Çalışanların Demografik Özelliklerine Göre İş Tatminindeki Tutumsal Farklılıkların Bir Lojistik İşletmesinde Uygulama Örneği

Menderes ÜSTÜNER, Edip ÖZÇELİK

Öz


Günümüzde çalışanların yaptıklarıişlerinden tatmin olması, bugün işletmelerin ürün üretmek gibi temel amaçlarından biridir.
İştatmini, çalışanın işine karşıortaya koyduğu genel bir tutumdur. Bu tutumun olumlu hali “iştatmini”ni, olumsuz hali ise “iş
tatminsizliği” şeklinde tanımlanır. Çalışan kişi işe verdiği emeğin karşılığıolarak beklentilerini karşılamak ve uygun bir işortamında
çalışmak ister. Bireysel tatmin kişisel ihtiyaçların karşılanabilmesiyle belirlenmeyip çevreselfaktörlerce etkilenebilmektedir.
Lojistik sektöründe, Tüketici ihtiyaçlarınıkarşılamak üzere, ham maddenin ilk noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya
kadar olan zincir içindeki malzemelerin, servis hizmetlerinin ve bilgi akışının etkili aynızamanda verimli bir şekilde, taşınmasının
ve depolanmasının, planlanması, uygulanmasıve kontrol edilmesi şeklinde hizmet üretilmektedir. Son yıllarda küreselleşme ve
teknolojide meydana gelen hızlıilerlemeler ile birlikte, işletmeler arasında iletişim olanaklarının da artmasısonucu giderek önem
kazanmakta ve bir rekabet silahıolarak kullanılmaktadır. Bu doğrultuda lojistik işletmeler kendi süreçleri kontrol ve işleyişi için
gereken iç dinamiklerini kullanırlarken, pazarda üstün olma ve rakiplerini geçmek için stratejilerini ülke, bölge ve küresel olarak
avantajlara sahip olmayıisterler. Bu çalışmada, Lojistik hizmeti veren işletme çalışanının demografik özelliklerine göre iş
tatminindeki tutumsal farklılıkların ortaya konmasıamaçlanmıştır. Çalışma, Çukurova bölgesinde faaliyet gösteren Aras kargonun
100 çalışanıüzerinde yapılmışve analize tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgulara göre lojistik hizmetlerde çalışanların cinsiyeti,
eğitim durumu ve çalışma süreleri ile çalışan memnuniyet arasında ilişki araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Tatmin, Tutum, Küreselleşme, İç Dinamik, Demografik, Lojistik

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.