Okul Öncesi Eğitime Devam Eden 5-6 Yaş Çocukların Sosyal Becerilerinin Ailelerin Çocuk Sevme Düzeyleri Açısından İncelenmesi

Cengiz ÇELİK, Cemal AKYOL

Öz


Bu çalışmanın amacı, okul öncesi eğitime devam eden 5-6 yaş çocukların sosyal becerileri ile ebeveynlerinin çocuk sevme düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Konya il merkezindeki okul öncesi eğitim kurumuna devam 5 ile 6 yaş arasındaki toplam 224 çocuk ile onların ebeveynleri oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Aile Bilgi Formu”, “Barnett Çocuk Sevme Ölçeği” ve ‘OSBED (Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği) kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılarak Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmış ve doğrusal regresyon analizi yapılmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre okul öncesi 5-6 yaş çocukların sosyal becerileri ile ebeveynlerin çocuk sevme düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Regresyon analizi sonuçlarına göre ebeveynlerin çocuk sevme düzeyleri çocukların sosyal becerilerini pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde yordamaktadır.


Anahtar Kelimeler


Sosyal Beceri, Çocuk Sevme, Okul Öncesi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Alakoç Pirpir, D., & Yıldız Çiçekler, C. A. (2018). Çalışan ve çalışmayan annelerin aile ilişkileri ve çocukların duygusal becerilerinin incelenmesi. A. Acaravcı içinde, Sosyal ve beşeri bilimlere dair araştırma örnekleri (s. 403-420). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Cirhinlioğlu, F. G. (2010, Temmuz). Çocuk Ruh Sağlığı ve Gelişimi, Okul Öncesi Dönem 2. Baskı (Cilt 13). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Demir, E. K., & Şendil, G. (2008). Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ). Türk Psikoloji Yazıları 11 (21), 15-25.

Dönmezer, İ. (1999). Ailede iletişim ve etkileşim: sağlıklı insan, sağlıklı aile. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Durualp, E., & Aral, N. (2010). Altı Yaşındaki Çocukların Sosyal Becerilerine Oyun Temelli Sosyal Beceri Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 39 (39), 160-172.

Duyan, V., & Gelbal, S. (2008). Barnett'in Çocuk Sevme Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlama Çalışması. Eğitim ve Bilim 33 (148), 40-48.

Eisenberg, N., Gershoff, E. T., Fabes, R. A., Shepard, S. A., Cumberland, A. J., Losoya, S. H., . . . Murphy, B. C. (2001). Mother’s emotional expressivity and child’s behavior problems and social competence: mediation through children’s regulation. Developmental Psychology 37 (4), 475-490.

Flannagan, D., & Hardee, S. D. (1994). Talk about preschoolers' interpersonal relationships: Patterns related to culture, SES, and gender of child. Merrill-Palmer Quarterly 40(4), 523-537.

Gülay, H., & Akman, B. (2009). Okul Öncesi Dönemde Sosyal Beceriler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Kamaraj, I. (2004). Sosyal becerileri derecelendirme ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması ve beş yaş çocuklarının atılganlık sosyal becerisini kazanmalarında eğitici drama programının etkisi. İstanbul: Doktora Tezi, Marmara Universitesi.

Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kartal, A., Kurban, N. K., Zincir, M., & Kapıkıran, N. A. (2010). Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Annelerin Ebeveyn Davranışlarının Çocuklarının Öz Bakım Ve Sosyal Becerileri İle İlişkilerinin İncelenmesi. . Denizli: Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Raporu.

Lock, R. H., Church, K., Gottschalk, C. M., & Leddy, J. N. (2003). Enhance social and friendship skills. Intervention in School and Clinic, 38(5), 307-310.

Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y., Çakan, M., Kılıç Çakmak, E., Özyürek, A., . . . Karayol, S. (2014). Okul öncesi sosyal beceri değerlendirme ölçeği öğretmen formunun geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik analizleri. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(8), 37-46.

Petit, G. S., Dodge, K. A., & Brown, M. M. (1988). Bary family experience. Social problem Solving patterns, and children's social competence. Child Development, 59, , 107-120.

Pianta, R. C. (1999). Enhancing relationships between children and teachers. . Washington, DC: American Psychological Association.

Pianta, R., & Stuhlman, M. (2004). Teacher-child relationships and children's success in the first years of school. School Psychology Review, 33 (3), 444- 458.

Samancı, O., & Uçan, Z. (2017). Çocuklarda Sosyal Beceri Eğitimi. Journal of Graduate School of Social Sciences 21 (1).

Tezel Şahin, F., & Özyürek, A. (2008). 5-6 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Demografik Özelliklerinin Çocuk Yetiştirme Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 395-414.

Yavuzer, H. (1993). Çocuk psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Yıldız Çiçekler, C., & Alakoç Pirpir, D. (2021). Çocuklarla İletişim. M. Sağlam, & N. Aral içinde, Aile içi iletişim ve çocuk. Ankara: Vize Basın Yayın.

Yüksel, G. (2004). Sosyal Beceri Envanteri 1. basım. Ankara: Asıl Yayınevi.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.