SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENMEYİKULLANMANIN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA VE TUTUMLARINA ETKİSİ

Sabahattin ÇİFTÇİ, Ali MEYDAN, Işıl Sönmez EKTEM

Öz


Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 6. sınıf Sosyal Bilgiler öğretiminde probleme dayalı
öğrenmenin öğrencilerin, başarıve tutumlarına etkisini incelemektir. Araştırma 2004-2005
öğretim yılının birinci yarıyılında Meram Sare Özkaşıkçı İlköğretim Okulunda toplam 40 öğrenci
ve birbirlerine denk iki sınıf üzerinde yürütülmüştür. Ölçekler araştırmadan önce ön test
uygulamadan sonrada son test olarak uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin
çözümlenmesinde t test kullanılmıştır. Araştırma sonunda deney ve kontrol grubu öğrencilerinin,
başarıve tutumlarıarasında deney grubu lehine anlamlıbir farklılık bulunmuştur.


Anahtar Kelimeler


Probleme DayalıÖğrenme, Sosyal Bilgiler, Başarı, Tutum

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.