Sayı 43

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir Tüm Sayı

İçindekiler

Makaleler

Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin Genel Kültür Meselesi PDF
Mustafa SAĞDIÇ 1-15
Heterotopik Köşk PDF
Gülay BOLATTEKİN 16-33
Elektronik Öğrenmede Öğrenci Tutum ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkide Öğrenci Merak ve Kaygısının Aracılık Rolü PDF
Mehmet ETLİOĞLU, Mahmut TEKİN 34-48
1857 Tarihli Nüfus Defteri Işığında İstanbul’da Yaşayan Çingenelerin Sosyo-Ekonomik Yaşamları Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Ayşegül KUŞ 49-61
Kripto Para Fiyatlarında Balon Varlığının Tespiti: Bitcoin, IOTA ve Ripple Örneği PDF
Eyyüp Ensari ŞAHİN 62-69
Üniversite Öğrencilerinin Tutkunluk Düzeyinin Belirleyicilerinden Biri Olarak Cinsiyet PDF
ŞAFAK ÖZ AKTEPE, GÜLER İSLAMOĞLU 70-82
Memlûkler Tarafından Katledilen Dulkadir Emirleri PDF
Samet ALIÇ 83-94
Bazı Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından Kamu Çalışanlarının Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi PDF
Erhan KILINÇ, Ali ANTEPLİ 95-109
Bankacılık Sektöründe Finansal Etkinlik Analizi: Türkiye ve Irak Örneği Karşılaştırması PDF
İbrahim Erem ŞAHİN 110-126
Destinasyon Kişiliği ve Benlik Uyumunun Turistlerin Davranışsal Niyetleri Üzerine Etkisi PDF
Abdullah ÜLKÜ, Ferdi BİŞKİN 127-142
Beden Dili Kodlarının Reklamlarda Kullanımı: 2016 Televizyon Reklamları Üzerine Uygulamalı Çalışma PDF
Çiçek TOPÇU, Sedat ŞİMŞEK 143-161
Suriyeli Göçmenlerin Türk Vatandaşlığı Hakkındaki Görüş ve Beklentileri PDF
Emrullah TÜRK 162-176
İbn Haldûn’da Beden İnşası Açısından Bedevî Ümran ve Hadarî Ümran PDF
Abdülkadir ZORLU 177-192
Coğrafi ve Jeopolitik Eksende Neo-Avrasyacılık PDF
Demet Şefika MANGIR 193-208
Kandilli Camii ve Geçirdiği Dönemsel Özellikler PDF
Zeynep Emel EKİM 209-218
Irak Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Tükenmişlik, İş Doyumu Ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi: Kerkük Örneği PDF
Rana Ahmed Majeed HAMAMJI, Mustafa AY 219-240
Urdu Şiirinde Öne Çıkan Gayrimuslim Naat Şairleri PDF
Recep DURGUN 241-249
Ilgına Yerleşmiş Kırım Türklerinin Geleneksel Yaşam Tarzları ve Kadın Giysilerinden Örnekler PDF
Ahu Fatma MANGIR 250-263
Hâfız-ı Şîrâzî’nin Divanındaki Toplumsal Değerler PDF
Gürcan Şevket AVCIOĞLU, Gamze Gizem AVCIOĞLU 264-269
Knowledge of Mothers with Children Aged 0-24 Months on Child Nutrition PDF
Gülperi DEMİR, Hülya YARDIMCI, Funda Pınar ÇAKIROĞLU, Ayşe özfer ÖZÇELİK 270-278
Birinci Meclis Zabıt Ceridelerine Göre Jandarma Teşkilatı’na Ayrılan Bütçe Görüşmeleri PDF
Fuat UÇAR 279-297
Kamu Harcamaları ve Ekonomik Krizler: Peacock ve Wiseman Sıçrama Tezi Çerçevesinde Türkiye Örneği PDF
Ufuk Serdar AKALIN, İclal ÜNÜVAR 298-309
Keşan’da Bir Kültür Mirası: Eski Hamam PDF
Murat KARADEMİR 310-326
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının İlk Yardım Eğitimine Yönelik Görüşleri PDF
ASLI GÖRGÜLÜ ARI, Kevser ARSLAN, Büşra DENİZ 327-342
Arkeolojik Kültür Varlıkları Turizmi (Arkeoturizm) Planlamasında Arkeolog Etkisi PDF
Hasan Ali ERDOĞAN 343-351
İşletmelerde Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibarın Yönetilmesi Ve Ölçülmesi: Bir Araştırma PDF
Erkin ARTANTAŞ, Hakan GÜRSOY 352-367
The Impact of Role Conflict Originating from Mid-Level Manager Actions on Intention to Leaving the Job and Performance PDF
Şükran GÖKCE, Ahmet DİKEN, Ümran Münire KAHRAMAN 368-379
Ulus Devlet Modelinde Bir Yurttaş Çocuk: Küçük Durmuş PDF
Bedia KOÇAKOĞLU 380-390
Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Orta Asya Ülkeleri Örneği PDF
Hakan ACET, Emomdzhafar Hasanovich ASHUROV, Abdul Qahar KHATIR 391-402
Gaznelilerin Selçuklulara Tabiliği Meselesi ve Sultan Behram Şah Dönemi (1117-1157) PDF
Mustafa AKKUŞ, İzzetullah ZEKİ 403-409
İsyanları Sebebiyle Bazı Arnavutların Anadolu'ya Sürgün Edilmelerine Dair Sosyo-Politik Bir İnceleme (1847-1851) PDF
Mustafa DURDU 410-427


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.