Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının İlk Yardım Eğitimine Yönelik Görüşleri

ASLI GÖRGÜLÜ ARI, Kevser ARSLAN, Büşra DENİZ

Özet


İlk yardım, öğrencilerin zamanlarının büyük bir kısmını geçirmiş oldukları okul ortamlarında meydana gelebilecek kazaların önlenmesi ya da doğru müdahelenin uygulanabilmesi açısından hayati bir noktadır. Bu bağlamda en büyük sorumluluk öğretmenlere düşmektir. Tüm öğretmenler, okul ortamlarında meydana gelebilecek ani kazalara karşı müdahale edebilecek derecede ilk yardım bilgisine sahip olmalıdır. Özelliklede bu gereklilik fen bilimleri öğretmenlerinin laboratuvar ortamalarını kullanması ve deney yapması açısından daha fazla ön plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda, geleceğin öğretmenleri olan Fen Bilimleri öğretmen adaylarının bu konu hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaçtan yola çıkılarak çalışma grubunu, 2017-2018 öğretim yılında İstanbul’da bir devlet üniversitesinde öğrenim gören toplam 36 fen bilimleri öğretmen adayı oluşturmuştur. Örneklemin belirlenmesinde kolay ulaşılabilir durum örneklemesine başvurulmuştur. Öğretmen adaylarının ilk yardım eğitimine yönelik görüşlerinin belirlenmesi amacıyla, uzman görüşü doğrultusunda hazırlanan dört adet açık uçlu sorunun yer aldığı bir ölçme aracı kullanılmıştır. Bu görüşlere göre yeniden düzenlenen sorularda, Fen bilimleri öğretmen adaylarının, fen eğitimi açısından ilk yardım eğitiminin önemi hakkındaki fikirleri, hangi seviyelerde ve ne şekilde verilmesi gerektiğini düşündüklerini belirlemeye yönelik sorular ölçme aracını oluşturmuştur. Araştırmaya gönüllü olarak katılım sağlayan öğretmen adaylarına ölçme aracı dağıtılarak, formu doldurmaları istenmiştir. Ölçme aracından elde edilen verilerin analizinde nitel araştırma tekniklerinden içerik analizi kullanılmıştır. Kategoriler ve kodlar oluşturularak frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler yorumlanarak, araştırma sonuçlarına yönelik önerilerde bulunulmuştur. Araştırmada, öğretmen adayları, fen bilimleri dersinin içeriği sebebiyle ilk yardım eğitiminin gerekli olduğu ve ilköğretim başta olmak üzere tüm eğitim kademelerinde verilmesi gerektiği yönünde görüş belirttikleri görülmüştür. Öğretmen adaylarının ilk yardım eğitiminin uygulamaya ve görselliğe yönelik olması açısından modelleme yapılarak, materyaller kullanılarak, hikâye, tiyatro ve oyunsal faaliyetler çerçevesinde verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Çalışma kapsamında ilk yardım eğitiminin özellikle ortaokul ve üniversite döneminde verilmesi gerektiğine, eğitim verilirken teorikten çok uygulamaya dönük olarak verilmesinin daha uygun olacağı yönünde görüşler belirtilmiştir. Ayrıca fen bilimleri dersi çerçevesinde ilk yardımın önemi göz önüne alındığında, özellikle fen bilimleri öğretmenlerine ilkyardım eğitiminin verilmesinin önemi vurgulanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Fen Bilimleri öğretmen adayları, İlk yardım Eğitimi, Fen Bilimleri

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Ankara, Sistem Ofset Matbacılık, 2005.

Aksayan S, Bahar Z, Bayık A ve ark. Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, İstanbul, 1998.

Aktaş, B., Yılmaz, M., Dereli, F., & Sarı, H. Y. (2019). “İlköğretim Birinci ve İkinci Kademe Öğretmenlerinin İlk Yardım Bilgi Düzeyi”, Journal of Academic Research in Nursing (Jaren) Dergisi, 5 (1):17-22

Avery J, Jackson R. Children and Their Accidents, London, Arnold Edward, 1993.

Aydoğdu, C., & Yardımcı, E. (2013). “İlköğretim Fen Laboratuvarlarında Meydana Gelen Kazalar Ve Öğretmenlerin Geliştirebilecekleri Davranış Tarzları”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44(44): 52-60.

Carter YH, Bannon MJ, Jones PW. (1994). “The Role of the Teacher in Child Accident Prevention”, Journal of Public Health Medicine, 16(1):23-8.

Clements, D. H., & Mcmillen, S. (1996). “Rethinking" Concrete" Manipulatives”, Teaching Children Mathematics, 2(5):270-279.

Creswell, JW. Bilimsel Olarak Karışık Yöntemler Çalışmasının Gerçekleştirilmesinde İzlenecek Adımlar,2013

Demirci, N. (2008). “Toulmin’in Bilimsel Tartışma Modeli Odaklı Eğitimin Kimya Öğretmen Adaylarının Temel Kimya Konularını Anlamaları ve Tartışma Seviyeleri Üzerine Etkisi”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü Kimya Öğretmenliği Anabilim Dalı.

Dinçer Ç, Atakurt Y, Şimşek I. (2000). “Okulöncesi Eğitimcilerinin İlk Yardım Bilgi Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 53(01):31-38

Ergenekon, Y. (2012). “Otizmli Çocuklara Videoyla Model Olma Kullanılarak Ev Kazalarında Basit İlkyardım Becerilerinin Öğretimi”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4):2739-2766.

Erkan, M, Göz, F. (2010). “Öğretmenlerin İlk Yardım Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi”, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 9 (4):63-68.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. How to Design and Evaluate Research in Education (8th Ed.), New York, Mc Graw Hill, 2012.

Galip, U., Küçük, U., & Torpuş, K. (2017). “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İlkyardım Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarının Belirlenmesi”, Hastane Öncesi Dergisi, 2(2):67-77.

Glazar, S. A., Vrtacnik, M. (1992). “Misconception of Chemical Concepts, Kemija v soli, Slovene”, Journal of Chemical Education(Special Issue),(5):28-31.

Güneş, M. H., Dilek, N. Ş., Topal, N., & Nesrin, C. A. N. (2013). “Fen ve Teknoloji Dersinde Laboratuar Kullanimina Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Değerlendirmeleri”, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (20):1-11.

Hannafin, M. J., & Rieber, L. P. (1989).“Psychological Foundations of Instructional Design for Emerging Computer-Based Instructional Technologies: Part II”, Educational Technology Research and Development, 37(2): 102-114.

Kırılmaz, A.Y. & Arısoy M. (2002), “Ev Kazaları ve İlkyardım”, Sağlık ve Toplum Dergisi, C. 4, ss. 27-32

Kibble Dg (1999). “Survey of Lea Guidance and Support for the Management of Crises in Schools”, School Leadership & Management, 19(3): 373-85.

Kingma J, Henk-Jan TD (2000). “Injurıes Due to School Sports Accıdents in 4 To 13-Yr.- Old Chıldren" Perceptual & Motor Skills, 90 (1):319-26.

Kubat, U. (2019). “Okul Dışı Öğrenme Ortamları Hakkında Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görüşleri”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (48):111-135.

Lerner, E. B., & Moscati, R. M. (2001). “The Golden Hour: Scientific Fact Or Medical “Urban Legend”?”, Academic Emergency Medicine, 8(7):758-760.

Liberal, E. F., Aires, R. T., Aires, M. T., & Osório, A. C. (2005). “Safe School”, Jornal De Pediatria, 81(5):155-163.

Merriam, S. B. Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2013.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. Nitel veri analizi (Çev. Ed. Akbaba Altun, S. & Ersoy, A.), Ankara, Pegem Akademi, 2016.

Minner, D. D., Levy, A. J., & Century, J. (2010). “Inquiry Based Science Instruction—What Is It And Does It Matter? Results from a Research Synthesis Years 1984 To 2002”, The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 47(4): 474-496.

Nayir, T., Uskun, E., Türkoğlu, H., Uzun, E., Öztürk, M., & Kişioğlu, N. (2011). “Isparta İl Merkezinde Görevli Öğretmenlerin İlkyardım Bilgi Düzeyleri ve Tutumları”, SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 18(4):123-127.

Özçelikay, G., Asil, E., & Işil, Ş. (1996). “Üniversite Öğrencilerinin İlk Yardim Konusundaki Bilgi Düzeyleri Üzerinde Bir Çalışma”, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 25 (2):43-48.

Patton, M. Q.,Qualitative Research & Evaluation Methods,Integrating Theory and Practice, Fourth Edition, Utilization-Focused Evaluation, Saint Paul, MN,2014.

Polat, SA. & Turacı, G.(2003). “Bir Polis Okulundaki Öğrencilerin İlkyardım Konusundaki Bilgi ve Tutumları”, AÜTD,(35):27-32.

Punch, K. F., & Oancea, A., Introduction to Research Methods in Education, Sage, 2014.

Sağlık Bakanlığı. (2015), “İlk Yardım Yönetmeliği”, (erişim adresi: http://www.bsm.gov.tr/ docs/ ilkyardim_yonetmelik.pdf) [Erişim tarihi: 05.03.2018].

Sancar, B., Açıkgöz, İ., & Yalçın, A. S. (2009). “İlk Yardım Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Başarı Üzerine Etkisi”, Yaratıcı Drama Dergisi, 4(8):81-98.

Saruhan, Ç., Saruhan, R., Yildirim, C., & Ovayolu, N. (2018). “Gaziantep İli Devlet İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin İlk Yardım Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Yaş, Cinsiyet ve Eğitim Durumlarına Göre Belirlenmesi”, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 8(1/2):36-46.

Sözen, Cemil. İlk Yardım, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım,2002.

Şahin, A. (2011). “Karaman İl Merkezindeki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmenlerinin İlk Yardım Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması”.Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı.

Şahin, F. (2000). Okulda verilebilecek sağlık hizmetleri nelerdir? , [Erişim Tarihi: 03.02.2018].

Şimşek, L. C. Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları, Ankara, Pegem A Yayıncılık, 2011

Temel, E., Şahin, B., Gezer, N., & Çam, R. “Üniversite Öğrencilerinin Temel İlkyardım Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeyleri”. Hemşirelik Bilimi Dergisi, 1(3):34-38.

Usakli, H. Ve Cengiz, N. (2001), “Usak İl Merkezinde Görevli Sinif Ögretmenlerinin Ilkyardim Bilgi Seviyelerinin Arastirilmasi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi. 3(2):115-120.

Yener, F. (2011). “Sorunlu Öğrenci Davranışlarının Çözümünde Yönetici ve Öğretmenlerin Rol Model Davranışlarının Önemi”.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yetiş, G., & Gürbüz, P. (2018). “Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İlkyardım Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi”, İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 6(2):64-76.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Ankara,Seçkin Yayınları,2011.

Yildirim, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara,Seçkin Yayıncılık.

Yolcu, B., & Kurtuluş, A. (2010). “6. Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Görselleştirme Yeteneklerini Geliştirme Üzerine Bir Çalışma”. İlköğretim Online, 9(1):256-274.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.