Serbest ve İç Girişimcilik Karşılaştırılması: Telekomünikasyon Sektörü Girişimcilik Vaka Çalışması

Kutay MUTDOĞAN

Öz


Günümüz küreselleşen ve rekabetin hızla yükseldiği iş dünyası için girişimcilik hem bir gereklilik hem de bir zorunluluk haline gelmiştir. Girişimcilik kavramı aslında tarihin en eski zamanlarından beri insanlığın varoluşu ile birlikte düşünülebilecek olsa da iş dünyası kapsamında tanımlanıyor ve inceleniyor olması göreceli olarak yenidir. Bugün makro boyutta ülke ekonomileri için de girişimcilik çok önemli bir kavramdır; kurulacak başarılı her yeni işletme ilgili ülke için sermaye, istihdam, büyüme ve zenginleşme anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra mevcut kurumlar veya süreçler için iyileştirme amacıyla yapılan her türlü yenilik ise farklı isimlerle anılabiliyor olsa da iç girişimciliği tanımlamaktadır. Serbest ve iç girişimcilik aynı kökenden besleniyor ve birbirlerine birçok yönden çok benziyor olsa da, oluşma ve çevre koşulları nedeniyle bazı farklılıklarda göstermektedirler. Bu çalışmada da; gerçekleşmiş bir vaka üzerinden iki girişimcilik türü, tüm yönleriyle kıyaslanmaya çalışılacak ve çıkan sonuçlar doğrultusunda akademi ve iş dünyası için bazı tavsiyeler verilmeye çalışılacaktır.


Anahtar Kelimeler


Girişimcilik, serbest girişimcilik, iç girişimcilik, vaka çalışması.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ağca, V. ve Yörük, D. (2006). Bağımsız Girişimcilik ve İç Girişimcilik Arasındaki Farklar: Kavramsal bir Çerçeve. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, C.VIII (2), 155-173.

Ağca, V. ve Kurt, M. (2007). İç Girişimcilik ve Temel Belirleyicileri: Kavramsal Bir Çerçeve. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29 (Temmuz-Aralık), 83-112.

Antoncic, B. ve Hisrich, R.D. (2003). Clarifying The Intrapreneurship Concept. Journal of Small Business and Enterprise Development, 10 (1), 7-24.

Antoncic, B. ve Hisrich, R. D. (2001). Intrapreneurship: Construct Refinement and Cross-Cultural Validation. Journal of Business Venturing, 16 (5). 495-527.

Antoncic, B. (2000). Intrapreneurship: Construct Refinement and An Integrative Model Development. Thesis for The Degree of Doctor of Philosophy. Department of Marketing and Policy Studies Weatherhead School of Management, School of Graduate Studies, Case Western Reserve University.

Aksoy, M. (2003). Firma Düzeyinde Yenilik ve Bilgi Yönetimi. KalDer Forum, 3 (12). 17-22.

Arıkan, S. (2002). Girişimcilik. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Bozgeyik, A. (2005). Kriz Dönemlerinde Girişimcilik Neden Daha Önemli?www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=577.

Burgelman, R. A. (1983). A Process Model of Internal Corporate Venturing in The Diversified Major Firm. Administrative Science Quarterly, 28 (2). 223-244.

Burgelman, R. A. (1985). Managing The New Venture Division. Research Findings and Implications for Strategic Management. Strategic Management Journal, 6 (1). 39-54.

Carbone, T. C. (1986). The Making of A Maverick. Management World, 15 (5). 13-16.

Carrier, C. (1996). Intrapreneurship In Small Businesses: An Exploratory Study. Entrpreneurship Theory and Practice, 21 (1). 5-20.

Coulter, M. ve Robbins, P.S. (2003). Management. New Jersey: Prentice Hall, 7. Baskı.

Covin, J. G. ve Miles, M. P. (1999). Corporate Entrepreneurship and Pursuit of Competitive Advantage. Entrepreneurship Theory and Practice, 23 (3). 47-64.

Covin, J. G. ve Slevin, D. P. (1991). A Conceptual Model of Entrepreneurship as Firm Behavior. Entrepreneurship Theory and Practice, 16 (1). 7-25.

Culhane, J. H. (2003). The Entrepreneurial Orientation-Performance Linkage in High Technology Firms: An International Comperative Study. Thesis for The Degree of Doctor of Philosophy, Graduate School of The University of Massachuetts Amherst.

Çetindamar, D. (2002). Türkiye’de Girişimcilik. TÜSİAD Yayınları, 33.

Demirez, M. (2005). Kosgeb Girişimciliği Geliştirme Merkezi Müdürlüğü Yayınları, Ankara. www.kosgeb.gov.tr

Durukan, T. (2005). Küreselleşme ve Çokuluslu İşletmecilik. Nobel Yayınları, Ankara.

Durukan, T. (2006). Dünden Bugüne Girişimcilik ve 21. Yüzyılda Girişimciliğin Önemi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt 1 sayı 2. 25-37.

Guth, W. D. ve Ginsberg, A. (1990). Introduction: Corporate Entrepreneurship. Strategic Management Journal, 11 (5). 5-15.

Gül, H. (2005). Bilgi Toplumu Liderliği Karizmatik Liderliğin Sonu Olur mu?www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl/_gos.php?nt=223.

Hisrich, R. ve Peters, M. (2001). Entrepreneurship. 5th Edition, McGraw Hill Higher.

Huff, J. O.; Huff, A. S. ve Thomas, H. (1992). Strategic Renewal and The Interaction of Cumulative Stress and Inertia. Strategic Management Journal, 13. 55-75.

Jones, G. R. ve Butler, J. E. (1992). Managing Internal Corporate Entrepreneurship: An Agency Theory Perspective. Journal of Management, 18 (4). 733-749.

Knight, G. (1997). Cross-Cultural Reliability and Validiry of A Scale To Measure Firm Entrepreneural Orientation. Journal of Business Venturing, 12 (3). 213-225.

Küçükaltan, D. (2009). Genel Bir Yaklaşımla Girişimcilik. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt 4 sayı 1. 21-28.

Luchsinger, V. ve Bagby, D.R. (1987). Entrepreneurship and Intrapreneurship: Behaviors, Comparisons and Contrasts.S.A.M. Advanced Management Journal, 52 (3), 10-13.

Lumpkin, G. T. ve Dess, G. G. (1996). Clarifying the Entrpreneural Orientation Cunstruct and Linking It To Performance. Academy of Management Review, 21 (1). 135-172.

Lumpkin, G. T. ve Dess, G. G. (2001). Linking Two Dimensions of Entrpreneural Orientation to Firm Performance: The Moderating Role of Environment and Industry Life Cycle. Journal of Business Venturing, 16 (5). 429-451.

MacMillan, I. C. ve George, R. (1985). Corporate Venturing: Challenges for Senior Manager. Journal of Business Strategy, 5 (3). 34-43.

McDaniel, A. B. (2002). Entrepreneurship and Innovation: An Economic Approach, New York: M. E. Sharpe Inc.

McKinney, G. ve McKinney, M. (1989). Forget The Corporate Umbrella Entrepreneurs Shine in The Rain. Sloan Management Review, 30 (4). 77-82.

Miles, M. P. ve Covin, J. G. (2002). Exploring The Practice of Corporate Venturing: Some Common Forms and Their Organizational Implications. Entrepreneurship Theory and Practice, 26 (3). 21-40.

Miller, D. ve Friesen, P. H. (1983). Strategy-Making and Environment: The Third Link. Strategic Management Journal, 4 (3). 221-235.

Morris, M. H. ve Kuratko, D. F. (2002). Corporate Entrepreneurship: Entrpreneurai Development within Organizations. Harcourt College Publishers, Orlando, Florida.

Müftüoğlu, M. T. (2004). Girişimcilik. AÖF Yayınları, Eskişehir.

Naktiyok, A. (2004). İç Girişimcilik. Beta Yayınları, İstanbul.

Pinchot, G. (1985). Intrapreneuring. Harper and Row, New York.

Pinnington, A. ve Haslop, D. (1995). Team Leader Autonomy In New Product Development. Management Decision, 33 (9). 5-11.

Raelin, J. A. (1989). An Anotomy of Autonomy: Managing Professionals. The Academy of Management Executive, 3 (3). 216-228.

Renewal: Mobilising Renewal Journeys in Multiunit Firms. Longe Range Planning, 34. 159-178.

Roberts, D., Peters, P.M., Shepherd, A.D. (2005). Definition of Entrepreneur Today. New York: McGraw-Hill Irwin.

Robinson, J. (12 Ocak, 2014). The 7 Traits of Successful Entrepreneurs. www.entrepreneur.com/article/230350.

Rule, E. G. ve Irwin, D. W. (1988). Fostering Intrapreneurship: The New Competitive Edge. The Journal of Business Strategy, 9 (3). 44-47.

Schollhammer, H. (1982). Internal Corporate Entrepreneurship. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ. 209-229.

Schumpeter, J. A. (1911). The Theory of Economic Development. An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle. Translated by R. Opie, and published by Oxford University Press (1963), 66.

Shrader, R. C. ve Simon, M. (1997). Corporate Versus Independent New Ventures: Resource, Strategy, and Performance Differences. Journal of Business Venturing, 12 (1), 47-66.

Stevenson, H. H. ve Jarillo, J. C. (1990). A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management. Strategic Management Journal, 11 (7). 17-27.

Stopford, J. M. ve Baden-Fuller, C. W. F. (1994). Creating Corporate Entrepreneurship. Strategic Management Journal, 15 (7). 521-536.

Sönmez, A. ve Toksoy, A. (2014). Türkiye’de Girişimcilik ve Türk Girişimci Profili Üzerine Bir Analiz. Yönetim ve Ekonomi, 21 (2), 41-58.

Titiz, T. (1994). Girişimcilik. İnkilap Kitabevi, Ankara.

Vesper, K. H. (1984). Three Faces of Corporate Entrepreneurship, Frontiers of Entrpreneurship Research. Babson College, Wellesley, MA.

Volberda, H. W.; Baden-Fuller, C. ve Van Den Bosch, A. J. (2001). Mastering Strategic

Wiklund, J. ve Shepherd, D. (2005). Entrepreneurial Orientation and Small Business Performance: A Configurational Approach. Journal of Business Venturing, 20 (1). 71-91.

Zahra, S. A. (1991). Predictors and Financial Outcomes of Corporate Entrepreneurship: An Exploratory Study. Journal of Business Venturing, 6 (4). 259-285.

Zahra, S. A. (1993a). Environment, Corporate Entrepreneurship, and Financial Performance: A Taxonomic Approach. Journal of Business Venturing,8 (4). 319-340.

Zahra, S.A. (1993b). New Product Innovation in Established Companies: Associations with Industry and Strategy Variables. Entrpreneurship Theory and Practice, 18 (2). 47-67.

Zahra, S. A. (1993c). A Conceptual Model of Entrepreneurship As Firm Behavior: A Crituque and Extension. Entrepreneurship Theory and Practice, 17 (4). 5-21.

Zahra, S. A. (1995). Corporate Entrepreneurship and Financial Performance: The Case of Management Leveraged Buyouts. Journal of Business Venturing, 10 (3). 225-247.

Zahra, S. A. ve Pearce, J. A. (1994). Corporate Entrepreneurship in Smaller Firms: The Role of Environment, Strategy and Organization. Entrepreneurship, Innovation and Change, 3 (1). 31-44.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.