Dersim Aşiretlerinin Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne Karşı Sergilediği Paradoksal Tavır Üzerine Bir Değerlendirme

Erhan TAŞ

Öz


Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı sırasında Dersim bölgesinden asker temin etmek istediyse de aşiretler bu çağrıya sessiz kaldı. 1916 yılında ise aşiretler sessizliğini Osmanlı aleyhine bozarak Dersim’de yaşanan en büyük isyanı çıkardı. İsyanın yaşanmasında hâkimiyetlerini sürdürmek isteyen aşiretlerin çıkarcı anlayışlarının yanı sıra Rus ve Ermeni kışkırtmaları etkili oldu. 1917 yılında yaşanan iç karışıklıklardan dolayı Rusya aşiretlere yaptığı maddi yardımları keserek bölgeden çekilmeye başladı. Bu sırada Dersim aşiretleri, kısa bir süre önceki tavırlarıyla çelişerek Osmanlı ordusunun kurduğu milis alaylarına katıldı. Böylece aşiretler, daha önce olumlu ilişkiler içerisinde oldukları Rus ve Ermenilere karşı mücadele etmeye başladı. Bu çalışmada, Dersim toplumu hakkında yüzeysel bilgi verildikten sonra, aşiretlerin merkezi otoriteye yaklaşımları iki zıt örnek üzerinden değerlendirilmiştir. Ana omurgasını arşiv belgelerinin oluşturduğu çalışmada bir cephe mücadelesi esnasında aşiretlerin sergilediği çelişkili faaliyetler ortaya konarak, Dersim’de devlet-aşiret ilişkileri ve aşiretlerin genelinin devlete bağlılığındaki tutarsızlık irdelenmeye çalışılmıştır. Araştırmada Dersim aşiretlerinin cephedeki mücadelesinin tüm boyutlarıyla ortaya konulmasından ziyade 1916 ve 1917 yıllarında yaşanan olaylar ve Dersim aşiret milis alaylarının kurulması üzerinde durulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Aşiret İsyanı, Aşiret Milis Alayları, Dersim Aşiretleri, I. Dünya Savaşı, Rus İşgali.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


BOA. Fon DH.SN.THR., Dosya No 75, Gömlek No 101 (1.1).

BOA. Fon DH.İ.UM., Dosya No 93, Gömlek No 5 (1.11/2.1).

BOA. Fon İ.DH., Dosya No 1467, Gömlek No 1 (1.1/1.2/4.1/5.1/6.1).

BOA. Fon DH. EUM. 2.Şb., Dosya No 19, Gömlek No 10/10 (2.4).

ATASE. BDH. Klasör No 2904, Yeni Dosya No 431, Fih. 3/3.2/8/8.1/13/50.

ATASE. BDH. Klasör No 4438, Yeni Dosya No 41, Fih. 1.1/1.4/1.5/1.6.

ATASE. BDH. Klasör No 2687, Yeni Dosya No 239, Fih. 14/14.1/14.2/15.1/15.2/15.3.

ATASE. BDH. Klasör No 2873, Yeni Dosya No 291, Fih. 21.3.

ATASE. BDH. Klasör No 2910, Yeni Dosya No 455, Fih. 8/12.3/12.4.

ATASE. BDH. Klasör No 3182, Yeni Dosya No 11, Fih. 3-13/3-14/7.

ATASE. BDH. Klasör No 2293, Yeni Dosya No 39, Fih. 1/1-8.

ATASE. BDH. Klasör No 2670, Yeni Dosya No 162, Fih. 4.21/26/28/33/33a/36.

ATASE. BDH. K.N. 202-792, Y.D.N. 848, Fih. 1.

TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: I, Cilt: 10, İçtima: 2, Gün 28. 4. 1337 (1921).

Akgül, S. (2009). Amerikan ve İngiliz raporları ışığında Dersim. İstanbul: Yaba Yayınları.

Çakmak, F. (2005). Birinci Dünya Savaşı’nda doğu cephesi. Ankara: Genelkurmay Basım evi.

Dersimi, M. N. (1952). Kürdistan tarihinde Dersim. Halep: Ani Matbaası.

Dündar, F. (2002). İttihat ve Terakki’nin Müslümanları iskan politikası (1913-1918). İstanbul: İletişim

Yayınları.

Gül, A. (2015). Osmanlı dönemi Dersim bölgesinde yaşanan güvenlik sorunları. Akademik Sosyal

Araştırmalar Dergisi (ASOS), 3(18), 1-33. doi: 10.16992/ASOS.855

Gündoğdu, C. & Genç, V. (2013). Dersim’de Osmanlı Siyaseti, İzâle-i Vahşet, Tashîh-i İtikâd ve Tasfiye-i Ezhân 1880-1913. İstanbul: Kitap Yayınevi.

Karabekir, K. (2004). Kürt meselesi. Yay. Haz.: Faruk Özerengin, İstanbul: Emre Yayınları.

Kemali, A. (2013). Erzincan. İstanbul: Kaynak Yayınları.

Öke, M. K. (1990). İngiliz ajanı Binbaşı E.W.C. Noel'in ''Kürdistan misyonu'' (1919). İstanbul: Boğaziçi

Yayınları.

Özgül, V. (2001). 1. Dünya Savaşı’nda Erzincan cephesi ile ilgili yeni belgeler, Balabanlılar ve 3. ordu

arasındaki bağlantı (2) (Temmuz 1916-Kasım 1921). Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 18(1), 45-62.

Özkök, B. (1937). Osmanlılar devrinde Dersim isyanları. İstanbul: Askeri Matbaa.

Polat, H. A. & Akandere, O. (2021). Karakol Cemiyeti liderlerinden Galatalı Şevket Bey’in hayatı ve Millî Mücadele’deki hizmetleri. Tarih İncelemeleri Dergisi XXXVI (2), 643-673. doi:10.18513/egetid.1050209

Sevgen, N. (1999). Zazalar ve kızılbaşlar, coğrafya-tarih-hukuk-folklor-teogoni. Ankara: Kalan Yayınları.

Solgun. C. (2014). Dersim… Dersim… yüzleşmezsek hiçbir şey geçmiş olmuyor. İstanbul: Timaş Yayınları.

Sunguroğlu, İ. (1958). Harput yollarında. (Birinci Cilt). İstanbul: Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Yayınları.

Taş, E. (2021). 1914-1923 yılları arasında Dersim’de (Tunceli) asayiş. (Doktora Tezi). Fırat

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Elazığ.

T.C. Dahiliye Vekaleti Jandarma Umum Kumandanlığı III. Ş (Şube) I. Ks. (Kısım. (2011). Hazırlayan İzzeddin Çalışlar. Dersim Raporu, (Sayı: 55058). İstanbul: İletişim Yayınları.

Uluğ, N. H. (2011). Derebeyi ve Dersim. İstanbul: Kaynak Yayınları.

Yıldırım, M. (2020). I. Dünya Savaşı’nda Pülümür’ün işgali ve Dersim (1915-1918). Munzur Üniversitesi

Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (2), 117-149. Retrieved from ttps://dergipark.org.tr/en/pub/tusbd/issue/59281/ 790149.

Yolga, M. Z. (1994). Dersim (Tunceli) tarihi. Yay. Haz.: Ahmet Halaçoğlu, İbrahim Yılmazçelik. Ankara:

Volkan Matbaacılık.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.