Mohamed Salah Üzerinden Popüler Kültür ve Futbol İlişkisini Yeniden Düşünmek

Başak SOLMAZ, Fatih BARİTCİ

Özet


Futbol, milyonlarca kişi tarafından oynanılan, seyredilen ve takip edilen popüler bir spor dalıdır. Hatta birçok ülkede spor dalı sayılmayıp, tek başına farklı bir gerçeklik olarak kabul görmektedir. Futbol geniş kitleler için boş zamanlarını değerlendirdikleri bir etkinlik türüdür. Ayrıca futbol popüler kültürün sürekli yenilenen ve değişen yapısı içinde yeni popüler ürünler ortaya çıkaran özelliğiyle popüler kültürün üreticisi olarak kabul da edilebilir. Bu kimi zaman bir takım kimi zaman da bir futbolcu olmaktadır. Futbolcular ve teknik direktörler başta olmak üzere futbol dünyasında yer alanlar otobiyografilerini yazarak popüler kültür içerikleri oluşturmaya devam etmektedirler. Mohamed Salah, sergilemiş olduğu etkileyici performansı sayesinde dünyanın en popüler futbolcularından biri olarak gösterilmeye başlamış ve önemli bir ikon haline gelmiştir. Salah’ı diğer popüler futbolculardan ayıran en temel özelliği ise Müslüman olması ve İngiltere gibi Hristiyan değerlerin yaygın olduğu bir ülkede adeta bir kahraman olarak kabul görmesidir. Bugün birçok genç için rol model haline gelen Mohamed Salah, hem saha içi performansı hem de saha dışı yaşantısıyla önemli bir ikon olmuştur. Çalışma kapsamında Mohamed Salah vaka (örnek) olarak seçilmiş ve bazı kriterler bağlamında değerlendirilmeye çalışılmıştır. Mohamed Salah, biyografisi ve sportif başarıları, dini bir figür ve popüler kültür ikonu olmak üzere üç kategoride değerlendirilmiştir. Çalışmada çoklu veri kaynaklarından yararlanılmıştır. Popüler kültür ve futbol ilişkisinin anlaşılabilmesi için literatürden; Mohamed Salah’ın belirlenen kriterlerde değerlendirilebilmesi için ise özellikle dünya medyasında onun hakkında yapılan haberlerin incelenmesinden yararlanılmıştır. Çalışmada vaka analizinden yararlanılmıştır. Vaka analizleri bir konunun belirli özellikleriyle derinlikli bir şekilde incelenmesine olanak tanımaktadır. Bu çalışmada popüler kültür ve futbol ilişkisi ele alınmış ve çoklu veri kaynaklarından yararlanarak Mohamed Salah bir popüler kültür ikonu olarak betimsel bir analizle değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler ışığında popüler kültürün bazı durumlarda birleştirici ve bütünleştirici bir etkiye sahip olabileceği neticesine ulaşılmıştır. Bu açıdan bakıldığında popüler kültürün insanlar açısından ortak bir anlayışı yaydığı, kültürel bir ortaklığı sağladığı ve bütünleştirici bir rolü olduğu söylenebilir.


Anahtar Kelimeler


Popüler Kültür, Futbol, Mohamed Salah

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aktaş, Hasret. Popüler Kültür. B. Ayhan (Ed.). İletişim Sosyolojisi içinde, Konya, LiteraTürk Academia, 2018, s. 457-472.

Baxter, P. & Jack, S. (2008). Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers, The Qualitative Report, Cilt 13, Sayı 4, s.544-559.

Flyvbjerg, B. (2006). Five Misunderstandings about Case-study Research. Qualitative Inquiry, Cilt 12, Sayı 2, s. 219-245.

Brown, J. (2018). Mo Salah: The Humble Superstar Who's Influencing A New Generation of Footballers. The Telegraph.

https://www.telegraph.co.uk/men/thinking-man/mo-salah-humble-superstar-influencing-new-generation-footballers/, Erişim Tarihi: 31 Mayıs 2018.

Demir, Müge ve Talimciler, Ahmet. Şiddet, Şike ve Medya Kıskacında Futbol ve Taraftarlık, Konya, LiteraTürk Academia, 2015.

Erdoğan, İrfan (1999). Popüler Kültür, Kültür Alanında Egemenlik ve Mücadele. N. Güngör (Der.). Popüler Kültür ve İktidar içinde. Ankara: Vadi Yayınları, 1999, s. 18-52.

Erdoğan, İ. (2004). Popüler Kültürün Ne Olduğu Üzerine. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Sayı 57, s.1-18.

Özüpek, M. N. ve Ergen, Y. (2018). Kişisel İmaj Bağlamında Teknik Direktör Fatih Terim'in Kişisel İmaj Ögelerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Social Sciences Studies Journal, Cilt 4, Sayı 13, s.287-300.

Fiske, John. Popüler Kültürü Anlamak, S. İrvan (Çev.), İstanbul, Parşömen Yayınları, 2012.

Giulianotti, R. (2002). Supporters, Followers, Fans, and Flaneurs: A Taxonomy Of Spectator Identities in Football, Journal of Sport and Social Issues, Cilt 26, Sayı 1, s.25-46.

Güler, Ahmet; Halıcıoğlu, Mustafa Bülent ve Taşğın, Serkan. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma, (2. Baskı), Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2015.

Güngör, Nazife . İletişim Kuramlar ve Yaklaşımlar, (2. Baskı), Ankara, Siyasal Kitabevi, 2013.

Kaptan, Saim. Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, (11 Baskı), Ankara, Tekışık Web Ofset Tesisleri, 1998.

Karakoç, Enderhan. Küresel Köyün Küresel Propagandası: Medya-Kültür İlişkisi. E. Karakoç (Ed.). Medya ve Popüler Kültür içinde. Konya: LiteraTürk Academia, 2014, s. 87-104.

Klose, Andreas. Televizyon Futbolu: Medya Yapımı Bir Ürün Gerçekliği Nasıl Değiştiriyor? (7. Baskı). R. Horak, W. Reiter ve T. Bora (Der.), Futbol ve Kültürü içinde, İstanbul, İletişim Yayınları, 2014.

Kuper, Simon. Futbol Asla Sadece Futbol Değildir. (5. Baskı), İstanbul, İthaki Yayınları, 2014.

Mahmoud, M. (2018). Egypt's 'Fourth Pyramid' Mohamed Salah: 'He Is One of Us'. Middle East Eye.

http://www.middleeasteye.net/in-depth/features/egypt-has-now-new-pyramid-mohamed-salah-1103981319, Erişim Tarihi: 4 Haziran 2018.

Mo Salah Song Sheet (2018).

https://theredmentv.com/mo-salah-song-sheet/, Erişim Tarihi: 31 Mayıs 2018.

Mohamed Salah Biography (2018). https://www.thefamouspeople.com/profiles/mohamed-salah-15977.php, Erişim Tarihi: 23 Mayıs 2018

Morgan, S. (2018). For Mo Years: Egyptians Vote for Mohamed Salah to Become President as More Than 1million Spoil Ballots in Election. The Sun. https://www.thesun.co.uk/sport/football/5943898/egyptians-vote-for-mohamed-salah-president-elections/, Erişim Tarihi: 4 Haziran 2018.

Percy, M. ve Taylor, R. (1997). Something for The Weekend, Sir? Leisure, Ecstasy and Identity in Football and Contemporary Religion, Leisure Studies, Cilt 16 Sayı 1, s.37-49.

Price, G. (2018). Mohamed Salah's record-breaking first season for Liverpool, ESPN.

http://kwese.espn.com/football/club/liverpool/364/blog/post/3424350/mohamed-salahs-record-breaking-first-season-for-liverpool, Erişim Tarihi: 31 Mayıs 2018.

Rajah, O. (2018). Mo Salah: “If He Scores Another Few, Then I’ll Be Muslim, Too.”. The Independent.

http://theindependent.sg/mo-salah-if-he-scores-another-few-then-ill-be-muslim-too/, Erişim Tarihi: 31 Mayıs 2018.

Robson, Colin ve McCartan, Kieran. Real World Research, (4. Edition), Chichester, John Wiley & Sons, 2016.

Solmaz, B. ve Aydın, B. O. (2012). Popüler Kültür ve Spor Merkezlerine Yönelik Bir Araştırma, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi E –Dergisi, Cilt 1 Sayı 4, s.67-82.

Spencer, J. (2018). Liverpool Star Mo Salah Features in 'Say No To Drugs' Campaign in Egypt... and The Rehabilitation Hotline Has 400% Increase in Calls!, MailOnline. http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-5586121/Liverpool-star-Mo-Salah-features-Say-No-Drugs-campaign-Egypt.html, Erişim Tarihi: 4 Haziran 2018.

Storey, John. Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction, (8. Edition), Oxon, Routledge, 2018.

Talimciler, A. (2008). Futbol Değil İş; Endüstriyel Futbol, İletişim Kuram Ve Araştırma Dergisi, Sayı 26, s.89-114.

Thomas, G. (2018). Fussballer Mo Salah: Für Ihn Würden Die Fans zum Islam Übertreten, Frankfurter Allgemeine Zeitung.

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/fuer-mo-salah-wuerden-die-fans-zum-islam-uebertreten-15600354.html, Erişim Tarihi 4 Haziran 2018.

Thomas, J. (2018). Mo Salah Is An Ideal Role Model Because He Is Shattering Stereotypes and Winning Hearts and Minds, The Nation. https://www.thenational.ae/opinion/comment/mo-salah-is-an-ideal-role-model-because-he-is-shattering-stereotypes-and-winning-hearts-and-minds-1.725775, Erişim Tarihi: 30 Mayıs 2018.

Williams, Raymond. Anahtar Sözcükler, (3. Baskı), S. Kılıç (Çev.), İstanbul, İletişim Yayınları, 2007.

Zaki, M. (2018). Egyptians Use Mania over Soccer Star Salah to Sell Ramadan Products, Reuters.

https://in.reuters.com/article/religion-ramadan-egypt-salah/egyptians-use-mania-over-soccer-star-salah-to-sell-ramadan-products-idINKCN1IG1V8?rpc=401, Erişim Tarihi: 4 Haziran 2018.

Zorlu, Y. (2016). Türkiye’de Bir Popüler Kültür Aracı Olarak Televizyon, Akademia, Cilt 4 Sayı 3, s.84-98.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.