Bitcoin ve Altcoinler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Mustafa AY, Gülçin ADIYAMAN

Öz


Kripto paralar artan dijitalleşme ve merkeziyetsiz finans düşüncesinin bir ürünü olarak ortaya çıkmış ve yeni projelerle birlikte büyümeye devam etmektedir. Kripto paralar, alım veya satım gibi her türlü işlemlerde kullanılmasının yanı sıra değişim aracı ve yatırım aracı olarak da kullanılabilmektedir. Ayrıca madencilik yoluyla söz konusu para birimi üretimi yapılabilmektedir. Kripto para denilince ilk olarak ortaya çıkan ve tüm kripto paraların öncüsü olarak kabul edilen Bitcoin, piyasa hacmi açısından da en yüksek kripto paradır. Bu bağlamda çalışmamızın amacı, piyasanın öncül parası olan Bitcoin ve kısaca “Altcoin” diye ifade ettiğimiz diğer kripto paralar arasındaki ilişkiyi incelemektir. İlişkiyi incelemek için zaman serisi analiz yöntemi kullanılarak 01.01.2018-31.12.2020 dönemi günlük veriler Trandingview ve Coinmarketcup aracılığıyla toplanmış ve Johansen eşbütünleşme testi, Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) ve Granger nedensellik testi yapılmıştır. Johansen eşbütünleşme sonucuna göre ele alınan dönemlerde kullanılan değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki bulunmaktadır. Granger nedensellik sonucuna göre ise Cardona'dan Bitcoin'e, Bitcoin'den Etheryum'a ve Cardano'dan Binance Coin' doğru tek yönlü nedensellik tespit edilmiştir

Anahtar Kelimeler


Kripto Paralar, Bitcoin, Altcoinler

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Adedokun, A. (2019). Bitcoin-Altcoin price synchronization hypothesis: evidence from recent data. Journal of Finance and Economics, 7(4), 137-147.

Akçalı, B. T & Şişmanoğlu, E. (2019). Kripto para birimleri arasındaki ilişkinin Toda-Yamamoto Nedensellik Testi ile Analizi. Ekev Akademi Dergisi, 23(78), 99-122.

Akhtaruzzaman, M., Sensoy, A., & Corbet, S. (2020). The influence of bitcoin on portfolio diversification and design. Finance Research Letters, 37, 101344.

Alpago, H. (2016), Dün, bugün ve gelecekte bilim ekonomi ve sosyal yaşam, Pamiray Yayınları, İstanbul.

Alpago, H. (2018). Bitcoin’den Selfcoin’e kripto para. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 3(2), 411-428.

Baek, C., & Elbeck, M. (2015). Bitcoins as an investment or speculative vehicle? A first look. Applied Economics Letter, 22(1), 30-34.

Bozkurt Yüksel, A. E. (2015). Elektronik para, sanal para, bitcoin ve linden doları'na hukuki bir bakış, ÜHFM C. LXXIII, S.2, 177-220.

Cheug, A., Roca, E., & Su, J. J. (2015). Crypto-currency bubbles: an application of the Phillips-Shi-Yu (2013) methodogy on Mt. Gox bitcoin prices. Applied Economics, 47(23), 2348-2358.

Ciaian, P., Kancs, D. A., & Rajcaniova, M. (2021). The economic dependency of bitcoin security. Applied Economics, 1-18.

Ciaian, P., ve Rajcaniova, M. (2018). Virtual relationships: short-and long-run evidence from bitcoin and altcoin Makets. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 52, 173-195.

Dastgir, S., Demir, E., Downing, G., Gozgor, G., & Lau, C. K. M. (2019). The causal relationship between bitcoin attention and bitcoin returns: evidence from the copula-based granger causality test. Finance Research Letters, 28, 160-164.

Demir, E., Simonyan, S., Garcıa, Gomez, C. D., & Lau, C. K. M. (2021), The asymetric effect of bitcoin on altcoins: evidence from the nonlinear autoregressive distributed lag (NARDL) model. Finance Research Letters, 40, 101-754.

Dirican, C., & Canöz, İ. (2017). Bitcoin fiyatları ile dünyadaki başlıca borsa endeksleri arasındaki eşbütünleşme ilişkisi: ARDL modeli yaklaşımı ile analiz. Journal of Economics, Finance and Accounting, 4(4), 377-392.

Doğan, Ş. (2020), Dijital çağda paranın dönüşümü: Kripto para birimleri ve blok zinciri (Blockchain) teknolojisi: Üniversite öğrencilerine yönelik bir araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(3), 859-870.

Doğantekin, S., & Ahmet, U. (2017). Blockchain 101.

Dyhrberg, A. H. (2016). Hedging capabilities of bitcoin. Is it the virtual gold?. Finance Research Letters, 16, 139-144.

Eren, B. S. Erek, M.S., ve Buyruk Akbaba, A. N. (2020), Kripto Para Kavramı ve Muhasebeleştirilmesi, ITOBİAD: Journal of Human & Social Science Researches, 9(2).

Georgoula, I., Pournarakis, D., Bilanakos, C., Sotiropoulos D., & Giaglis, G. M. (2015). Using time-series and sentiment analysis to detect the determinants of bitcoin prices. Available at SSRN 2607167.

Glaser, F., Zimmermann, K., Haferkon, M., Weber, M. C., & Siering, M. (2014). Bitcoin-asset or currency? Revealing users hidden intentions. Revealing Users Hidden Intentions (April 15, 2014). ERIS.

Gujaratı, D; (1999), Basic Econometrics, Forth Edition. McGroww,Hill.

Güleç, Ö. F. (2018). Bitcoin ile finansal göstergeler arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 18-37.

Gupta, K., Agrawal. S., & Bharadwaj, A. (2015, September). Dependability of bitcoin in e-commerce. In BICON (10 th Biyani International Conference) (pp. 74-76).

İçellioğlu, C. Ş., & Öner, S. (2019). An investigation on the volatility of cryptocurrencies by means of heterogeneous panel data analysis. Procedia Computer Science, 158, 913-920.

İçellioğlu, C. Ş., & ÖztürK, M. B. E. (2018). Bitcoin ile seçili döviz kurları arasındaki ilişkinin araştırılması: 2013-2017 Dönemi için Johansen testi ve Granger nedensellik testi. Maliye ve Finans Yazıları, 1(109), 51-70.

İncİ, S., ve Alper, İ. (2018). Bıtcoin devrimi, değişen dünya ekonomisinde kripto para sistemi, blockcahin, altcoinler. (1. Baskı). Ankara: İş ve Yönetim Serisi.

Kahraman, İ. K., Küçükşahin, H., & Çağlak, E. (2019). Kripto para birimlerinin volatilite Yapısı: GARCH modelleri karşılaştırması. Fiscaoeconomia, 3(2), 21-45.

Karaca, O. (2003). Türkiye'de Enflasyon- Büyüme İlişkisi: Zaman Serisi Analizi.

Karaoğlan, S., Tayfun, A., & Bilgin, O. (2018). Türkiye’de kripto para farkındalığı ve kripto para kabul eden işletmelerin motivasyonları. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 6(2), 15-28.

Korkmaz, Ö. ve develi, A. (2012). Türkiye'de birincil enerji kullanımı, üretimi ve gayri safi yurt içi hasıla (gsyh) arasındaki ilişki. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 27(2), 1-25.

Kristoufek, L. (2013). Bitcoin meets Google trends and Wikipedia: Quantifying the relationship between phenomea of the ınternet era. Scientific reports, 3(1), 1-7.

Leung, T., & Nguyen, H. (2019). Constructing cointegrated cryptocurreny portfolios for statistical arbitrage. Stıdies in Economics and Finance. 36(4), 581-599.

Li, Z., Chen, L., & Dong, H. (2021). What are bitcoin market reactions to its-related events?. International Review of Economics & Finance, 73, 1-10.

Mucuk, M. ve Uysal, D. (2009). Türkiye ekonomisinde enerji tüketimi ve ekonomik büyüme. Maliye Dergisi, 157(1), 105-115.

Öget, E., & Kanat, E. (2018). Bitcoin ile Türkiye ve G7 ülke borsaları arasındaki uzun ve kısa dönemli ilişkilerin incelenmesi. Finans, Ekonomi ve Sosyal Araştırma Dergisi (FESA), 3(3), 601-614.

Ridzuan, A. R., İsmail, N.A ve Che Hamat, A. F. (2017). Does foreign direct ınvestment successfully lead to sustainable development in Singapore?. Economies, 5(3), 29.

Sönmez, A. (2014). Sanal para bitcoin. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 4(3), 1-14.

Schilling, L., & Uhlig, H. (2019). Some simple bitcoin economics. Journal of Monetary Economics, 106, 16-26.

Tan, Z., Huang, Y., & Xiao, B. (2021). Value at risk and returns of cryptocurrencies before and after the crash: long-run relations and fractional cointegration. Research in International Business and Finance, 56, 101347.

Uçan, O. ve Kaçar, E. (2017). Enerji tüketimi, ekonomik büyüme ve nüfus ilişkisi: Türkiye örneği. Verimlilik Dergisi, (2), 109-120.

Wang, G. J., Xie, C., Wen, D., & Zhao, L. (2019). When bitcoin meets economic policy uncertainty (epu): measuring risk spillover effect from epu to bitcoin. Finance Research Letters, 31.

Yaya, O. S., Ogbonna, A. E., & Olubusoye, O. E. (2019). How persistent and dynamic inter-dependent are pricing of Bitcoin to other cryptocurrencies before and after 2017/18 crash?. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 531, 121732.

Yıldırım, F. (2015). Kripto paralar, blok zinciri teknolojisi ve uluslararası ilişkilere muhtemel etkileri. Medeniyet Araştırmaları Dergisi, 2(4), 81-97.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.