Tüketiciden Tüketiciye E-Ticaret Olanağı Sağlayan Web Sitelerinin Deneyimsel Pazarlama Faaliyetlerinin Tüketicilerin Plansız Satın Alma Davranışlarına ve Tatminlerine Etkisi: Konya İli Örneği

Esen ŞAHİN, Fatma KAYA

Özet


Sürekli değişim gösteren tüketici beklentileri gerçeği ile karşı karşıya olan işletmeler bu süreçte pazarlama faaliyetlerini dinamik tutmak zorundadırlar. Deneyimsel pazarlama işletmelere bu noktada yardımcı olan stratejik bir kavramdır. Deneyimsel pazarlama, ürünün yaratacağı faydayı tüketiciye yaşatma amacındadır ve ürünün duyusal, hissel, bilişsel, davranışsal ve sosyal açılardan deneyimlenmesine odaklanmaktadır. Deneyimsel pazarlama her türlü platformda gerçekleşebilmektedir. Tüketiciden tüketiciye e- ticaret olanağı sağlayan web siteleri de bu platformlardan biridir. Özellikle, tüketicilerin son derece özgür ve interaktif oldukları dijital teknoloji ve internet çağında kendi ürünlerini elektronik ortamlarda satmaları ve yine kendileri gibi olan bireysel satıcılardan ürün satın almaları hatta plansız bir şekilde satın almaları ve satın alma sonucunda tatmin olmayı beklemeleri son derece olasıdır. Deneyimsel pazarlama faaliyetlerinin söz konusu platformda bu davranışları ne kadar ve ne yönde etkilediği ise önemli bir sorudur. Bu çalışma, tüketiciden tüketiciye e-ticaret olanağı sağlayan web sitelerinin deneyimsel pazarlama faaliyetlerinin tüketicilerin plansız satın alma davranışlarına ve tatminlerine etkisini tespit amacı ile yapılmıştır. Araştırma örneklemi için Konya ilinde yaşayan ve tüketiciden tüketiciye alışveriş olanağı sağlayan web-sitelerinden daha önce alışveriş yapmış bireyler tercih edilmiştir. Bu bağlamda seçilen örneklem üzerinde yüz yüze anket yöntemi kullanılarak bir çalışma yürütülmüştür. Veriler SPSS 24 İstatistiksel Paket Programı ile analiz edilmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar kapsamında; katılımcıların demografik özellikleri ve ankette yer alan ifadelere verdikleri yanıtların istatistiklerine göre, genç ve eğitim seviyesi yüksek bireylerden oluştukları görülmüştür. Katılımcıların tüketiciden tüketiciye e-ticaret olanağı sağlayan web sitelerinin deneyimsel pazarlama faaliyetlerine yönelik görüşleri olumludur, katılımcılar bu web sitelerinden yaptıkları alışverişlerden tatmin olmuşlardır fakat bu web sitelerinden plansız şekilde ürün satın almamaktadırlar. Faktör analizi sonucunda deneyimsel pazarlama duyusal-bilişsel, davranışsal-sosyal ve hissel olmak üzere üç faktöre ayrılmıştır. Çok değişkenli regresyon analizi; davranışsal-sosyal deneyimlerin plansız satın almaya, duyusal-bilişsel ve hissel deneyimlerin ise müşteri tatminine olumlu anlamda etkisi olduğu sonucunu ortaya koymuştur. Korelasyon analizi sonucunda plansız satın alma ile müşteri tatmini arasında ters yönlü ilişki bulunmuştur.


Anahtar Kelimeler


Deneyimsel pazarlama, Plansız satın alma, Müşteri tatmini, Tüketiciden tüketiciye e-ticaret

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Adeosun, L. P. K. ve Ganiju, R. A. (2012). “Experiential Marketing: An Insight into the Mind of the Consumer”, Asian Journal of Business and Management Sciences, 2 (7): 21-26.

Akturan, U. (2010). Hedonik Tüketim Eğiliminin Plansız Satın Alma Eğilimi Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi’’, Öneri, 9 (3): 109-116.

Alagöz, S. B. ve Ekici, N. (2014). “Experiential Marketing and Vacation Experience: The Sample of Turkish Airlines”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, sayı: 150, s. 500-510.

Alkilani, K., Ling, K. C. ve Abzakh, A. A. (2013). “The Impact of Experiential Marketing and Customer Satisfaction on Customer Commitment in the World of Social Networks”, Asian Social Science, 9 (1): 262-270.

Anderson, E. W. (1994). “Cross Category Variation in Customer Satisfaction and Retention”, Marketing Letters, 5 (1): 19-30.

Anderson, E. W. ve Fornell, C. (2000). “Foundations of the American Customer Satisfaction Index”, Total Quality Management, 11 (7): 869-882.

Anderson, R. E. ve Srinivasan, S. S. (2003). “E-Satisfaction and E-Loyalty: A Contingency Framework”, Psychology & Marketing, 20 (2): 123–138.

Arslan, B. (2018). “Demografik Faktörler Bağlamında Anlık Satın Alma Davranışındaki Farklılıklar”, Econharran Harran Üniversitesi İİBF Dergisi, 2 (2): 57-75.

Atulkar, S. ve Kesari, B. (2018). “Role of Consumer Traits and Situational Factors on Impulse Buying: Does Gender Matter?”, International Journal of Retail & Distribution Management, 46 (4): 386-405.

Bayuk, M. N. ve Küçük, F. (2007). “Müşteri Tatmini ve Müşteri Sadakati İlişkisi”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 23 (1): 285-292.

Beytulova E. ve Yaşin, B. (2018). “Tüketicilerin Plansız Satın Alma Kararları Üzerinde Tüketici Özelliklerinin ve Mağaza Atmosferinin Rolü”, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7 (3): 75-90.

Brakus, J. J., Schmitt, B. H. ve Zhang, S. (2014). “Experiential Product Attributes and Preferences for New Products: The Role of Processing Fluency”, Journal of Business Research, sayı: 67, s. 2291–2298.

Burns, A. ve Bush, R., Pazarlama Araştırmaları, (Yedinci Basımdan Çeviri), (Çev. Ed. Fatma Demirci Orel), Ankara, Nobel, 2015.

Büyüköztürk, Şener. Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum, Ankara, Pegem Akademi, 2016.

Chen, J., Ching, R. K. H., Luo, M. M., Liu, C. C. (2008). “Virtual experiential marketing on online customer intentions and loyalty”. Proceedings of the 41st Hawaii International Conference on System Sciences, Walkoloa, Hawaii, 7-10 January.

Chen, J. S. ve Liu, C. C. (2007). “Virtual experiential marketing practices: An examination of the moderating effects”. In 2007 International Conference on Service Systems and Service Management, Chengdu, China, 9-11 June.

Chen, J., Zhang, C. ve Xu, Y. (2009). “The Role of Mutual Trust in Building Members' Loyalty to a C2C Platform Provider”, International Journal of Electronic Commerce, 14 (1): 147-171.

Chen, Y., Chen, C. ve Tsuifang, H. (2012). “A Study of the Correlations Between Consumption Experience, Customer Satisfaction”, Brand Image and Behavior Intention of Motels in Taiwan, Journal of Global Business Management 3 (1).

Chih, W. H., Wu, C. H. ve Li, H. J. (2012). “The Antecedents of Consumer Online Buying Impulsiveness on a Travel Website: Individual Internal Factor Perspectives”, Journal of Travel & Tourism Marketing, 29 (5): 430-443.

Chou, D. C. (2001). “Integrating TQM into E-Commerce”, Information Systems Management, 18 (4): 31-39.

Choudhary, S. (2014). “Study of Impulse Buying Behavior of Consumers”, International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies, 2 (9): 1-4.

Chu, H. (2013). “A Conceptual Model of Motivations for Consumer Resale on C2C Websites”, The Service Industries Journal, 33 (15-16): 1527-1543.

Churchill, G. A. ve Surprenant, C. (1982). “An Investigation Into the Determinants of Customer Satisfaction”, Journal of Marketing Research, 19 (4): 491-504.

Coşkun, Recai, Altunışık, Remzi ve Yıldırım, Engin. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya, Sakarya Yayıncılık, 2017.

Çetin, G., Akova, O. ve Kaya, F. (2014). “Components of Experiential Value: Case of Hospitality Industry”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, sayı: 150, s. 1040-1049.

Davis, S. ve Longoria, T. (2003). Harmonizing your touchpoint. https://barradeideas.com/wp-content/uploads/2011/03/Harmonizing-Your-Touchpoints.pdf, [Erişim tarihi: 01.01.2019].

Demangeot, C. ve Broderick, A. J. (2006). “Exploring the Experiential Intensity of Online Shopping Environments”, Qualitative Market Research: An International Journal, 9 (4): 325-351.

Demirtaş, M. C. (2017). “Limitlerin Ötesini Deneyimlemek: Bir Deneyimsel Pazarlama Çabası Örneği Olarak Nike Sub 2”, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (3): 46-57.

Downing, R. E. (2006). “The Benefits and Obstacles of E-Commerce: Toward an Understanding of Adoption”, Journal of Internet Commerce, 5 (2): 95-122.

Elibol, H. ve Kesici, B. (2004). “Çağdaş İşletmecilik Açısından Elektronik Ticaret”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı: 11, s. 303-329.

Field, Andy. Discoveiıng Statistics Using SPSS, London, SAGE Publications Ltd., 2009.

García, J. A. C., Galindo, A. D. V. ve Suárez, R. M. (2018). “The Effect of Online and Offline Experiential Marketing on Brand Equity in the Hotel Sector”, Spanish Journal of Marketing - ESIC, 22 (1): 22-41.

Gentile, C., Spiller, N. ve Noci, G. (2007). “How to Sustain the Customer Experience: An Overview of Experience Components that Co-create Value With the Customer”, European Management, 25 (5): 395–410.

Grundey, D. (2008). “Experiental Marketing vs. Traditional Marketing: Creating Rational and Emotional Liaisons with Consumers”, The Romanian Economic Journal, sayı: 10, s. 133-151.

Gupta, S. (2012). “Interdependence Between Experience Marketing and Business Strategy”, Journal of Indian Business Research, 4 (3): 170-193.

Güney, H. ve Karakadılar, İ. S. (2015). “Starbucks Firmasının Deneyimsel Pazarlama Uygulamalarının İncelenmesi’’, İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 26 (79): 132-155.

Ha, S. ve Stoel, L. (2012). “Online Apparel Retailing: Roles of E‐Shopping Quality and Experiential e‐Shopping Motives”, Journal of Service Management, 23 (2): 197-215.

Habing, B. (2003). Exploratory factor analysis theory and application, https://www.let.rug.nl/nerbonne/teach/rema-stats-meth-seminar/Factor-Analysis-Kootstra-04.PDF, [Erişim tarihi: 01.01.2019].

Henche, B. G. (2018). “Urban Experiential Tourism Marketing: Use of Social Media as Communication Tools by the Food Markets of Madrid”, Journal of Tourism Analysis: Revista de Análisis Turístico, 25 (1): 2-22.

Ho, Y. C., Li, Y. C. ve Su, T. H. (2006). “Discussion of Refractive Medical Behavior from an Experiential Marketing Viewpoin”, Journal of Hospital Marketing & Public Relations, 16 (1-2): 45-68.

Hutcheson, G., Sofroniou N., The Multivariate Social Scientist: Introductory Statistics Using Generalized Linear Models, London, Sage Publication, 1999.

Jiang, K., Zhang, Z. G. (2008). “The influence of online store perception on customer behavior in the experiential marketing context”. In 2008 4th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, Dalian, China, 12-17 October.

Jones, K. ve Leonard, L. N. K. (2014). “Factors Influencing Buyer's Trust in Consumer-to-Consumer E Commmerce”, Journal of Computer Information Systems, 54 (4): 71-79.

Kabadayı, E. T. ve Alan, A. K. (2014). “Deneyimsel Pazarlama: Pazarlamadaki Artan Önemi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 6 (1): 203-217.

Khan, I. ve Rahman, Z. (2014). “Influence of Experiential Marketing on Customer Purchase Intention: A Study of Passenger Car Market”, Management and Labour Studies, 39(3): 319–328.

Köse, B. Ç. (2015). “Turizm perspektifinde deneyimsel pazarlamanın davranışsal niyetler ve tatmin üzerindeki etkisi: üçüncü yaş grubu turistler üzerinde bir araştırma”. Yayımlanmamış doktora tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.

Kustini, N. I. (2011). “Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand Trust And their Effect on Loyalty on Honda Motorcycle Product”, Journal of Economics, Business and Accountancy Ventura, 14 (1): 19-28.

Kwon, H. H. ve Armstrong, K. L. (2002). “Factors Infuliencing Inpulsive Buying of Sport Team Licensed Merchandise”, Sport Marketing Quarterly, 11 (3): 151-163.

Lankarani, S. J. M. (2003). “Best of the Web”, Journal of Business & Finance Librarianship, 8 (3-4): 133-151.

Lee, T. H. ve Chang, Y. S. (2012). “The Influence of Experiential Marketing and Activity Involvement on the Loyalty Intentions of Wine Tourists in Taiwan”, Leisure Studies, 31 (1): 103-121.

Lee, Y. G. ve Yi, Y. (2008). “The Effect of Shopping Emotions and Perceived Risk on Impulsive Buying: The Moderating Role of Buying Impulsiveness Trait”, Seoul Journal of Business, 14 (2): 67-92.

Leonard, L. N. K. (2012). “Attitude Influencers in C2C E-Commerce: Buying and Selling”, Journal of Computer Information Systems, 52 (3): 11-17.

Lim, S. H., Lee, S. ve Kim, D. J. (2017). “Is Online Consumers’ Impulsive Buying Beneficial for E-Commerce Companies? An Empirical Investigation of Online Consumers’ Past Impulsive Buying Behaviors”, Information Systems Management, 34 (1): 85-100.

Lin, K. M., Chang, C. M., Lin, Z. P., Tseng, M. L. ve Lan W. L. (2009). “Application of Experiential Marketing Strategy to Identify Factors Affecting Guests Leisure Behaviour in Taiwan Hot-Spring Hotel”, Transactions on Business and Economics, 5 (6): 229-240.

Long, L., Yu, C., Shiang, D. ve Jen, N. (2013). “Gender Differences in the Relationship between Experiential Marketing and Purchase Intention”, The Journal of International Management Studies, 8 (1): 10-19.

Lu, H. T. ve Lien, M. C. (2014). “Exploring the effects of servicescape, brand ımage, and experiential marketing on customer satisfaction”. International Symposium on Computer, Consumer and Control, Taichung, Taiwan, 10-12 June.

Luo, M. M., Chen, J., Ching, R. K. H. ve Liu, C. C. (2011). “An Examination of The Effects of Virtual Experiential Marketing On Online Customer Intentions and Loyalty”, The Service Industries Journal, 31 (13): 2163-2191.

Mahadevan, B. (2000). “Business Models for Internet-Based E-Commerce: An Anatomy”, California Management Review, 42(4): 55-69.

Matzler, K., Hinterhuber, H. H., Daxer, C. ve Huber, M. (2005). “The Relationship between Customer Satisfaction and Shareholder Value”, Total Quality Management & Business Excellence, 16 (5): 671-680.

Menorca, L. G., Ortiz, R. F., Lombardo, G. F. ve Emeterio, M. C. S. (2016). “The EPSI Model as the Main Factor for Identifying Customer Satisfaction: Empirical Research”, Total Quality Management & Business Excellence, 27 (3-4): 447-463.

Muthiah, D. (2013). “Experiential Marketing – A Designer of Pleasurable and Memorable Experiences”, Journal of Business Management & Social Sciences Research, 2 (3): 28-34.

Nah, F., Siau, K., Tian, Y. ve Ling, M. (2002). “Knowledge Management Mechanisms in E-Commerce: A Study of Online Retailing and Auction Sites”, Journal of Computer Information Systems, 42 (5): 119-128.

Nigam, A. (2012). “Modeling Relationship Between Experiential Marketing, Experiential Value And Purchase Intensions In Organized Quick Service Chain Restaurants Shoppers Using Structural Equation Modeling Approach”, Paradigm, 16 (1): 70-79.

Oliver, R. L. (1980). “A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction Decisions”, Journal of Marketing Research, 17 (4): 460-469.

Özdamar, Kazım. Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Eskişehir, Kaan Kitabevi, 2003.

Özer, L. Ş. (1999). “Müşteri Tatminine Yönelik Literatürdeki Kuramsal Tartışmalar”, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (2): 159-180.

Pagani, M. ve Malacarne, G. (2017). “Experiential Engagement and Active vs. Passive Behavior in Mobile Location-based Social Networks: The Moderating Role of Privacy”, Journal of Interactive Marketing, sayı: 37, s. 133–148.

Park, E. J. ve Forney, J. C. (2011). “Assessing and Predicting Apparel Impulse Buying”, Journal of Global Fashion Marketing, 2 (1): 28-35.

Rajput, N. ve Dhillon, R. (2013). “Frontiers of the Marketing Paradigm for the Third Millennium: Experiential Marketing”, Global Journal of Management and Business Studies, 3 (7): 711-724.

Rana, S. ve Tirthani, J. (2012). “Effect of Education, Income and Gender on Impulsive Buying Among Indian Consumer an Empirical Study of Readymade Garment Customers”, Indian Journal of Applied Research, 1 (12): 145-146.

Rezende, D. C. ve Silva, M. A. R. (2014). “Eating-Out and Experiential Consumption: A Typology of Experience Providers”, British Food Journal, 116 (1): 91-103.

Roberts, J. A. ve Manolis, C. (2012). “Cooking Up a Recipe for Self-Control: The Three Ingredients of Self-Control and its Impact on Impulse Buying”, Journal of Marketing Theory and Practice, 20 (2): 173-188.

Rook, D. W. (1987). “The Buying Impulse”, Journal of Consumer Research, sayı: 14, s. 189-199.

Same, S. ve Larimo, J. (2012). “Marketing theory: experience marketing and experiential marketing”. 7th International Scientific Conference, Business and Management 2012, Vilnius, Lithuania, 10-11 May.

Schmitt, B. (1999). “Experiential Marketing”, Journal of Marketing Management, 15 (1-3): 53-67.

Schmitt, B. (2010). “Experience Marketing: Concepts, Frameworks and Consumer Insights”, Foundations and Trends in Marketing, 5 (2): 55–112.

Schmitt, B. ve Zarantonello, L. (2013). “Consumer Experience And Experiential Marketing: A Critical Review”, Review of Marketing Research, sayı: 10, s. 25–61.

Shankar, V., Smith, A. K. ve Rangaswamy, A. (2003). “Customer Satisfaction and Loyalty in Online and Offline Environments”, Intern. J. of Research in Marketing, sayı: 20, s. 153–175.

Sheu, J., Su, Y. ve Chu, K. (2009). “Segmenting Online Game Customers – The Perspective of Experiential Marketing”, Expert Systems with Applications, sayı: 36, s. 8487–8495.

Shobeiri, S., Mazaheri, E. ve Laroche, M. (2018). “Creating the Right Customer Experience Online: The Influence of Culture”, Journal of Marketing Communications, 24 (3): 270-290.

Shobeiri, S., Mazaheri, E. ve Laroche, M. (2014). “Improving Customer Website Involvement through Experiential Marketing”, The Service Industries Journal, 34 (11): 885-900.

Srinivasan, S. ve Srivastava, R. K. (2010). “Creating the Futuristic Retail Experience through Experiential Marketing: Is it Possible? An Exploratory Study”, Journal of Retail & Leisure Property, 9 (3): 193–199.

Sun, T. ve Wu, G. (2011). “Trait Predictors of Online Impulsive Buying Tendency: A Hierarchical Approach”, Journal of Marketing Theory and Practice, 19 (3): 337-346.

Tabachnick, Barbara, G. ve Fidell, Linda, S. Using Multivariate Statistics, America, Pearson, 2013.

Tayfun, N. Ö. (2015). “Market Alışverişlerinde Plansız Satın Alma Davranışında Demografik Farklılığı Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı: 34, s. 87-94.

Torlak, Ö. ve Tiltay, M. A. (2010). “Anlık Satın Alma Ölçeklerinin Türk Tüketicisi için Uyarlanmasına Yönelik Bir Deneme”, 15. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiriler Kitabı, 406-423.

Tsaur, S. H., Chiu, Y. ve Wang, C. H. (2007). “The Visitors Behavioral Consequences of Experiential Marketing”, Journal of Travel & Tourism Marketing, 21 (1): 47-64.

Türk, Z. (2018). “Hedonik ve Faydacı Tüketim Eğiliminin Plansız Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma”, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (16): 853-878.

Tynan, C. ve McKechnie, S. (2009). “Experience Marketing: A Review and Reassessment”, Journal of Marketing Management, 25 (5-6): 501-517.

Uygur, S. M. ve Doğan, S. (2013). “Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi: Restoranlar Üzerine Bir Araştırma”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 37, s. 33-48.

Vedder, R. G., Guynes, C. S. ve Vanecek, M. T. (1997). “Electronic Commerce on the www/Internet”, Journal of Computer Information Systems, 38 (1): 20-25.

Verhagen, T. ve Dolen, W. (2011). “The Influence of Online Store Beliefs on Consumer Online Impulse Buying: A Model and Empirical Application”, Information & Management, sayı: 48, s. 320–327.

Vicente, M. R. (2015). “Determinants of C2C E-Commerce: an Empirical Analysis of the use of Online Auction Websites Among Europeans”, Applied Economics Letters, 22 (12): 978-981.

Virvilaitė, R., Saladienė, V. ve Žvinklytė, J. (2011). “The Impact of External and Internal Stimuli on Impulsive Purchasing”, Economics and Management, sayı: 16, s. 1329-1336.

Weltevreden J. W. J. ve Mindali, O. R. (2009). “Mobility Effects of B2C and C2C E-Commerce in the Netherlands: A Quantitative Assessment”, Journal of Transport Geography, sayı: 17, s. 83–92.

Wong, I. A. ve Wu, J. S. (2013). “Understanding Casino Experiential Attributes: An Application to Market Positioning”, International Journal of Hospitality Management, sayı: 35, s. 214-224.

Wu, F., Li, H. H. ve Kuo, Y. H. (2011). “Reputation Evaluation for Choosing a Trustworthy Counterparty in C2C E-Commerce”, Electronic Commerce Research and Applications, sayı: 10, s. 428–436.

Yalman, Ş. ve Aytekin, P. (2014). “Promosyonların Anlık Satın Alma Davranışına Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 6 (1): 83-119.

Yang, N. (2010). “The experiential marketing in the online community”. In Web Society (SWS), 2010 IEEE 2nd Symposium, Beijing, China, 16-17 August.

Yapraklı, Ş. ve Keser, E. (2016). “Deneyimsel Pazarlama ve Deneyimsel Değerin Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi: Nostaljik ve Fast Food Restoranlar Üzerinde Bir Uygulama”, The Journal of Academic Social Science Studies, sayı: 47, s. 19-35.

Yetiş, Ş. A. (2015). “Termal Otel İşletmelerinde Deneyimsel Pazarlama Yaklaşımı”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17 (29): 90-98.

Yrjölä, M., Rintamäki, T., Saarijärvi, H. ve Joensuu, J. (2017). “Consumer-to-Consumer E-Commerce: Outcomes and Implications”, The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 27 (3): 300-315.

Yuan, Y. H. E. ve Wu, C. K. (2008). “Relationships among Experiential Marketing, Experiential Value and Customer Satisfaction”, Journal of Hospitality & Tourism Research, 32 (3): 387–410.

Zena, P. A. ve Hadisumarto, A. D. (2012). “The Study of Relationship among Experiential Marketing, Service Quality, Customer Satisfaction, and Customer Loyalty”, Asean Marketing Journal, 4 (1): 37-46.

Zhao, X., Fang, F. ve Whinston, A. B. (2006). “Designing On-Line Mediation Services for C2C Markets”, International Journal of Electronic Commerce, 10 (3): 71-93.

Zwass, V. (1996). “Electronic Commerce: Structures and Issues”, International Journal of Electronic Commerce, 1 (1): 3-23.

https://pazarlamasyon.com/gectigimiz-yillardan-10-harika-deneyimsel-pazarlama-ornegi/, [Erişim tarihi: 01.01.2019].

https://www.emeraldinsight.com/doi/ref/10.1108/02580540810907092, (2008). ‘’Experiential marketing: Advice on the Potential and Pitfalls of a Growing Trend’’, Strategic Direction, 24 (10): 24-26.

TDK, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=DENEY%C4%B0M, [Erişim tarihi: 01.01.2019].

TÜİK, http://tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist, [Erişim tarihi: 01.01.2019].

alibaba.com, [Erişim tarihi: 01.01.2019].

ebay.com, [Erişim tarihi: 01.01.2019].

sahibinden.com, [Erişim tarihi: 01.01.2019].

gittigidiyor.com, [Erişim tarihi: 01.01.2019].

letgo.com, [Erişim tarihi: 01.01.2019].

sanalpazar.com, [Erişim tarihi: 01.01.2019].

dolap.com, [Erişim tarihi: 01.01.2019].


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.