Küreselleşmenin Kültürel Boyutu ve Göçün Etkileri

Kürşat KAN, Merve KANMAZ

Öz


Dünyanın birbiriyle daha entegre olduğu ve bütünleştiği dönem küreselleşme çağı diye isimlendiriliyor. Sermayenin, ürünlerin ve fikirlerin serbestçe dolaşıma girdiği bu dönemde sermaye, ürünler ve fikirler kadar olmasa da bir insan hareketliliği de yaşanmıştır. Gerek işçi göçüyle gerekse de ulaşımdaki gelişmelerin sayesinde turizmle insanların farklı ülkelere ve haliyle farklı kültürlere seyahati de mümkün olmuştur. Bu gelişmelerin etkisiyle farklı kültürler de küresel düzeyde etkileşime girmiş, teknolojinin ve iletişim araçlarının gelişimi ile yerel kültürler de zenginleşmiş, zenginleşmenin yanında belli seviyede homojenleşme de gerçekleşmiştir. Fakat zorunlu göç kapsamında insanların başka ülkelere seyahatinin artmasıyla birlikte kültürün mobilizasyonuna tepkiler de artmaya başlamıştır. Göç eden insanların sosyo-ekonomik seviyelerinin düşük olması ve hayat tarzlarındaki farklılıklar ve göç ettikleri yerlerdeki yaşam tarzına ve kültürel unsurlarına adapte olmakta zorluk yaşamaları hem göçmenlere karşı tepkileri artırmış hem de küreselleşme ve kültürdeki homojenleşmeyi azaltmıştır. Dünya da ayrımcılığa dayalı popülist politikaların da yükselişe geçtiği bir dönemde göçmenler bundan olumsuz etkilenmişlerdir. Küreselleşme de bundan zarar görmüş ve insanlar eskiden benzerlikleri üzerinden bir ilişki zemini kurarlarken şimdilerde farklılıkları üzerinden birbirlerini ötekileştirmeye başlamışlardır.


Anahtar Kelimeler


Küreselleşme, Zorunlu Göç, Kültür, Uluslararası İlişkiler

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Adıgüzel, Y. (2011). Almanya ve İngiltere’deki Türkiye Kökenlilerin Kültürel Kimlik Algılarının Karşılaştırılması. 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi Bildiri Kitabı. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı.

AFAD. (2020). Uluslararası İnsani Yardım Raporu 2019.

Akıncı, B., Nergiz, A., & Gedik, E. (2015). Uyum Süreci Üzerine Bir Değerlendirme: Göç ve Toplumsal Kabul. Göç Araştırmaları Dergisi, 1(2), 58-83.

Aksoy, Z. (2012). Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(20), 292-303.

Alver, K. (2010). Kültür Sosyolojisi ve Kültürel Çalışmalar. http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/felsefe_ao/kultursosyolojisivekult.calismalar.pdf. [Accessed: 22 September 2021].

Bauman, Z. (2016). Küreselleşme-Toplumsal Sonuçları. (A. Yılmaz, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Berry, J. W. (1997). Immigration, Acculturation and Adaptation. Applied Psychology, 46(1), 5-34.

Berry, J. W. (2005). Acculturation: Living Successfully in Two Cultures. International Journal of Intercultural Relations, 29, 697-712.

Bilge, A. Z. (2016). Göç Çalışmaları İçin Bir Anahtar Olarak "Kültürleşme"Kavramı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(30), 75-92.

Çağırkan, B. (2017). Kültür Sosyolojisinde Metodoloji Tartışmaları: İdeoloji Olarak Kültür ve Eylem Olarak Kültür. SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 42, 147-160.

Çakır, S. (2011). Geleneksel Türk Kültüründe Göç ve Toplumsal Değişme. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24, 129-142.

Çakmak, Ö. (2008). Eğitimin Ekonomiye ve Kalkınmaya Etkisi. D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 33-41.

Ertan, K. A., & Ertan, B. (2017). Türkiye'nin Göç Politikası. Comtemporary Research In Economics and Social Sciences, 1(2), 7-39.

Gilpin, R. (1975). U.S. Power and the Multinational Corporation: The Political Economy of Direct Foreign Investment. New York: Basic Books.

Görgün, M. (2017). Küreselleşme Sürecinde Göçmen İlişkileri Ağının Önemi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22 (Özel Sayı), 1317-1327.

Greenfeld, K. T. (1994). Speed Tribes: Children of the Japanese Bubble. London: Boxtree.

Greig, M. J. (2002). The End of Geography?: Globalization, Communications and Cultura in the International System. The Journal of Conflict Resolution, 46(2), 225-243.

Griswold, W. (2013). Cultures and Societies in Changing World. Sage Publication.

Güllüpınar, F. (2014). Almanay'da Göçmen Politikaları ve Türkiyeli Göçmenlerin Trajedisi: Yurttaşlık, Haklar ve Eşitisizlik Üzerine. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 1-16.

Gümüş, A. K. (2018). Suriye'den Türkiye'ye Göçün Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yansımaları (Gaziantep Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Güvenç, B. (2010). İnsan ve Kültür. İstanbul: Boyut Yayınları.

Hannerz, U. (2000). Cultural Complexity. New York: Columbia University Press.

Holton, R. (2000). Globalization's Culturel Consequences. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 570, 140-152.

Huntington, S. P. (2011). Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması. (M. Turhan, & C. Soydemir, Çev.) İstanbul: Okuyan Us Yayınları.

İnan, C. E. (2016). Türkiye'de Göç Politikaları: İskan Kanunları Üzerinde Bir İnceleme. Göç Araştırmaları Dergisi, 2(3), 10-33.

IOM. https://turkey.iom.int/tr/türkiyede-göç. [Accessed: 27 September 2021].

Kağnıcı, D. Y. (2017). Suriyeli Mülteci Çocukların Kültürel Uyum Sürecinde Okul Psikolojik Danışmanlarına Düşen Rol ve Sorumluluklar. Ege Üniversitesi, Elementary Education Online, 16(4), 1768-1776.

Kroeber, A. L., & Kluckhohn, C. (1952). Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. Cambridge Mass: The Museum.

Lieber, R. J., & Weisberg, R. E. (2002). Globalization, Culture and Identities in Crisis. International Journal of Politics, Culture and Society, 16(2), 273-296.

Mahiroğulları, A. (2005). Küreselleşmenin Kültürel Değerler Üzerine Etkisi. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 50, 1275-1288.

Marin, M. V., & Hiscock, S. J. (2016). Hybridization and Hybrid Speciation Under Global Change. The New Phytologist, 211(4), 1170-1187.

Mazzarella, W. (2004). Culture, Globalization, Mediation. Annual Review of Anthropology, 33, 345-367.

Oytun, O., & Gündoğar, S. Ş. (2015). Suriyeli Sığınmacıların Türkiye'ye Etkileri Raporu. Ankara: ORSAM-TESEV.

Ölçekçi, H. (2020). Dijital İletişim ve Küresel Kültürel Etkileşimin Homojenleşme, Kutuplaşma ve Melezleşme Süreçleri. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 50, 146-163.

Özüçetin, Y. (2017). Küreselleşme ve Küreselleşme Bağlamında Kültürler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(51), 326-329.

Pieterse, J. N. (1996). Globalization and Culture: Three Paradigms. Economic and Political Weekly, 31(23), 1389-1393.

Pieterse, J. N. (2009). Globalization and Culture Global Melange. United States of America: Rowman & Littlefield Publishers.

Redfield, R., Linton, R., & Herskovits, M. (1936). Memorandum on the Study of Acculturation. American Anthropologist.

Ritzer, G. (1993). The McDonaldisation of Society. London: Thousand Oaks, Pine Forge Press.

Ritzer, G. (2011). Küresel Dünya. (M. Pekdemir, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Ritzer, G., & Malone, E. L. (2000). Lessons from the Exportation of McDonaldization and the New Means of Consumption. American Studies, 41(2-3), 97-118.

Saygın, S., & Hasta, D. (2018). Göç, Kültürleşme veUyum. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 10(3), 312-333.

Tunca, H. Ö., & Karadağ, A. (2018). Suriye'den Türkiye'ye Göç: Tehditler ve Fırsatlar. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 28(2), 47-68.

Tunç, A. Ş. (2015). Mülteci Davranışı ve Toplumsal Etkileri: Türkiye'deki Suriyelilere İlişkin Bir Değerlendirme. Tesam Akademi Dergisi, 2(2), 29-63.

Ünalan, T. (1998). Türkiye'de İç Göçe İlişkin Veri Kaynaklarının Değerlendirilmesi. A. İçduygu, İ. Sirkeci, & İ. Aydıngün içinde, Türkiye'de İç Göç Sorunsal Alanları ve Araştırma Yöntemleri Konferansı (s. 91-103). İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.