OKULÖNCESİEĞİTİM KURUMLARINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN EBEVEYNLİĞE YÖNELİK TUTUMLARI

Zarife SEÇER, Nadir ÇELİKÖZ, Songül YAŞA

Öz


Amaç: Bu çalışmanın amacı, okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaşgrubu
çocukların annelerinin ebeveynliğe yönelik tutumlarıile bazıkişisel özelliklerinin ebeveynliğe
yönelik tutumlarıüzerindeki etkisini belirlemektir. Yöntem: Araştırma, çocuklarıbağımsız
anaokullarına devam eden 304 anne üzerinde yürütülmüştür. Verilerin toplanmasıiçin Annelere
“Ebeveynliğe Yönelik Tutum Ölçeği-Anne Formu” uygulanmıştır. Elde edilen veriler, F testi, t
testi ve Tukey testi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Yapılan istatistiksel analiz sonucunda,
annelerin bir işte çalışıp çalışmamasının, eğitim düzeyinin ve sahip olduğu çocuk sayısınınebeveynliğe
yönelik ilgilerini etkilediği bulunmuştur. Tartışma: Okulöncesi dönemde çocuğu bulunan
annelerin ebevynliğe yönelik tutumlarının olumluya dönüştürülmesi, hem çocuğun gelişiminin
desteklenmesine hem de annenin uyumunun arttırılmasına katkısağlayacaktır. Ayrıca bireysel
bazda sağlanan bu yararın toplumsal gelişmeye de katkıgetireceği düşünülmektedir.


Anahtar Kelimeler


Ebeveynlik, tutum, okulöncesi dönem

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.