TURİSTİK DESTİNASYON ÇERÇEVESİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM YÖNETİMİVE PAZARLAMASI

Mete SEZGİN, Abdullah KARAMAN

Öz


Bu çalışmada turistik destinasyonlarda sürdürülebilir turizm yönetimi ve
pazarlamasıperspektiflerinden genel olarak bahsedilmiştir. Sürdürebilirliğin temelinde, turizm
kaynaklarının bugün ve gelecekte kullanımıile ilgili bilincin önemi yatmaktadır. Turizm yönetimi
anlayışınıkullanarak turizm kaynaklarınıdeğerlendirmek, eko turizm kıstaslarıile sürdürebilir bir büyüme
sağlamak önem taşımaktadır. Bu çalışmada sürdürülebilir turizm yönetim ve pazarlama anlayışına dikkat
çekilmiştir. Çalışma derleme niteliğinde olup; sürdürülebilirlik açısından yönetsel süreçte çevre-insan
iletişiminde turizm kaynaklarının tanıtımının yapılması, kaynakların kullanımı, potansiyel müşteriler ve
yerel halkla ilişkileri, turistikdestinasyonların pazarlamasıve sürdürülebilir turizm yönetimi içerisinde
değerlendirilmektedir.Anahtar Kelimeler


Sürdürebilirlik, Sürdürülebilir Turizm, Turistik Destinasyon,Turizm Yönetimi ve Pazarlaması

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.