KÜRESEL REKABET ORTAMINDA KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN ULUSAL SOSYO-EKONOMİK SİSTEME KATKILARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Rıfat İRAZ

Öz


Günümüzde KOBİ’ler, küreselleşmenin yarattığı  şiddetli rekabet ortamında ulusal
ekonomilerin gelişmesi ve korunmasıbakımından önemli bir işlev üstlenmektedirler. Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkelerde KOBİ’ler, özellikle yarattıklarıistihdam olanaklarıve sahip oldukları
esnek yapılarıyla çevresel değişmelere hızlıtepki vermeleri dolayısıyla ulusal ekonomilerin
gelişmesinde ve küresel rekabetin olumsuz etkilerinden korunmasında oldukça etkili bir rol
oynamaktadırlar. Bunun yanısıra, taşıdıklarıyerel olma özellikleri itibariyle yabancılaşmayı
önlemesi ve orta sınıfıgüçlendirmesi gibi rolleri, KOBİ’leri sosyal açıdan da önemli kılmaktadır.
Bu çalışma, küreselleşme sürecinde KOBİ’lerin ulusal-sosyo ekonomik sisteme katkılarınıteorik
çerçevede ortaya koymaktadır.


Anahtar Kelimeler


KOBİ’ler, Küreselleşme, Sosyo-Ekonomik Sistem, İstihdam

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.