Vergilerin Makroekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Literatür İncelemesi

Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ, Yunus Emre YAYLA

Özet


Toplumların bir arada yaşama ihtiyacı sonrası, devletler toplumların ortak ihtiyaçlarını karşılamakta, bunun içinde çeşitli kaynaklara ihtiyaç duymaktadır. Bu kaynakların büyük kısmını vergiler teşkil etmektedir. Vergiler öncelikli olarak mali amacı gereği kamu harcamalarının finansmanını sağlamak için toplanmaktadır. Devletin ekonomideki rolünün değişime uğraması ile birlikte vergiler mali amacı dışında mali olmayan amaç içinde kullanılmaya başlanmıştır. Vergiler mali amacı ile mali olmayan amaç içinde kullanılmaya başlanması ile birlikte devletlere, ekonomide ve sosyal alanda bazı düzenlemelerin yapılmasına imkan sağlamaktadır. Buradan hareketle vergilerin makroekonomik etkilerinin değerlendirilmesi önemli olmaktadır. Bu çalışmada vergilerin makroekonomik etkileri teorik açıdan değerlendirilmiş ve vergilerin makroekonomik etkilerinin incelendiği ampirik çalışmalara yer verilerek genel bir yargıya ulaşılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Vergi, Mali Amaç, Mali Olmayan Amaç, Makro-Ekonomik Etkiler

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akdoğan, A. (2003). “Kamu Maliyesi” (Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 9. Baskı). Ankara: Gazi Kitapevi.

Akman, K. (2011). “Kamu Maliyesine Giriş”. İzmir: İlya Yayınevi.

Armstrong, A., Davis, E. P., & Ebell, M. (2015). “An Economic Analysis of the Existing Taxation of Pensions (EET) Versus an Alternative Regime (TEE)”. National Institute of Economic and Social Research. NIESR Discussion Paper No. 455.

https://www.niesr.ac.uk/sites/default/files/publications/DP455.pdf (Erişim Tarihi: 15.8.2018).

Bilgiç, A. (2015). “Türkiye’de Uygulanan Vergilendirme Politikalarının Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri: 1990-2013 Dönemi”. ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi.

Bonucchi, M., Ferrari, M., Tomasini, S., & Tsenova, T. (2015). “Tax Policy, İnvestment Decisions and Economic Growth”. Revue de l'OFCE. (5), 225-262.

Bozoğlu, T. (2010). “İktisadi Kalkınmanın Finansmanında Vergilendirmenin Önemi ve Değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora Tezi.

Camelia, M., Norina, P., & Roxana, I. (2015). “A VAR Analysis of the Connection Between Taxation and Economic Growth”. Case Study: Romania. Ovidius University Annals. Series Economic Sciences, 15(1).

Chhibber, A. (1985). “Taxation and Aggregate Savings: An Econometric Analysis for Three Sub-Saharan African Countrie”s. (English). Country Policy Department Discussion Paper; no. CPD 1985-35. Washington, DC: World Bank. http://documents.worldbank.org/curated/en/364881492123545675 (Erişim Tarihi: 15.08.2018).

Cornelia, C. I. (2015). “Analysis of Correlation Between Gross Domestic Product and Value Added Tax in the European Union Countries”. Ovidius University Annals. Series Economic Sciences. 15(1), 702-706.

Cural, M., & Çevik, N. K. (2015). “Ekonomik Kalkınmanın Vergi Yapısı Üzerindeki Etkisi: 1924-2013 Dönemi Türkiye Örneği”. Amme Idaresi Dergisi. 48(3), 127-158.

Çelikkaya, A. (2013). “Verginin Tanımı, Amaçları, Tarihsel ve Teorik Gelişimi”. İ. Sağbaş (Ed.) Vergi Teorisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Yayın No: 2960, 2-19.

Demircan, E. S. (2003). “Vergilendirmenin Ekonomik Büyüme ve Kalkınmaya Etkisi”. Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi. Sayı: 21, 97-116.

Dolenc, P., & Laporšek, S. (2010). “Tax Wedge on Labour and its Effect on Employment Growth in the European Union”. Prague Economic Papers. 4(2010), 344-358.

Dönmez, R. (2003). “Vergi Teorisine Giriş”. N. Varcan ve T. Çakır (Ed.) Kamu Maliyesi. Eskişehir. Anadolu Üniversitesi Yayınları. Yayın No: 1464, 161-183.

Dreßler, D. (2012). “The Impact of Corporate Taxes on Investment-An Explanatory Empirical Analysis for Interested Practitioners”. Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp12040.pdf (Erişim Tarihi: 15.8.2018).

Drucker, L., Krill, Z. and Geva, A. (2017). “The Impact of Tax Composition on Income Inequality and Economic Growth”. August 2017. Ministry of Finance. Publications And Reviews. Economic Data. Articles Set

https://mof.gov.il/en/PublicationsAndReviews/EconomicData/DocLib/Article_082017_Eng.pdf (Erişim Tarihi: 15.08.2018).

Durkaya, M., & Ceylan, S. (2006). “Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme”. Maliye Dergisi. 150, 79-89.

Dülgeroğlu, E. (2000). “Kalkınma Ekonomisi” (V. Basım). Bursa: Vipaş.

Edizdoğan, N. (2000). “Kamu Maliyesi II” (5. Baskı). Bursa: Ekin Yayınevi.

Eker, A. (2001). “Kamu Maliyesi” (5. Baskı). İzmir: Anadolu Matbaacılık.

Erdem, M., Şenyüz, D. ve Tatlıoğlu, İ. (2007). “Kamu Maliyesi” (5. Basım). Bursa: Ekin Yayınevi.

Eren, M.V., Ergin Ü.A. ve Aydın, H.İ. (2018). “Türkiye'de Vergi Gelirleri ile Ekonomik Kalkınma Arasındaki İlişki: Frekans Alanı Nedensellik Analizi”. Dogus University Journal. 19(1), 1-18.

Feldstein, M. (1976). “Personal Taxation and Portfolio Composition: An Econometric Analysis”. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 631-650.

Feldstein, M. S. (1980). “Inflation, Tax Rules, and İnvestment: Some Econometric Evidence”. NBER Workıng Paper Serıes. Working Paper No. 577.

http://www.nber.org/papers/w0577.pdf (Erişim Tarihi: 15.08.2018).

Han, E., Kaya, A. A. (2008). “Kalkınma Ekonomisi Teori ve Politika” (Düzeltilmiş ve Gözden Geçirilmiş 6. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Hotunluoğlu, H. & Arslaner, H. (2016). “Türkiye’de İşsizlik Oranının Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisi”. Conference: International Congress on European Union Relations. Economics. Finance and Econometrics (EUREFE’16). At Aydın. Conference Paper, 1634-1644,

https://www.researchgate.net/publication/322519032 (Erişim Tarihi: 15.08.2018).

Husnain, M. I. & Haider, A. & Padda, I., H. & Khan M. & Akram N. & Mahmood, H. Z. and Shaheen, F. (2015). “Public Expenditure, Taxes and Economic Development: An Empirical Analysis for Pakistan”. Middle-East Journal of Scientific Research. 23 (11), 2756-2762.

Kayan, A. (2000). “Verginin Tarihsel Gelişimi ve Sebep Olduğu Bazı Önemli Olaylar”. Maliye Dergisi, 135, 80-87.

Keynes, J. M. (1936). “The General Theory Of Employment, Interest And Money”. London: Macmillan.

Kugler, A., & Kugler, M. (2002). “Effects of Payroll Taxes on Employment and Wages: Evidence From the Colombian Social Security Reform”. Center for Research on Economic Development and Policy Reform. Institute for the Study of Labor, Discussion Paper.

Mann, A. J. (1980). “Economic Development and Tax Structure Change: Mexico, 1895-1975”. Public Finance Quarterly. 8(3), 291-306.

Marsden, K. (1983). “Links Between Taxes and Economic Growth: Some Empirical Evidence”. World Bank.

McNabb, K., & LeMay-Boucher, P. (2014). “Tax Structures, Economic Growth and Development”. ICTD. Working Paper 22.

Mokrý, V. (2006). "Taxes, Taxatıon and the Tax System” Natıonal Economy. -BIATEC, Volume XIV, 12/2006, 17-21. Národná Banka Slovenska, https://www.nbs.sk/_img/Documents/BIATEC/BIA12_06/17_21.pdf (Erişim Tarihi: 12.08.2018).

Mucuk, M., & Alptekin, V. (2008). “Türkiye’de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006)”. Maliye Dergisi, 155, 159-174.

Munduch, P. (2018). “Econometric Analysis of Inequality”. Charles University Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studies. Bachelor Thesıs.

Mutluer, K., Öner, E., ve Kesik, A. (2010). Teori ve Uygulamada Kamu Maliyesi (Güncelleştirilmiş 2. Baskı). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Nemli, A. (1979). “Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Politikası”. İstanbul. Y. Güryay Matbaası.

Nwakanma, P. C., & Nnamdi, K. C. (2014). “Taxation And National Development”. Journal of Social and Economic Policy. 11(1). 109-116.

Oboh, T., & Eromonsele, P. E. (2018). “Taxatıon and Income Inequalıty ın Nıgerıa” . NG- Journal of Social Development. An Open Access Journal. Vol. 7 (1), 63-72.

https://www.arabianjbmr.com/pdfs/NGJSD_VOL_7_1/6.pdf (Erişim Tarihi: 15.08.2018).

OECD (1996), “Definition of Taxes”. DAFFE/MAI/EG2(96)3, http://www1.oecd.org/daf/mai/pdf/eg2/eg2963e.pdf (Erişim Tarihi: 12.08.2018).

OECD (2018). “Glossary of Tax Terms”. http://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm (Erişim Tarihi: 12.08.2018).

Ofoegbu, G. N., Akwu, D. O. & Oliver, O. (2016). “Empirical Analysis of Effect of Tax Revenue on Economic Development of Nigeria”. International Journal of Asian Social Science. 6(10), 604-613.

Öztürk, N. (2012). “Maliye Politikası”. Bursa: Ekin Yayınevi.

Padda, I., & Akram, N. (2009). “The İmpact of Tax Policies on Economic Growth Evidence From Asian Economies”. The Pakistan Development Review. 28(4), 961-971.

Padovano, F., & Galli, E. (2001). “Tax Rates and Economic Growth in the OECD Countries”. Economic Inquiry. 39(1), 44-57.

Ramot, I., & Ichihashi, M. (2012). “The effects of tax structure on economic growth and income inequality”. Graduate School for International Development and Cooperation. Hiroshima University. Kagamiyama. Higashi Hiroshima. Hiroshima. Japan.

Saqib, S., Ali, T., Riaz, M. F., Anwar, S., & Aslam, A. (2014). “Taxation Effects on Economic Activity in Pakistan”. Journal of Finance and Economics. 2(6), 215-219.

Savaşan, F. (2013). “Vergileme ve Ekonomik Etkinlik”. İ. Sağbaş (Ed.) Vergi Teorisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Yayın No: 2960, 92-113.

Sentance, A. (2012). “Regression Analysis of Taxation, Economic Growth and Foreign Direct İnvestment”. PwC. https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/assets/economic-analysis-andrew-sentance.pdf (Erişim Tarihi: 15.08.2018).

Slemrod, J. (1989). “The Return to Tax Simplification: An Econometric Analysis”. Public Finance Quarterly. 17(1), 3-27.

Stoilova, D., & Patonov, N. (2013). “An empirical Evidence for the İmpact of Taxation on Economy Growth in the European Union”. Encontros Científicos-Tourism & Management Studies. (3), 1031-1039.

Şaşmaz, M. Ü., & Yayla, Y. E. (2018). “Vergilerin ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkisi: Avrupa Birliği Geçiş Ekonomileri Örneği”. Maliye Dergisi, Ocak-Haziran 2018; 174: 315-336.

Şener, O. (2008). “Teori ve Uygulamada Kamu Ekonomisi” (Tıpkı 10. Baskı). İstanbul: Beta Yayıncılık.

Şenyüz, D., Yüce, M. & Gerçek, A. (2011). “Vergi Hukuku” (2. Baskı). Bursa: Ekin Kitapevi.

Turhan, S. (1993). “Vergi Teorisi ve Politikası”. (Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 5. Baskı) İstanbul: Filiz Kitapevi.

Türgay, T. (2011). “Kamu Gelirleri ve Vergi Politikaları”. A. Kökocak (Ed.) Kamu Ekonomisi. Bursa: Ekin Yayınevi, 279-355.

Türk, İ. (1989). “Maliye Politikası” (8. Bası). Ankara: S Yayınları.

Uluatam, Ö. (2012). “Kamu Maliyesi” (Yenilenmiş 12. Baskı). Ankara: İmaj Yayınevi.

Verbič, M., & Črnigoj, M. (2014). “Corporate Investment and Corporate Taxation During the Economic Crisis in Slovenia”. Eastern European Economics. 52(6), 32-56.

World Bank (2018). “Tax revenue (% of GDP)”. http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=GC.TAX.TOTL.GD.ZS&country=# (Erişim Tarihi: 12.08.2018).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.