ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZSAYGI, KARAR VERME VE STRESLE BAŞAÇIKMA STİLLERİNİN BENLİK SAYGISI VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Selahattin AVŞAROĞLU, Ömer ÜRE

Öz


Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin karar vermede özsaygı, karar verme ve stresle
başaçıkma stillerinin bazıdeğişkenlere göre farklılaşma durumu incelenmişve benlik saygısının
karar vermede özsaygı, karar verme ve stresle başaçıkma stillerini ne düzeyde açıkladığı
incelenmiştir. Araştırma, Selçuk Üniversitesi’nin farklıfakültelerinde öğrenim görmekte olan
öğrenciler üzerinde gerçekleştirilmişve örnekleme 1141 öğrenci alınmıştır.
Araştırmada Melbourne Karar Verme Ölçeği, Stresle Başaçıkma TutumlarıEnvanteri ve
Benlik SaygısıÖlçeği kullanılmıştır. İstatistiksel olarak t testi, varyans analizi, tukey testi ve
regresyon analizi yapılmıştır.
Öğrencilerin cinsiyetleriyle karar vermede özsaygılarıve karar verme stilleri arasında, sınıf
değişkeni ile karar verme stilleri arasında farklılaşma yokken, cinsiyet, sınıf, yaşamın çoğunun
geçirildiği yer ve mezun olunan lise değişkeni ile stresle başaçıkma stilleri arasında farklılaşmanın
olduğu saptanmıştır. Benlik saygısının karar vermede özsaygı, karar verme stilleri ve stresle
başaçıkma stillerini anlamlıdüzeyde açıkladığısaptanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Karar Vermede Özsaygı, Karar Verme Stilleri, Stresle Başaçıkma, Benlik Saygısı

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.