Beden Dili Kodlarının Reklamlarda Kullanımı: 2016 Televizyon Reklamları Üzerine Uygulamalı Çalışma

Çiçek TOPÇU, Sedat ŞİMŞEK

Özet


Teknolojik gelişmelerle yayılımı hız kazanan kitle iletişim araçları, günümüz koşullarında önlenemez şekilde hayatımıza yerleşmiş durumdadır. Bugün hemen hemen her evde bulanan ve en çok izlerkitleye sahip iletişim aracı konumunda olan televizyon, reklam sektörü açısından değerlendirildiğinde de etkili bir bilgi sağlama ortamı olarak karşımıza çıkmaktadır. Artan nüfusla paralel olarak ivmesini arttıran üretim faaliyetinin sürekliliğini sağlayabilmesi için, ürünlerin tüketiciyle buluşturulması gerekmektedir. Bu noktada, tüketici kesimin var olan ürün ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olması zorunludur. Ürün ya da hizmetin varlığına dair bilgilendirme ise reklamlar aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu durumda reklamlar, üretici ile tüketici iletişimini sürekli kılan bir köprü görevini üstlenmektedir. İzleyiciyi ikna etmek, belli bir davranışa yöneltmek ve ürünü satın almaya sevk etmek gibi amaçlarla hazırlanan reklam, içerisinde birçok mesajı barındıran ikna edici bir iletişim etkinliği olarak da kabul edilebilir. Reklamın ilettiği mesajlar sözlü ya da sözsüz olarak sunulabilir.  Televizyon, sunulan mesajları bazen sözlü bazen sözsüz bazen de her iki yöntemle ifade edebilecek teknik donanım ve imkâna sahip olması bakımından reklam ortamı olarak en çok başvurulan kitle iletişim aracı konumundadır. Çalışmanın amacı; sözsüz iletişimin bir parçasını temsil eden beden dili kodlarını açıklamak ve bu doğrultuda 2016’da televizyon reklamlarında belirgin olarak kullanılan beden dili kodlarını tespit etmektir.  Bu bağlamda, beden dili ve reklam kavramları ayrıntısıyla ele alınmış ve 2016’da televizyonda yayınlanıp YouTube’da arşivlenmiş 483 reklam ile bu reklamlarda yer alan beden dili kodları içeriksel çözümlemelerle analiz edilmiştir. Söz konusu reklamlar literatürde yer alan kavramlara dayanarak kategorize edilip istatistiksel analizlere başvurulduğunda; reklamlarda kullanılan beden dili kodlarının mesajın önemli bir unsurunu oluşturduğu bilgisine ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Televizyon Reklamcılığı, Sözsüz İletişim, Beden Dili

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aslan, İmran. Açık Hava Reklamlarında Çekicilikler, Konya, Literatürk Yayınları, 2016.

Bakır, U. (2006). ‘’Televizyon Reklamlarında İkna Unsuru Olarak Reklam’’. Yayımlanmış doktora tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Radyo Televizyon Anabilim Dalı.

Baltaş, Zuhal & Baltaş, Acar. Bedeninin Dili, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2007.

Batı, Uğur. Reklamın Dili, İstanbul, Alfa Yayınları, 2013.

Broadbent, Tim. Reklamı Değerlendirmek Reklamda Mükemmele Ulaşmak, İstanbul, Reklamcılık Vakfı Yayınları, 2001

Bülbül, Rıdvan. Halkla İlişkiler, Ankara, Nobel Yayın, 2001.

Cialdini, Robert. İknanın Psikolojisi, İstanbul, Mediacat Yayınları, 2006.

Çakar, S. (2009). ‘’Reklamlarda Korku Çekiciliğinin Kullanılması’’ Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Dyer, Gillian. İletişim Olarak Reklamcılık, İstanbul, Beta Yayınları, 2010.

Elden, Müge., Ulukök, Özkan., & Yeygel, Sinem. Şimdi Reklamlar, İstanbul, İletişim Yayınları, 2005.

Elden, Müge. Reklam ve Reklamcılık, İstanbul, Say Yayınları, 2016.

Fidan, Mehmet. İletişim Kurmak İstiyorum, Konya: Tablet Kitabevi, 2011.

Gökçe, Orhan. İletişim, Konya, Çizgi Yayınevi, 2013.

Gülsoy, Tanses. Reklam Terimleri ve Kavramları Sözlüğü, İstanbul, Adam Yayınları, 1999.

Heinrichs, Jay. Stratejik İkna, İstanbul, Koridor Yayınları, 2016.

Hogan, Karl. 3 Saniyede Karşınızdaki İnsanı Nasıl Anlarsınız, İstanbul, Yakamoz Yayıncılık, 2003.

James, Judi. Beden Dili Kutsal Kitabı: İnsanların Hareketlerindeki ve İfadelerindeki Gizli Anlamı Çözme Yolları, İstanbul, Koridor Yayınları, 2008.

Kocabaş, Füsun. & Elden, Müge. Reklamcılık Kavramlar, Kararlar, Kurumlar, İstanbul, İletişim Yayınları, 2015.

Kocabıyık, E. T. (2013). ‘’Reklamda Etik Dışı Unsur Kullanımı ve Tüketicinin Etik Olmayan Reklamlara Yaklaşımı: Cinsellik Kullanımına Yönelik Tüketici Tepkisi ve İletişim Etkinliğinin Araştırılması Üzerine Bir Uygulama’’, Yayımlanmış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.

Manrai, L. Broach, C. & Manrai, A. (1992) “Advertising Appeaal and Tone: Implication for Creative Strategy in Television Commercials”, Journal of Business Research, sayı: 25, s. 3-58.

Navarro, Joe. & Karlins, Marvin. Eski FBI Ajanından İnsanların Bedenini Okuma Rehberi: Beden Dili, İstanbul, Alfa Basın-Yayın, 2013.

Özkan, Zülfikar. Kazandıran Beden Dili, İstanbul, Hayat Yayınları, 2013.

Pile, Jim. “Toplam İletişim Stratejisi”, Reklamda Mükemmel Ulaşmak (Der. Leslie Butterfield). İstanbul, Reklamcılık Vakfı Yayınları, 2001.

Reichert, T. & Lambiase, J. (2014) “Sex in Advertising Perspectives on the Erotic Appeal”,books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=TsGQAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=sex+in+Advertising+Perspectives+on+the+Appeal&ots=oh4kXIG4B3&sig=7vIOznP6_A2oLzK5oKoBZch_qmo&redir_esc=y#v=onepage&q=sex%20in%20Advertising%20Perspectives%20on%20the%20Appeal&f=false, Erişim: 10.03.2017; 22.40.

Ring, Jim. Reklam Dünyasının İç Yüzü, İstanbul, Milliyet Yayınları, 1996.

Schober, Otto. Beden Dili Davranış Anahtarı, İstanbul, Arion Yayınları, 2000.

Sugarman, Joseph. Reklam Yazarının El Kitabı ve Pazarlama Metni Yazma Teknikleri, İstanbul, Mediacat Yayınları, 2008.

Sutherland, Max. & Sylvester, Alice. Reklam ve Tüketici Zihni, İstanbul, Mediacat Yayınları, 2000.

Şener, G. & Uztuğ, F. (2012). “Reklamda Cinsel Çekiciliklerin İletişim Etkisi ile Ahlaki Değerlendirmesine Yönelik Tutum Araştırması”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 3, s.153-168.

Şimşek, Sedat. Reklam ve Geleneksel İmgeler, İstanbul, Nüve Kültür Merkezi Yayınları, 2006.

Tayfun, Recep. Etkili İletişim ve Beden Dili, Ankara, Nobel Yayınları, 2014.

Telman, Nursel. & Ünsal, Pınar. İnsan İlişkilerinde İletişim, İstanbul, Epsilon Yayınları, 2005.

Topsümer, Füsun. & Elden, Müge. Reklamcılık Kavramlar-Kararlar-Kurumlar, İstanbul, İletişim Yayınları, 2016.

Uğur, İmran. Televizyon Reklamlarında Mizahın Kullanımı. İstanbul, Literatürk Yayınları, 2008.

Yalçın, Alemdar. & Adiller, Selma. Sözsüz İletişim: Şehir Efsanesi Olarak Beden Dili, İstanbul, Mediacat Yayınları, 2016.

Yaylacı, Ö.. (1997)“Modern Toplumda Reklamın Yeri”, Mediacat Dergisi. Sayı: 28.

Yeshin, Tim. Integrated Marketing Communications the Holistic Approach, Oxford, Butterworth Heinermann, 1998.

Willamson, Judith. Reklamların Dili: Reklamlarda Anlam ve İdeoloji, Ankara, Ütopya Yayınları, 2001.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.