İşgörenlerin Nepotizm Algılarının Örgütsel Muhalefet Tutumları Üzerindeki Etkisi: İstanbul’da Çorap Sanayi Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma

Ümit ÖZÜREN, Mahmut PAKSOY

Özet


Bu çalışmanın amacı, çorap sanayi işletmelerinde görülen nepotizm uygulamalarının çalışanlar üzerindeki Örgütsel Muhalefet davranışları gösterme eğilimine olan etkisini araştırmaktır. Literatürde nepotizm uygulamalarının olumlu bir takım etkileri olduğuna dair çalışmalara rastlanılmasına rağmen, çoğunlukla bu uygulamalar, işgörenlerin işletmeye olan güven ve iş motivasyonlarını olumsuz yönde etkilemekte, eşitlik ve adalet algılarının bozulmalarına neden olmaktadırlar. Bu uygulamaların işgörenlerin örgütsel muhalefet davranışı gösterme eğilimleri üzerinde tetikleyici bir etmen olarak değerlendirilmesi mümkün görülmektedir. Bu kapsamda, işgörenlerin nepotizm algılarının örgütsel muhalefet davranışları üzerindeki olası etkisini saptamak amacıyla İstanbul’daki çorap sanayi işgörenleri üzerinde yapılan araştırmanın bulgularına göre, muhalefet ile nepotizm arasında bütüncül bir etkileşim görülmemiştir. Yatay muhalefetin işe alma nepotizminden etkilenmekte olduğu ancak dikey muhalefetin nepotizmden etkilenmediği tespit edilmiştir. Yer değiştirmiş muhalefetin ise her iki nepotizm türünden de etkilenmekte olduğu saptanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Kayırmacılık, Nepotizm, Örgütsel Muhalefet

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Abdalla, H.F., Maghrabi, A.S. & Raggad B.G. , (1998), "Assessing the Perceptions of Human Resource Managers Toward Nepotism: A Cross-Cultural Study", International Journal of Manpower, Vol. 19, No: 8, pp. 554 -570.

Asunakutlu, T. & Avcı, U. (2010), “Nepotizm-İş Tatmini İlişkisi: Aile İşletmelerinde Bir İnceleme”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, C.15, Sa. 2, ss. 93-109.

Barutçugil, İ. (2004), “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi”, 1. Baskı, Kariyer Yayıncılık, İstanbul.

Büte, M. (2011). ‟Nepotizm ve İş Tatmini İlişkisinde İş Stresinin Rolü Var mıdır?‟, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29, s.175-184.

Ford, R. & McLaughlin, F. (1985). “Nepotism”. Personnal Journal, September, 64, 57-61.

İyiişleroğlu, S. C. (2006). “Aile İşletmeleri: Adana ve Çevresinde Faaliyet Gösteren Aile İşletmelerinde Nepotizm Uygulamasının Tespitine Yönelik Bir Araştırma”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Kassing, J. W. (1997). Articulating, Antagonizing and Displacing: A Model of Employee Dissent. Communication Studies, 48(4), 311-332.

Kassing, J. W. (1998). Development and Validation of the Organizational Dissent Scale, Management Communication Quarterly, 12(2), 183-229.

Kassing, J. W. ve Avtgis, T. A. (1999). Examining the Relationship Between Organizational Dissent and Aggressive Communication, Management Communication Quarterly, 13(1), 100-115.

Kassing, J. W., Armstrong, T. A. (2002). Someone’s Going to Hear About This: Examining the Association Between Dissent-Triggering Events and Employees’ Dissent Expression. Management Communication Quarterly, 16(1), 39-65.

Kassing, J. W. (2009). In Case You Didn’t Hear Me the First Time (An Examination of Repetitious Upward Dissent). Management Communication Quarterly, Vol. 22, no. 3, 416-436.

Lansberg, Ivan, (1983), “Managing Human Resources in Family Firms: The Problem of Institutional Overlap” Organizational Dynamics, Periodicals Division; American Management Associations, Vol.12, No:1 s.39-46

Ötken, A. B. ve Cenkçi, T. (2013). “Beş Faktör Kişilik Modeli ve Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme”. Öneri Dergisi, 10 (399), 41-51.

Özler, H. ; Özler, D.E. & Gümüştekin, G.E. (2007). “Aile İşletmelerinde Nepotizmin Gelişim Evreleri ve Kurumsallaşma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 17, ss. 437–450.

Ponzo, M. ve Scoppa, V. (2011), “A simple model of favouritism in recruitment”, Research in Economics, Vol. 65, No. 2, pp. 78-88.

Sadyakova, G. ve Tutar H. (2014), “Örgütsel Demokrasi ve Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme”. İşletme Bilimi Dergisi, Cilt:2 S:1 s.1-16.

Şimşek, M. Ş. ve Öğe H. S. (2007), “Stratejik ve Uluslararası Boyutları ile İnsan Kaynakları Yönetimi”, 1. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.

Şencan, H. (2005). “Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik”. Seçkin Yayıncılık


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.