Irak Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Tükenmişlik, İş Doyumu Ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi: Kerkük Örneği

Rana Ahmed Majeed HAMAMJI, Mustafa AY

Özet


Günümüzde kişiler, çeşitli zorlama ve stresin daha yaygın olduğu bir dünya ile karşı karşıyadır. Muhasebe mensuplarının çalışma koşullarına ilişkin, eğitim alma şekilleri, meslekten tatmin düzeyleri, işlerine karşı duyarlıkları, hizmet verdikleri kişilere karşı tutumları, ekonomik durum ve beklentileri gibi durumların tespiti önemlidir.  Bazı meslek gruplarında daha fazla yaşanan mesleki tükenmişlik; muhasebe meslek mensuplarında ne durumdadır? Muhasebe meslek mensupları kendi arasında değişkenlikler göstermesine karşın tükenmişlik durumları ne düzeydedir ve farklılaşma var mıdır? Gibi soruların yanıtlarına ulaşmaya çalışmak önemlidir. Yapılan çalışma ile Irak’ta görev yapan Muhasebe meslek mensuplarının, mesleki tükenmişlik, iş doyumu ve yaşam doyumları incelenecektir.

 


Anahtar Kelimeler


Muhasebe Mesleği, Mesleki tükenmişlik, yaşam doyumu, İş doyumu

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akyıldız, Hüseyin, ve Ömer Turunç. Çalışma Psikolojisi. Isparta: Bil Ofset, 2013.

Arıkan, Yahya. «Meslekte Geniş Görüşlülük ve Dünya Muhasebe Kongresi.» Mali Çözüm ISMMMO, no. 77 (2006): 10-21.

Ay, Mustafa ve Avşaroğlu, Selahattin. «Muhasebe meslek mensuplarının mesleki tükenmişlik, iş doyumu ve yaşam doyumlarının incelenmesi 1- Mesleki tükenmişlik düzeyleri. » Uluslararası insan Bilimleri Dergisi. 1 (2010): 1171-1187.

Basım, H.N. ve Şeşen, H. «Tükenmişlikte Bazı Demografik Değişkenlerin Etkisi: Kamu’da Bir Araştırma.» Ege Akademik Bakış, 6, (2) (2006): 15–23.

Baştemur, Y. «İş Tatmini İle Yaşam Tatmini Arasındaki İlişkiler: Kayseri Emniyet Müdürlüğünde Bir Araştırma.» Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi Erciyer Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kayseri, 2006.

Ceylan, Mine. «Stresle Başaçıkmada Bilişsel Stratejilerin Kullanılmasında Cinsiyet ve Kişilik Değişkeninin Etkisi.» Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tez Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İzmir, 2005.

Dolunay, A.B. «Keçiören Đlçesi Genel Liseler ve Teknik-Ticaret Meslek Liselerinde Görevli Öğretmenlerde Tükenmişlik Durumu Araştırması.» Ankara: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 55, (1) (2002): 51–62.

Edelwich, J. ve Brodsky, A. Burnout (Stages of Disillusionment in the Helping Professions. New York: Human Science Press. 1980.

Ergin, C. Sağlık Personelinin İş Anlayışları ve Tutumları Araştırması. Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı, 1996.

Frisch, M.B. «Quality of life assessment and the Qualiy of Life Inventory.» The use of psychological testing for treatment planning and outcome assessment içinde, yazan M. R. Maruish, 1227-1331. 1999.

Gençay, Ö.A. «Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Doyumu ve Mesleki Tükenmişliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi.» Kastamonu Eğitim Dergisi, 15 (2) (2007): 765–780.

Gökçakan, Z. ve Özer, R. «Doğu Karadeniz Bölgesindeki Görevli Rehber Öğretmenlerde Tükenmişlik Düzeyi Nedenleri ve Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi.» Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongres, 1999.

Gülay, H. E. «Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin Araştırılması (Kocaeli İli Örneği).» (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2006.

Güllüce, A.C., ve Ö. F. İşcan. «Mesleki Tükenmişlik Ve Duygusal Zeka Arasındaki İlişki. Osmangazi Ünversitesi.» İİBF Dergis, (2005): 5-29.

İşgüden, B. « Sosyal ve Kültürel Değerlerin Muhasebe Meslek Etiği Üzerine Etkileri.» Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir, 2007.

Maslach, C. ve Jackson, S.E. «Maslach Bornout Inventory Manual”. 2. Ed. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Pres. », 1986.

Otacıoğlu, S.G. «Müzik Öğretmenlerinde Tükenmişlik Sendromu ve Etkileyen Faktörler.» İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, (15) (2008): 103–116.

Örmen, U. «Tükenmişlik Duygusu ve Yöneticiler Üzerine Bir Uygulama.» (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993.

Pines, A.M. ve Aranson, E. Career Burnout (Causes and Cures). New York: The Free Press. 1988.

Sünbül, A.M. «An Analysis of Relations Among Locus of Control, Burnout And Job Satisfaction in Turkish High School Teacher.» Australian Journal of Education. Vol, 47, (1) (2003): 58–73.

Şimşek, Bahadır. «Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Faktörler ve Tekstil Sektöründe Bir Aratırma.» Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul, 2013.

Telman, N., ve P. Ünsal. Çalisan Memnuniyeti. İstanbul: Epilson, 2004.

Torun, A. «Tükenmişlik Aile Yapısı ve Sosyal Destek İlişkileri Üzerine Bir İnceleme.» (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

Wright T.A., ve Bonett R. «The Contribution of Burnout to Work Performance» Journal of Organizational Behavior. Vol:18 (1997): 491–499.

Yahya, Fidan. «Örgüt Kültürünün Verimlilik Artışına Etkisi.» Verimlilik Dergisi, no. 3 (1996).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.