Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları İle Akademik Başarı Motivasyonlarının İncelenmesi (Konya Anadolu Lisesi Örneği)

Mehibe AKANDERE, Nur Tuba ÖZYALVAÇ, Savaş DUMAN

Öz


Beden Eğitimi Dersinin öğrencilerin okul başarısınıolumlu etkilediği düşünülmektedir. Bu nedenle, çalışma Ortaöğretim
Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarıile Akademik BaşarıMotivasyonlarının İncelenmesi amacıile yapılmıştır.
Araştırmanın örneklemini 2008/2009 öğretim yılında Konya ilinde Anadolu Lisesindeki 9.- 10. ve 11. sınıflardan oluşan toplam
299 kişi oluşturmaktadır. Öğrencilere, Kişisel Bilgi Formu, Beden Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği ve Akademik Motivasyon
Ölçeği uygulanmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde normallik sınamasına göre, Parametrik testlerden bağımsız
gruplarda t testi ve One-Way ANOVA, Tam kare, Khi-Kare testleri kullanılmış, hata düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Araştırmaya
katılan öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarıincelendiğinde; cinsiyet, sınıflar arası, yaşlar arası, boşzamanlarda
egzersiz yapma durumu, kulüpte düzenli olarak spor yapma durumlarıarasında farklılıklar tespit edilmiştir. Akademik
Motivasyonlarına ilişkin değerleri incelendiğinde; içsel puanlarının cinsiyet değişkeni, dışsal puanlarının boşzamanlarda egzersiz
yapma değişkeni ve dışsal ve motivasyonsuzluk puanlarının kulüpte spor yapma değişkeni bakımından karşılaştırılmasında fark
bulunmazken, sınıflar arası, yaşgruplarımotivasyonsuzluk puanlarının baba mesleği, hazırlık kurslarına gitme, içsel ve
motivasyonsuzluk puanlarının boşzamanlarda spor ve egzersiz yapma, içsel puanlarının bir kulüpte spor yapma değişkenlerinin
karşılaştırılmasıbakımından anlamlıderecede farklılık olduğu bulunmuştur. Akademik Motivasyonun alt boyutu olan
Motivasyonsuzluk puanlarıile İçsel, Dışsal puanlar ve Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutum puanlarıincelenmişve anlamlıbir
ilişki tespit edilmemiştir. Buna karşın Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarıile Akademik Motivasyonun alt boyutu olan Dışsal
ve İçsel puanlarıarasında anlamlıbir ilişki tespit edilmiştir. Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutum ve
Akademik BaşarıMotivasyonlarının incelenmesi amacıile yapılan çalışma sonucunda, beden eğitimi dersine ilgisi ve tutumu fazla
olan öğrencilerin akademik başarımotivasyonlarında artışolduğu belirlenmiştir. Buna bağlıolarak öğrencilerin akademik
çalışmalarınıplanlamada, yürütmede ve ileri düzeyde hedeflerini belirlemede beden eğitimi dersine yönelik tutum ile akademik
başarımotivasyonu arasındaki ilişkinin başarıyıetkilediği görülmektedir.


Anahtar Kelimeler


Beden Eğitimi, Tutum, Başarı, Motivasyon

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.