Yeni Bulgular Işığında M.Ö. II. Binyılda Giresun İlinin Dağlık Kesimi-Çamoluk İlçesi

Salih KAYMAKÇI

Özet


Araştırma sahamızı içine alan Giresun ilinin dağlık kesiminde bulunan Çamoluk ilçesi Eskiçağ Tarihi ve Arkeolojisi yönünden az araştırılan bölgelerinden bir tanesidir. Bunda en önemli etken, bölgenin dağlık bir yapıya sahip olması ve topraklarının yılın dört mevsimi bitki örtüsü ile kaplı olmasıdır. Erken Tunç Çağı ve M.Ö. II. Binyıl kültürlerinin yoğun olarak yaşandığı, Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz Bölümü sınırları içerisinde bulunan Giresun ilindeki arkeolojik çalışmalar daha çok Giresun kıyı kesimi ve Giresun Adası’na yönelik yapılmıştır. Bölgenin dağlık kesimi ile ilgili çalışmalar ise İ.K. Kökten tarafından 1944 yılında başlatılmış fakat herhangi bir yerleşim birimine rastlanmadığı bilgisine yer verilmiştir. Araştırma alanımız Hitit Dönemi’nde Yukarı Ülke olarak bilinmektedir. Giresun’un dağlık kesimine sınırı olduğunu düşündüğümüz Kaşka ve Azzi-Hayaşa halklarına ait yerleşimler ile ilişkili olabileceğini düşündüğümüz dağlık kesim içinde yer alan Çamoluk’ta tarafımızca yapılan araştırmalarda M.Ö. II. Binyıla ait birçok önemli yerleşmeye ulaşılmıştır. Amacımız Giresun ilinin iç kesiminde bulunan ve dağlık kesimini oluşturan Çamoluk ilçesinde M.Ö. II. Binyıl yerleşim birimlerine ulaşmak ve bu yerleşimlerin oluşturduğu yol güzergahlarını tespit etmekti.

 


Anahtar Kelimeler


M.Ö. II. Binyıl, Doğu Karadeniz Bölgesi, Keramik, Giresun, Çamoluk

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Alp, S., Hethitische Briefe aus Maşat Höyük, Ankara, 1991.

Alp, S., Hitit Çağında Anadolu, Çivi Yazılı ve Hiyeroglif Yazılı Kaynaklar, İstanbul , 2002.

Cornelıus, F. (1958). “Zur Hethitischen Geographie: Die Nachbarn des Hethiterreiches” Revue Hittite et Asianique XVI, 1–17. Berlin

Cornelıus, F. Geschichte der Hethiter, Dramstadt, 1973.

Çiğdem, S. (2004). Çiğdem, Süleyman H. Özkan, H. Yurttaş, “2003 Yılı Gümüşhane ve Bayburt İlleri Yüzey Araştırması” AST 22, 285-299

Çiğdem, S., (2012). Eskiçağ’dan Ortaçağ’a Gümüşhane, Gümüşhane Valiliği, İl Kültür Müdürlüğü, Gümüşhane

Doksanaltı, M. E. vd, (2010). E. Doksanaltı-E. Aslan- İ. M. Mimiroğlu, Giresun İli ve Giresun Adası Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, AST 28/2, 143-162

Doksanaltı, M. E. vd., (2011). E. Doksanaltı-E. Aslan- İ. M. Mimiroğlu, Giresun İli ve Giresun Adası Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, AST 29/2, 117-145

Dinçol, A. M. (1982). “Hititler” Anadolu Uygarlıkları, Görsel Anadolu Tarihi Ansiklopedisi, I, 18-120. İstanbul

Dönmez, Ş., (2008). Tunç Çağında Orta Karadeniz Bölgesi ve Kelkit Vadisi Yerleşmeleri. Belleten, 72, 413-430, Ankara

Garstang, J-Gurney, O.R., The Geography of the Hittite Empire, London, 1959.

Garstang, J. (1943). “Hittite Military Roads in Asia Minor” AJA 47, 35–62

Goetze, A. (1928). “Das Hethiter-Reich”, AO 27 /2, 24-45

Goetze, A. (1975). “Anatolia from Shuppiluliumash to the Egyptian War of Muwatallish”, CAH II /2, 117-129

Goetze, A. (1930). “Bemerkungen zu dem Hethitischen Text”, RHA 1, 18-30

Goetze, A. Kulturgeschichte Kleinasiens, München, 1957.

Gurney, O.R. (1948). “Mita of Pahhuwa”, AAA XXVIII, 32-47

Gurney, O.R. (1973). “Anatolia c. 1600-1380 B.C.”, CAH II /1, 659-685

Gurney, O.R. Hititler, Çev. Pınar Arpaçay, Ankara, 2001.

Guterbock, H. G. (1956). “The Deeds of Suppiluliuma as Told by his Son, Mursili II”, JCS X, 107-130

Guterbock, H. G. (1961). “The North Central Area of Hittite Anatolia”, JNES, 20, 85-97

Forrer, E. (1921). “Ausbeute aus den Boğazköi-Inschiften”, MDOG, 61

Forrer, E. (1931). “Hajasa-Azzi” Caucasica 9, 1-24

Haas, V. (1977). “Zalpa, die Stadt am Schwarzen Meer und das althethitische K.nigtum”, MDOG, 109, 15-26,

Hrozny, B. Die Alteste Geschichte Vorderasiens Melantrich, Prag, 1940.

Karpuz, H. “Şebinkarahisar”, Ankara, 1989.

Kaymakçı, S., (2016). Giresun İli ve İlçeleri İle Giresun Adası 2015 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması, AST 34/2, 71-86

Kaymakçı, S., Kelkit Havzası’nın Eskiçağ Tarihi ve Arkeolojisi, Kömen Yayınları. Konya, 2017.

Kınal, F. Arzava Memleketlerinin Mevkii ve Tarihi, Ankara, 1953.

Kınal, F. (1954). “Doğu ve Güney-doğu Anadolu’da Tetkik Gezisi Raporu”, A.Ü.D.T.C.F. Dergisi, XII /1-2, 77-89. Ankara

Kınal, F. Eski Anadolu Tarihi, Ankara, 1998.

Koçak, Ö. (1993). Eskiçağ Tarihinde Sinope, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul

Mayer, L.A- Garstang, J., Index of Hittite Names, London, 1923.

Macqueen, J.G. Hititler, Çev. Esra Davutoğlu, Ankara, 2001.

Memiş, E. Eskiçağ Türkiye Tarihi, Konya, 1989.

Murat, L. (1998). “Hitit Dünyasında Gaşkaların Yeri”, III. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildirileri, Çorum, 16-22 Eylül 1996, 435-443, Ankara

Özsait, M., (1992). “1990 Yılında Ordu-Mesudiye Çevresinde Yapılan Yüzey Araştırmaları, AST, IX, 357-376

Özsait, M., (1993). “1991 Yılı Ordu-Mesudiye Yüzey Araştırmaları, AST, X 311-330

Özsait, M., (1994). “1993 Yılı Ordu-Mesudiye ve Sivas-Koyulhisar Yüzey Araştırmaları”, AST 12, 459-482

Özsait, M., (1995). “1993 Yılı Ordu-Mesudiye ve Sivas-Koyulhisar Yüzey Araştırmaları, AST, 12, 483-496

Özsait, M., (2005). “2003 Yılı Amasya, Samsun ve Ordu İlleri Yüzey Araştırmaları”, AST, 12/2, 263-276

Pehlivan, M., (1984). En Eski Çağlardan Urartu’nun Yıkılışına Kadar Erzurum ve Çevresi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi), Erzurum

Pehlivan, M. (1991). Hayaşa (M.Ö. XV-XIII. Yüzyıllarda Kuzeydoğu Anadolu), Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 121, Erzurum

Pehlivan, M. (1994). “Başlangıçtan Urartu’nun Yıkılışına Kadar Bayburt ve Yöresi” Türk “Tarihinde ve Kültüründe Bayburt Sempozyumu (23–25 Mayıs 1988), 327-345, Ankara

Strabon, Geographika, H. L. Jones, London, 1917, Antik Anadolu Coğrafyası, (Kitap XII, XIII, XIV) Çev. Adnan Pekman, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1993.

Sagona, A.-Sagona, C., (2004). Archaeology at The North-East Anatolian Frontier, I An Historical Geography and a Field Survey of the Bayburt Province, Louvian-Paris-Dudley

Schuler, E. Von. Die Kaskaer, Ein Beitrag zur Etnographie des Kleinasien, Berlin, 1965.

Ünal, A. (1989). “Orta ve Kuzey Anadolu’nun M.Ö.2. Binyıl İskân Tarihiyle İlgili Sorunlar”, Anadolu/Anatolia, ed. C. Bayburtluoğlu, XXII, 1981/1983, 17-37. Ankara

Ünsal, V., (2012). Doğu Anadolu’da (Malatya-Elazığ) Karaz Türü Yerleşmeler, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 22, Sayı 2, 320-331. Elazığ

Ünal, A. Hititler Devrinde Anadolu I, İstanbul, 2002.

Yakar, J.-A.M. Dinçol (1974). “Remarks on the Historical Gegraphy of North-Central Anatolia During the Pre-Hittite Periods”, Tel Aviv, I, 85-99.

Yakar J. Anadolu’nun Etnoarkeolojisi, Tunç ve Demir Çağlarında Kırsal Kesimin Sosyo - Ekonomik Yapısı, Çev. S.H. Riegel, İstanbul, 2007.

Yakar J. Ethnoarchaeology of Anatolia, The Chalcolithic and Early Bronze Age, Jarusselam, 2000.

Wilhelm, G. (2002). “Hitit İmparatorluğu’nun Dilleri” Die Sprachen des Hettiterreiches, Hititler ve Hitit İmparatorluğu, 403-405, Bonn


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.