ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN MEDYA KULLANMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ

İbrahim TORUK

Özet


Türkiye yetmişmilyonu aşan nüfusu ve yakaladığıekonomik büyüklükle dünyanın önemli
ülkelerinden biri durumuna gelmiştir. Bir Avrupa ülkesi kadar refah seviyesine ulaşamayan ve gelir
dağılımının oldukça bozuk olduğu ülkemizde, insanlar bilgiyi genellikle medya vasıtasıyla elde
etmektedirler. Türkiye’de insanların gündelik yaşantısınıdoldurmada medya büyük bir rol
üstlenmiştir. Genç nüfusun oldukça fazla olduğu ülkemizde, özellikle eğitim çağında bulunan
üniversite öğrencilerinin genel olarak medya izleme alışkanlıklarıbu çalışmanın konu eksenini
oluşturmuştur. Öğrencilerin en çok kullandığıüç medya aracıolan: Gazete, televizyon ve interneti
kullanma biçimleri “kullanımlar ve doyumlar yaklaşımının” perspektifinde ortaya konulmaya
çalışılmıştır. Araştırmaya katılan 205 üniversite öğrencisine anket uygulanmışve cevaplar SPSS
15.0 programında analiz edilmiştir. Araştırma, cinsiyet ve gelir farklılıklarının medya izleme
alışkanlıklarıüzerinde önemli tesirlerinin bulunduğunu göstermiştir.


Anahtar Kelimeler


Kitle iletişim araçları, gelir seviyesi, cinsiyet ve medya kullanım alışkanlıkları

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.