Eğitim Kuramlarında ve Uygulamalarında Karşılaşılan Bazı Çatışkı ve Çelişkiler

Hasan Hüseyin BİRCAN

Özet


Eğitim kendi içinde, gerek kuramsal olarak ve gerekse uygulamada pek çok sorun, çatışkı ve paradokslar barındırmaktadır. Eğitimciler ve eğitim felsefecileri tarafından bunlara çözümler önerilmiştir ve önerilmeye de devam edilmektedir. Ancak bazı sorunlar vardır ki, onlar öyle pek üstesinden gelinecek problemler gibi gözükmemektedir. Ancak burada bizim bu alandaki bütün paradoks ve antinomileri detaylandırmamız ve bir çözüm önerisinde bulunmamız mümkün değildir. Yapacağımız şey, sadece kimi “çatışkı” ve “çelişki”lere dikkat çekmekten ibaret olacaktır. Zira görüleceği üzere bu çatışkı ve çelişkiler, eğitimde devamlı olarak üzerinde durulması ve sorgulanması zorunlu olan sorunlardır. Yani onlar hakkında dikkatli olunmalı ve alınan kararlar sürekli olarak gözden geçirilmelidir. Çünkü söz konusu sorunları göz ardı eden eğitim yaklaşımlarının, problemin çözümüne hiçbir katkıda bulunmadığı ortadadır.


Anahtar Kelimeler


Eğitim, eğitim felsefesi, eğitim ve toplum, eğitim ve insan

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akarsu, B. (1994). Felsefe Terimleri Sözlüğü, İstanbul: İnkılap Yayınevi.

Akın, U. ve Arslan, G. (2014). “İdeoloji ve Eğitim: Devlet-Eğitim ilişkisine Farklı Bir Bakış”. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 4. Sayı. 1. ss. 81-90.

Akkoyunlu, B. İşman, A., Odabaşı, H. F., Eğitim Teknolojileri Okumaları 2015, (2015). http://www.tojet.net/ (Er. 01.06.2018).

Alpar, D., Batdal ve G., Avcı, Y. (2007). “Öğrenci Merkezli Eğitimde Eğitim Teknolojileri Uygulamaları”, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 7 (2007-1), 19-31.

Billington, R. (1997). Felsefeyi Yaşamak- Ahlak Düşüncesine Giriş-, (Çev. A. Yılmaz). İstanbul: Ayrıntı yayınları.

Cassirer, E. (1996). Kant’ın Yaşamı ve Öğretisi. (Çev. Doğan Özlem). İstanbul: İnkılap Kitabevi Yayınları.

Cevizci. A. (2012). Eğitim Felsefesi. İstanbul: Say Yayınları.

Cevizci. A. (2010). Eğitim Sözlüğü. İstanbul: Say Yayınları.

Çetin, H. (2001). “Devlet, İdeoloji ve Eğitim”. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 25 (2), 201–211.

Gedikoğlu, T. (‎2005). “Avrupa Birliği Sürecinde Türk Eğitim Sistemi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Tokay”. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 1, Sayı: 1 (Haziran 2005).

Gutek, L. G. (2011). Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar. (Çev. Nesrin Kale). Ankara: Ütopya Yayınları.

Güral, M. (2015). “Montessori Eğitim Yaklaşımında Çocuğun Özgürlüğü”, The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), Number: 37, p. 447-457, Autumn I 2015. (Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2937).

İbn Sînâ, (1975). eş-Şifâ, en-Nefs, (nşr. G. C. Anawâti-S. Zayid), Kahire.

Kant, I. (2009). Eğitim Üzerine. (Çev. Ahmet Aydoğan). İstanbul: Say Yayınları.

Moore, R. (2015). Eğitim ve Toplum -Eğitim Sosyolojisinde Sorunlar ve Açıklamalar-. (Çev. Hüsamettin Arslan). İstanbul: Paradigma Yayınları.

Noddings, N. (2016). Eğitim Felsefesi. (Çev. Raşit Çelik). Ankara: Nobel Yayınları.

Reboul, O. (1991). Eğitim Felsefesi. (Çev. Işın Gürbüz). İstanbul: İletişim Yayınları.

Russell, B. (2017). Eğitim ve Toplum Düzeni. (Çev. Şebnem Duran). İstanbul: bgst Yayınları.

Uluğ, F. (2018). “Eğitim Sisteminde Değişime Yapısal Uyum Sorunları”. https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/838-20120211162315-ulug.pdf (Erş. 11.05.2018)

Yılmaz, A. (2001). “Bertrand Russell ve Eğitim”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2001, Sayı: 10.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.