Konya Şartlarında Yağış, Sıcaklık ve Bitki Örtüsü İlişkisi

Baştürk KAYA, Caner ALADAĞ

Öz


Yeryüzün de mevcut bitki örtüsünün dağılışıve bitki alanlarının sınırısürekli olarak dışfaktörlerin etkisiyle değişime
uğramıştır. Bitkilerin dağılışına etki eden bu dışfaktörler, jeolojik, jeomorfolojik, edafik ve iklimsel kökenlidir. Bunlara bitki
yetişme şartlarıdenir. Bu şartlar içerisinde en fazla değişmeler ise iklimsel özelliklerde meydana gelir. Bunun için bitki coğrafyası
çalışmalarında iklim konusuna ayrıbir önem verilir. İklim elemanlarıise oldukça çeşitli olup, bunlar içerisinde sıcaklık ve yağışın
bitkilerin yayılışında ve gelişiminde önemli etkileri söz konusudur. Dolayısıyla iklimsel değerlendirmeler bu iki parametreye
dayandırılmıştır.
Bu araştırmada, Konya meteoroloji istasyonunun 1975-2006 yıllarına ait günlük sıcaklık ve yağışverileri kullanılmıştır. Elde
edilen veriler değerlendirildiğinde bitki örtüsünün yetişme devresinin başlangıcı28 Mart ve bitiştarihi 4 Kasım olarak
belirlenmiştir. Yetişme süresi ise Konya için 220 gün olarak hesaplanmıştır. Yıllık yağıştoplamı321 mm, yetişme süresi içerisinde
düşen yağışmiktarıise 169,9 mm’dir.
Ayrıca bu verilere dayanılarak, günlük ortalama sıcaklıkların seyri, donlu gün sayılarıve frekansları, düşük sıcaklık değerleri,
günlük ölçümlere göre sıcaklık frekansları, kritik ve optimum sıcaklık değerleri, aylık ve yıllık yağışetkinlik indis değerleri, sağanak
yağışfrekanslarıve muhtemel yağışdeğerleri hesaplanarak gerekli tablolar hazırlanmışve grafikleri çizilmiştir. Bu istatistiksel
sonuçlar incelendiğinde, Konya’nın yarı-kurak alt Akdeniz biyoiklim katına girdiği söylenebilir.  İklim özelliği ve arazi yapısı
itibariyle de Konya’nın bitki örtüsü ova stepi görünümünde olup, orman gelişimine elverişli değildir.


Anahtar Kelimeler


Konya, Sıcaklık, Yağış, Bitki örtüsü

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.