Alternatif Turizm Çeşitlerinin Konya Turizmine Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Yeliz ULUSAN, Orhan BATMAN

Öz


Son yıllarda hem dünyada hem de Türkiye’de birçok alternatif turizm türünün ortaya çıktığıgörülmektedir. Günümüz
turistinin beklentilerinin zamanla değişmesi, gürültü ve beton yığınlarından uzaklaşmak istemesi, doğal çevreyi ve kaliteli hizmeti
aramasıve dünya görüşlerinin giderek gelişmesi onlarıyeni arayışlara itmektedir. Bütün bu arayışların sonucunda ortaya çıkan
alternatif turizm kavramı, alışılagelmiştatil anlayışlarının değişmesine ve yeni turizm çeşitlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Konya ili de alternatif turizm açısından eşsiz değerlere ve avantajlıbir konuma sahip bulunmaktadır. Bu avantajın turizm sektörüne
en iyi biçimde yansıtılması şehrin potansiyelini daha iyi kullanmasınısağlayarak ekonomik, sosyal ve kültürel kazanımlarını
artıracaktır.
Bu çalışma ile coğrafi konumu, geçmişte değişik uygarlıklara ve kültürlere sahne olmuştoprakları, önemli doğal ve kültürel
kaynaklarıyla Konya ilinin alternatif turizm potansiyeli incelenerek bu potansiyelin nasıl turizm sektörüne kazandırılabileceği ortaya
konulmaya çalışılmıştır. Yapılan araştırma Konya bölgesinin alternatif turizm potansiyeli hakkında fikir vermesi, bu potansiyelinin
geliştirilmesi sayesinde turizme sağlayabileceği katkıların ehemmiyetini ortaya koymasıve buna yönelik çözüm önerileri sunması
açısından önem teşkil etmektedir.
Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anket uygulaması150 adet yerli turiste, 100 adet yabancı
turiste ve 100 adet turizm işletmesi yöneticisine uygulanmak üzere üç kategoride gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS
programında yüzde, frekans ve ki-kare yöntemleri kullanılarak analiz edilmiş, sonuçlar tablolar halinde değerlendirmeye tabi
tutulmuştur.
Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda Konya bölgesinin ulusal ve uluslararasıturizm hareketliliğini sağlayacak yeterli
alternatif turizm potansiyeline sahip olduğu ancak bu potansiyelden yeteri kadar faydalanamadığısonucuna varılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Turizm, Alternatif turizm, Potansiyel, Turizm Türleri, Konya

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.