Sayı 41

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir Dergi Bilgileri

İçindekiler

Sosyal Baltalama ve Çalışan Performansı İlişkisinde İş Stresi ve Duygusal Tükenmişliğin Rolü PDF
İlksun Didem ÜLBEĞİ, Esengül İPLİK, Azmi YALÇIN 1-15
Türkiye’de Girişimci ve Yenilikçi Üniversitelerin Gömülü Teoriye Göre Değerlendirmesi ve Bir Model Önerisi PDF
Özdal KOYUNCUOĞLU, Mahmut TEKİN 16-31
Eğitim Kuramlarında ve Uygulamalarında Karşılaşılan Bazı Çatışkı ve Çelişkiler PDF
Hasan Hüseyin BİRCAN 32-45
Güveni Nasıl Tanımlayabiliriz? Ya Da Sosyal Bilimlerin Konusu Olarak Güven PDF
İslam CAN 46-59
Horasan Türkçesiyle Yazılmış Bir Eser: Çox İreye Ġısme Yār PDF
Talip DOĞAN 60-73
Ein Bewertungsmodell für die Leistungsmessung der Schreibkompetenz im Aufsatzunterricht der DaF Lernenden PDF
Ayşe UYANIK 74-83
Şeb-i Arus Törenlerine Katılan Yerli Turistlerin Kültür Turisti Tipolojileri PDF
Çağrı SAÇLI, Balhun ERSÖZ 84-95
Engelli Bir Çocuğa Sahip Olmanın Getirdiği Yaşam Deneyimleri: Anneler Üzerinden Nitel Araştırma PDF
Özlem KARAKUŞ, Mehmet KIRLIOĞLU 96-112
Psikolojik Sermaye, Bireysel Performans ve Birey-Örgüt Uyumu: Bir Literatür Taraması PDF
Osman Seray ÖZKAN, Tolga OMAY, Göknur Arzu AKYÜZ 113-126
Mohamed Salah Üzerinden Popüler Kültür ve Futbol İlişkisini Yeniden Düşünmek PDF
Başak SOLMAZ, Fatih BARİTCİ 127-138
Hitit İnancında Farklı Kurban ve Sunu Türleri PDF
Hatice Gül KÜÇÜKBEZCİ 139-147
Effect of Cultural Intelligence on Transactional and Transformational Leadership Styles: A Research in Charity Organizations in Erbil PDF
Melis ATTAR, Mohammed SABER JAMI, Serap KALFAOĞLU 148-160
Babacan Liderlik ve İşte Var Olamama İlişkisinde İş Güvencesinin Aracı Rolü PDF
Pınar SARP, Tuğçe KUMRAL, Serdar BOZKURT 161-168
Yeni Bulgular Işığında M.Ö. II. Binyılda Giresun İlinin Dağlık Kesimi-Çamoluk İlçesi PDF
Salih KAYMAKÇI 169-180
Kaymakam Hasan Tahsin Efendi PDF
Hasan Ali POLAT 181-193
Sağlık Çalışanlarında Duygusal Emek, Tükenmişlik ve İş Tatmini İlişkisinin İncelenmesi: Konya İlinde Bir Uygulama PDF
Melek YAĞCI ÖZEN, Aydan YÜCELER 194-209
İşgörenlerin Nepotizm Algılarının Örgütsel Muhalefet Tutumları Üzerindeki Etkisi: İstanbul’da Çorap Sanayi Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma PDF
Ümit ÖZÜREN, Mahmut PAKSOY 210-219
Borsa İstanbul AŞ. Perakende Ticaret Sektöründe Sermaye Yapısı Kararlarının Mikro Panel Veri Yöntemi ile İncelenmesi PDF
Erhan DEMİRELİ, Berk YILDIZ 220-234
A Sustainable Solution of Urban Revitalization: Transformations of Shopping Malls PDF
Rıza Fatih MENDİLCİOĞLU, Soufi MOAZEMI GOUDARZI 235-245
XIII. Yüzyılın Yarısına Kadar Türk-İslam Dünyasında Kıtlığın Sebep Olduğu Sosyal Meseleler Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Murat SERDAR 246-254
Tüketiciden Tüketiciye E-Ticaret Olanağı Sağlayan Web Sitelerinin Deneyimsel Pazarlama Faaliyetlerinin Tüketicilerin Plansız Satın Alma Davranışlarına ve Tatminlerine Etkisi: Konya İli Örneği PDF
Esen ŞAHİN, Fatma KAYA 255-280
Selçukluların Nîşâbur’a Girişi ve Gazneli Bürokrasisinin Tepkisi PDF
Mustafa DEMİRCİ, Sinan SAÇAR 281-292
Postmodern Pazarlama Anlayışı Çerçevesinde Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Memnuniyeti ve Sadakati İle İlişkisinin İncelenmesi PDF
Emel CELEP 293-301
Üniversite Öğrencilerinin Tolerans Düzeylerinin Farklı Değişkenlerle İlişkisi PDF
Özlem ALTUNSU SÖNMEZ, Gamze AKSAN 302-316
Vergilerin Makroekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Literatür İncelemesi PDF
Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ, Yunus Emre YAYLA 317-328
Türkiye’de Otizmli Bireylere Yönelik Eğitim Politikalarında Üniversiteler ve Yerel Yönetimler İşbirliği: Sobe Örneği PDF
Erdal BAYRAKCI, Selçuk KAHRAMAN, Selçuk DİNÇER 329-347
The Example of Herta Müller, A Nobel Literature Prize Author, in The Relationship of Tourism and Literature PDF
Yüksel GÜRSOY 348-355
In Between Reality and Virtuality: Augmented Reality in Teaching English to Young Learners PDF
Ayşegül TAKKAÇ TULGAR 356-364
Le Système Orthographique De La Langue Française: Les Difficultés De L’unité Sonore et Sémantique PDF
Betül ERTEK 365-379
Whistleblowing: Türkiye’den İki Örnek Olay PDF
Ahmet ATILGAN, Esma KOÇ 380-389


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1302-1796