Modern Toplumda Aile Olmak: Mustafa Kutlu’nun “Chef” Adlı Eserinde Bireyselleşme ve Modernlik Eleştirisi

İlker ASLAN

Öz


Modernlik, toplumsal hayatı ve kurumları doğrudan etkileyen birtakım dinamikleri beraberinde getiren tarihsel bir süreçtir. Modernlikle birlikte birey, kendisi olmanın farkına vararak çevresini kendisi üzerinden anlamaya, yorumlamaya ve şekillendirmeye başlamıştır. Bu durum zaman içerisinde bireyselleşmeye bağlı olarak bireylerin maddi-manevi dönüşmesine yol açmıştır. Bireyin bu dönüşümü toplumsal hayatın en kılcal noktalarına kadar temas eden ve sanatın her alanında olduğu gibi edebiyatta da karşılık bulan bir sosyolojik olgudur. Mustafa Kutlu, ilk kez 2005 yılında yayımlanan Chef adlı eserinde bu dönüşümü ele almış, modern hayatın ve bireyselleşmenin toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini eleştirel bir gözle irdelemiştir. Bu çalışmada Mustafa Kutlu’nun Chef adlı eseri bireyselleşme ve modernleşme kavramları üzerinden incelenecek, özellikle de modern aileyi oluşturan fertlerin aşırı bireyselleşmesi sonucu aile kurumunun geçirdiği yapısal dönüşüm ele alınacaktır. Bu çerçevede Chef, sadece Türk edebiyatında Mustafa Kutlu öykücülüğünün yerini görmek bakımından değil aynı zamanda toplumsal hayattaki bireysel pratikleri sosyolojik bir gözle incelemek için de dikkate değer bir metin olarak okunmalıdır.


Anahtar Kelimeler


Chef, Mustafa Kutlu, Modernlik, Bireyselleşme, Aile

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Baudrillard, J. (2002). Tüketim Toplumu. (F. Keskin, & N. Tutal, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Bauman, Z. (2003). Modernlik ve Müphemlik. (İ. Türkmen, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Bauman, Z. (2010). Sosyolojik Düşünmek. (A. Yılmaz, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Berman, M. (2013). Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor. (Ü. Altuğ, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.

Debord, G. (2012). Gösteri Toplumu. (A. Ekmekçi, & O. Taşkent, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Delanty, G. (2007). Modernity. The Blackwell Encyclopedia of Sociology. (G. Ritzer, Ed.) (s. 3068-3070). Oxford: Blackwell Publishing.

Elliott, A., & Lemert, C. (2011). Yeni Bireycilik. (B. Kıcır, Çev.) İstanbul: Sel Yayınları.

Fromm, E. (1990). Sağlıklı Toplum. (Y. Salman, & Z. Tanrısever, Çev.) İstanbul: Payel Yayınları.

Funk, R. (2007). Ben ve Biz. (Ç. Tanyeri, Çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Giddens, A. (2019). Modernite ve Bireysel-Kimlik. (Ü. Tatlıcan, Çev.) İstanbul: Say Yayınları.

Gough, K. (1971). The Origin of the Family. Journal of Marriage and the Family, 33(4), 760-771.

Jeannerie, A. (1993). Modernite Nedir?. Modernite Versus Postmodernite. (M. Küçük, Ed.) Ankara: Vadi Yayınları.

Kutlu, M. (2005). Chef. İstanbul: Dergâh Yayınları.

Küçükyılmaz, M. .. (2005, Eylül 21). Anlayış. Ağustos 23, 2021 tarihinde www.anlayis.net: http://www.anlayis.net/makaleGoster.aspx?makaleid=4480 adresinden alındı

Melucci, A. (2013). Oyuncu Benlik. (B. Kıcır, Çev.) İstanbul: Sel Yayınları.

Simmel, G. (2009). Bireysellik ve Kültür. (T. Birkan, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.

Tönnies, F. (2019). Cemaat ve Cemiyet. (E. Güler, Çev.) İstanbul: Vakıfbank Kültür Yayınları.

Triandis, H. C. (2001). Individualism-Collectivism and Personality. Journal of Personality, 6(69), 907–924.

Ünsal, A. (2020). İktidarların Sofrası. İstanbul: Everest Yayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.