Yabancı Turistlerin Satın Alma Karar Sürecinde Kültürel Varlıkların Etkisi: Konya Örneği

Oktay EMİR, Ali AVAN

Öz


Her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de son yıllarda yaşanan ekonomik ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle tüketim
algısında ve davranışlarda değişiklikler ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilirturizm anlayışının gelişmesi, kaynakların hızla azalmasıve
niteliklerinin bozulmasısonucu çevresel değerlere olan sorumluluk bilincinin artması, klasik tatil anlayışının yerini alternatif turizm
türlerinin almasıgibi nedenler insanların farklıarayışlar içine girmesine neden olmuştur. Farklıkültürleri tanıma ve yeni yerler
keşfetme amacıyla seyahat eden turistlerin bu hareketleri kültür turizmini ve kültürel varlıkları, seyahat kararlarında etkili olan iki
önemli değişken haline getirmiştir. Bu çalışmada, Konya’yıkültürel amaçlarla ziyaret eden yabancıturistlerin satın alma karar
sürecinde kültürel varlıkların etkisine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi temel amaçtır. Bu doğrultuda Konya’yı
ziyaret eden yabancıturistler araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Anket yöntemiyle toplanan verilerin analizinde faktör analizi,
frekans-yüzde dağılımları, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri kullanılmıştır. Araştırmada toplanan verilerin analiz
edilmesiyle elde edilen bulgulara göre, turistlerin satın alma karar sürecinde kültürel varlıkların etkisine ilişkin görüşleri olumludur.
Bununla birlikte, turistlerin satın alma karar sürecinin ihtiyacın ortaya çıkmasıve alım sonrasıdavranışlar aşamalarınıdaha fazla
önemsedikleri ifade edilebilir.


Anahtar Kelimeler


Satın Alma Karar Süreci, Kültürel Turizm, Kültürel Varlıklar, Konya

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.