HASTANELERDE MODERN YÖNETİM FELSEFESİNİN VERİMLİLİĞE ETKİSİ: GEVHER NESİBE HASTANESİNDE BİR UYGULAMA

Şevki ÖZGENER, Fatma KÜÇÜK

Öz


Bu çalışmanın amacı, hastanelerde hemşirelerin bakışaçısıyla modern yönetim felsefesinin
verimliliğe etkisini analiz etmektir. Araştırma bulgularına göre; hastanelerde verimliliğin iyileştirilmesinde
ileri teknolojiden yararlanma, zaman yönetimi, nitelikli personel istihdamı, katılımcıyönetim felsefesi ve
etkin maliyet yönetiminin en önemli faktörler olduğu gözlenmektedir. Ancak hasta tatmini ve hizmet
kalitesinin verimliliğin iyileştirilmesine düşük düzeyde etki ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca, hastanelerde
verimliliği artırmak için en yaygın olarak kullanılan modern yönetim teknikleri, Toplam Kalite Yönetimi
ve DışKaynaklardan Yararlanma (Outsourcing)’dır. Hemşirelerin hastanelerde verimliliğin
iyileştirilmesine yönelik tutumlarıgenel olarak değerlendirildiğinde; modern yönetim felsefesinin
uygulanmasına hem taraftar olduklarıhem de olmadıklarısonucuna ulaşılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Verimlilik, Hastane, Modern Yönetim Felsefesi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.