Erzurum Valisi Şahin Mustafa Paşa’nın Muhallefatı

Merve KARAÇAY TÜRKAL

Özet


Osmanlı’nın Sosyo-ekonomik tarihi açısından önemli bir yere sahip olan Muhallefat defterleri, ölen kişilerin bıraktığı menkullerini veya gayr-i menkullerini içeren kayıtlardır. Bu kayıtlar bulundukları tarihî dönemin ekonomik ve sosyal yapısını aydınlatırken aynı zamanda ait oldukları bireyin de servetiyle ilgili bilgi sahibi olmamıza imkân sağlamaktadır. Ayrıca giyim kuşam ile ev eşyalarının çeşitliliğinden kişinin ve toplumun kültürel özelliklerini öğreniriz.

Bu çalışmada, Osmanlı Devleti’nde silahdarlık, çeşitli bölgelerde muhafızlık, vezirlik, kaymakam vekilliği ve en son Erzurum vilayetine valilik ile görevlendirilmiş olan Şahin Mustafa Paşa’nın muhallefatı incelenmiştir. Söz konusu makale üç bölümden oluşmaktadır. İlk olarak genel manada tarihsel kaynak olarak muhallefat defterleri ve özellikleri ele alınmıştır. İkinci bölümde Şahin Mustafa Paşa’nın hayatına dair bilgiler yer almaktadır. Üçüncü bölüm ise Şahin Mustafa Paşa’ya ait muhallefat defterinin çevirisi ve değerlendirmesinden oluşmaktadır. Bu değerlendirmede muhallefat sahibinin sahip olduğu eşyalar Kitaplar, Giyecekler, Ev Eşyaları, Silahlar ve Av Malzemeleri, Köle ve Cariyeleri ve Diğer Eşyalar gibi ayrı başlıklar altında incelemeye tabi turulmuştur.

Böylece Şahin Mustafa Paşa’nın muhallefatından yola çıkarak 17. yüzyıl Osmanlı’da üst düzey devlet görevlilerinin geride bıraktıkları eşyalar üzerinden sahip oldukları servet ile ilgili bir değerlendirme yapmak mümkün olmuştur.

 


Anahtar Kelimeler


Muhallefat, Muhallefat Defteri, Muhallefat Kayıtları, Şahin Mustafa Paşa.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


KAYNAKÇA

Osmanlı Arşivleri

Cevdet Dahiliye (C.DH)

– 9358. H.09.08.1099

Araştırma Eserleri

Akyılmaz, S. G. (2008). “Osmanlı Devletinde Yönetici Sınıf Açısından Müsadere Uygulaması”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XII-2, Ankara, s.389-420.

Bozkurt, F. (2013). “Osmanlı Dönemi Tereke Defterleri ve Tereke Çalışmaları”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 11, Sayı 22, s. 193-229

Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiat, haz. Abdülkadir Özcan, Ankara, TTK, 1995.

Îsâzâde Târîhi (Metin ve Tahlil), haz. Ziya Yılmazer, İstanbul, 1996.

Karaçay Türkal, N. (2012). Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağa, Zeyl-i Fezleke, (1065-22 Ca.1106 / 1654-7 Şubat 1695), Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul.

Öğün, T. (1999). “Osmanlı Devletinde Müsadere Uygulamaları”, Osmanlı, Cilt VI, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, s.371-384.

Özcan, T. (2005). “Muhallefat”, DİA, Sayı 30, s. 406-407.

Râşid Mehmed Efendi-Çelebizâde İsmail Âsım Efendi, Târîh-i Râşid ve Zeyli, haz. Abdülkadir Özcan vd. İstanbul, Klasik Yayınları, 2013.

Telci, C. (2007). “Osmanlı Devletinde 18.Yüzyılda Muhallefat ve Müsadere Süreci”, Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt XXII, Sayı 2, İzmir, s. 161.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.