İşletmelerde Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibarın Yönetilmesi Ve Ölçülmesi: Bir Araştırma

Erkin ARTANTAŞ, Hakan GÜRSOY

Özet


Çok uluslu şirketlerin revaçta olduğu, bölgesel pazarların yerini küresel pazarların aldığı günümüz dünyasında, kurumların rekabet edebilmeleri ve varlıklarını sürdürebilmeleri için kurumsal itibar faaliyetlerine önem vermeleri, elde edilen itibarı korumaları ve kurumsal itibarı iyi yönetmeleri gerekmektedir. Bunun için kurumların, misyonlarını, vizyonlarını, hedeflerini, değerlerini, topluma yönelik performanslarını tüm sosyal paydaşlarıyla paylaşmaları ve bu şekilde toplumca kabul gören bir itibar yaratmaları artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

Halkla sürekli olarak iç içe olan ve amacı halka hizmet olan kurumların itibarı oldukça önemlidir. Kamu kurumları itibarlarını artırmanın yanı sıra bunu korumanın da gerekli olduğunu bilmelidirler. Çünkü itibar çok zor ve uzun süren çalışmalar sonucunda elde edilebilmekte ancak bunun tersine çok kolay ve kısa zamanda kaybedilebilinmektedir. Bu nedenle kazanılan iyi itibarın muhafaza edilebilmesi için mutlak surette iyi bir şekilde yönetilebilmesi gerekmektedir. Ancak bu sayede kurumlar krizlere karşı hazırlıklı olabilecek ve ileride oluşabilecek sorunlarla baş edebilecektir.  

Kurumların, toplum nazarında itibarının ne durumda olduğunu öğrenmeleri ancak bunun ölçülmesi ile mümkün olabilmektedir. İtibarın ölçülmesi ile kurum, gerçek itibarının ne durumda olduğunu öğrenecek, bunun korunması ya da daha ileri götürülmesi için ilave tedbirler alabilecektir. Araştırma, 70 personeli bulunan A kamu kurumunda çalışan 48 personel üzerinde gerçekleştirilmiştir. Charles J. Fombrun tarafından geliştirilen 25 sorudan oluşan kurumsal itibar ölçeği kullanılmıştır. Ölçeklerden uygun olan “kesinlikle katılmıyorum” (1), “katılmıyorum” (2), “kararsızım” (3), “katılıyorum” (4) ve “kesinlikle katılıyorum” (5) değerlerine karşılık gelen 5’li Likert ölçeği tekniği kullanılarak anketler hazırlanmıştır. SPSS For Windows istatistik paket programı ile geçerlilik, güvenilirlik testi yapılmış, frekans dağılımı ile faktörlerin değerlendirmesi yapılarak verilerin analizi tamamlanmıştır.

Bu çalışma sonucunda; çalışanlar tarafından, kurum hakkında yeterince bilgi sahibi olduğu, kurumun güçlü olduğu, kurum iç imajının iyi seviyede olduğu, çevreye duyarlılık ve halkla ilişkilerde iyi seviyede olduğu, çalışanların diğer kurumlarla kıyaslandığında kendilerini yetenekli gördükleri düşünülmektedir. Aynı zamanda çalışanların kurumsal haberlerle ilgilenmedikleri, kurumun güçlü olmasına rağmen diğer kurumlardan farkının olmadığı, halka duyarlı olmalarına karşın çalışanlarına karşı duyarlı olmadıkları, onlara değer katmadıkları ve umursamadıkları, yöneticilerin yetenekli olduğunu ancak kurumu iyi yönetemedikleri bu nedenle de kaliteli hizmet sunamadıkları değeri de ölçümlemeler arasında yerini almıştır. Bu nedenle kamu kurumlarının bu tür olumsuz imajı kaldırma yönünde tedbirler alması gerekliliği değerlendirilmektedir. Bu araştırmanın sonucunda; A kamu kurumu çalışanlarına kurumla ilgili kurumsal itibar soruları yöneltilmiş ve kurumsal itibar ölçümü yapılarak, hem çalışanlar hem de kurum açısından kurumsal itibarın ne kadar önemli olduğu tespit edilmiştir.   


Anahtar Kelimeler


İtibar, kurumsal itibar, itibar yönetimi, kurumsal itibar ölçümü.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.