E-Dönüşüm Sürecinde Yerel Yönetimler (Kırşehir Örneği)

Filiz Tufan Emini, Mustafa Kocaoğlu

Öz


Dünyada bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de kamusal hizmetlerin bilişim
teknolojileri aracılığıile sağlanmasına yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Bu gelişmelerin yanısıra 2000’li yıllarda yapılan reform
çalışmalarısonucunda yerel yönetimlerin görevlerinin niteliğinde ve niceliğinde önemli değişimler meydana gelmiştir. Bilgi
toplumuna geçişsürecinin yaşandığıson yıllarda, kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmalarının da bir sonucu olarak, yerel
yönetimlerin yetki, görev, sorumluluk ve hizmet çeşitliliğinde artışmeydana gelmektedir. Söz konusu artışın da bir gereği olarak
yerel yönetimlerde hizmet sunumunun teknolojinin de gelişmesinin bir sonucu olarak, bilgi teknolojilerinden yararlanılarak
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için de yerel yönetimlerin çok yönlü bir hazırlık süreci içerisine girmesi
beklenmektedir. Bilgi teknolojisi kullanımının yaygınlaştırılmasıve etkin şekilde hayata geçirilebilmesi için gerek altyapı, gerek
donanım ve yazılım ve gerekse de yetişmiş, nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulduğu da bir gerçektir. Bunun için öncelikle yönetsel
bilincin oluşmasıdaha sonra da gerekli maddi kaynağın ve insan kaynağının temini için çalışılmasıbüyük önem taşımaktadır.
Bilişim teknolojilerinin hizmet sunumu ve karar verme süreçlerinde kullanımı, yerel yönetim birimlerinin kendilerinden
beklenen görev ve sorumluluklarının üstesinden gelebilmelerine önemli katkılarda bulunmaktadır. Avrupa Birliğince (AB)
benimsenen bilgi temelli bir toplum yaratma düşüncesinin ve bilim ve teknoloji temelinin güçlendirilmesi hedefinin Türkiye’ye
yansımasıe-Türkiye projesi ile gerçekleşmiştir. E-Türkiye projesi ile merkezi yönetim ile yerel yönetimlerde e-dönüşüm süreci
başlatılmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de izlenen bilgi ve teknoloji politikalarının Kırşehir İl Özel İdaresi örneği üzerinden analizi
amaçlanmıştır. Bu çerçevede, kurum çalışanlarına yapılan anket sonuçlarıile kurumda bilişim alanında çalışan yetkili kişilerle
yapılan mülakat sonucu elde edilen bilgiler, Kırşehir İl Özel İdaresi’nin e-dönüşüm sürecinde ne aşamada olduğunu ortaya
çıkarmak amacıyla kullanılan verilerdir. Değerlendirme sonucunda, kurumun bilgisayarlaşma, web sitesi kurma ve otomasyon
açısından yeterli ilerlemeyi kaydettiği görülmüştür. Bununla birlikte kurumun e-dönüşüm sürecindeki durumu, hizmetlerin internet
aracılığıile sunumu açısından gelişme aşamasındadır. Ayrıca, yöneticilerin e-dönüşüm sürecinde gerekli gelişmelerin kaydedilmesi
hususunda özendirici çabalarının olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Avrupa Birliği, bilgi ve teknoloji politikası, e-dönüşüm süreci, yerel yönetimler.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.