Bazı Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından Kamu Çalışanlarının Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi

Erhan KILINÇ, Ali ANTEPLİ

Özet


Son günlerde finansal araç çeşitliliğinin artması ve finansal derinleşmeyle birlikte finansal faktörlerin ekonomik büyüme ve kalkınma üzerindeki etkisi daha önemsenir hale gelmiştir. Finansal piyasalarda başarılı olabilmek ve kaynakları etkin kullanabilmek için hane halkına kadar öğrenilmiş bir finansal okuryazarlığa ihtiyaç bulunmaktadır. Bu anlamda finansal okuryazarlık kavramı araştırmacılar tarafından önem kazanan bir konu haline gelmeye başlamıştır. Bireylerin gelir ve gider dengelerini sağlama, tasarruf yapabilme, yani parayı yönetebilme yeterliliği olarak da ifade edilen finansal okuryazarlık; finansal yönetim hakkında yeterli bilgiye sahip olmayı gerekli kılmaktadır. Finansal okuryazarlık sayesinde bireyler, hem finansal araçlar hakkında doğru bilgiye sahip olmakta hem de tasarrufun sağladığı kazanımlarla birlikte daha sağlıklı finansal kararlar verebilmektedirler. Finansal okuryazar bir birey, gelir- gider dengesini sağlayabilen, bütçe hazırlayabilen, geleceğe yönelik tasarruf yapabilen ve borcu yönetebilen bir kişidir. Finansal okuryazarlık bireysel finansmanda olumlu etkiler yarattığı için toplumsal finansmanın dengesinin sağlanmasında da olumlu katkılar sağlamaktadır. Bu çalışma, Konya ili Beyşehir ilçesi kamu çalışanların bazı sosyo-demografik özelliklerine (cinsiyet, medeni durum, yaş, meslek ve eğitim durumu) göre finansal okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda Konya ili Beyşehir ilçesinde görev yapan toplamda 203 kamu çalışanına 7’si kişisel bilgi formu, 62’si finansal okuryazarlığa ait olmak üzere toplam 69 soruluk bir anket yöneltilmiştir. Verilen cevaplar SPSS paket programında frekans, yüzde, ortalamalar ile t testi, Anova ve ki-kare testleri analiz edilerek yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların cinsiyet, meslek, yaş, medeni durum ve eğitim durum değişkenlerine göre finansal işlem tutum ve davranışlarında, temel finansal kavramları bilme düzeylerinde ve finansal yatırım tercihlerinde istatistiksel olarak bazı anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Akademisyen ve memurların, öğretmen ve işçilere göre finansal kavram bilgi düzeylerinin daha yüksek olduğu (p<0,01); cinsiyet, medeni durum ve yaş değişkenleri ile kamu çalışanlarının temel finansal bilgi düzeyi ve yatırım tercihleri arasında istatistiksel bir anlamlı farklılık olmadığı saptanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre memurların, diğer kamu çalışanlarına göre finansal durumu yönetmede kendilerine daha çok ‘oldukça başarılı’ gördükleri ve parayı harcama yöntemini genellikle aileden kazandıklarını; öğretmenlerin diğer kamu çalışanlarına göre düzenli para biriktirmeye daha yatkın oldukları; işçilerin diğer kamu çalışanlarına göre aylık altın biriktirmeye daha çok tercih ettikleri görülmektedir.

Anahtar Kelimeler


Kamu çalışanları, Finansal okuryazarlık, Sosyo-demografik özellikler

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Abreu, M. and Mendes, V. (2010). “Financial literacy and portfolio diversification”, Quantitative finance, 10(5), 515-528.

Adeleke, T. (2013). “Effects of Gender and Gender Role on the Financial Literacy of College Students”, Doctoral dissertation, Oklahoma State University.

Ansong, A. and Gyensare, M. A. (2012). “Determinants of university working-students’ financial literacy at the University of Cape Coast, Ghana”, International Journal of Business and Management, 7(9), 126.

Antepli, A. ve Kılınç, E. (2018). “Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeyleri Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Beyşehir AA İşletme Fakültesi Örneği”, Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 5(29), 3620-3629.

Atkinson, A. and Messy, F. A. (2012). “Measuring financial literacy”. URL: www.oecd.org/daf/fin/wp, E.T. 26.11.2018

Beal, D. J. and Delpachitra, S. B. (2003). “Financial literacy among Australian university students”, Economic Papers: A journal of applied economics and policy, 22(1), 65-78.

Bianco, Candy A. and Bosco, Susan M. (2000),"Financial Literacy: What are Business Schools Teaching?" Bristol, RI: Gabelli School of Business Roger Williams University.

Bönte, W. and Filipiak, U. (2012). “Financial literacy, information flows, and caste affiliation: Empirical evidence from India”, Journal of Banking and Finance, 36(12), 3399–3414

Brown, Amy and Kimberly Gartner (2007), “Early Intervention and Credit Cardholders: Results of Efforts to Provide Online Financial Education to New-to-Credit and At-Risk Consumers,” Center for Financial Services Innovation, Chicago, IL.

Chen, H. and Volpe, R. P. (2002). “Gender differences in personal financial literacy among college students”, Financial services review, 11(3), 289-308.

Chen, H. and Volpe, R. P. (1998). “An analysis of personal financial literacy among college students”, Financial services review, 7(2), 107-128.

Chinen, K. and Endo, H. (2012). “Effects of attitude and background on personal financial ability: A student survey in the United States”, International Journal of Management, 29(1), 33.

Cude, B., Lawrence, F., Lyons, A., Metzger, K., Lejeune, E., Marks, L. and Machtmes, K. (2006). “College students and financial literacy: What they know and what we need to learn”, Proceedings of the Eastern Family Economics and Resource Management Association, 102(9), 106-109.

Dağdelen, T. (2017). “Finansal okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi ve Aydın ilindeki serbest muhasebeci mali müşavirler üzerine bir uygulama”, Yayımlanmamış Yükseklisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Danışman, E., Sezer, D. ve Gümüş, U. T. (2016). “Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 26(2), 1-37.

Disney, R. and Gathergood, J. (2013). “Financial literacy and consumer credit portfolios”. Journal of Banking & Finance, 37(7), 2246-2254.

Doğanalp, O. Ç. N. (2011). “Küresel Finansal Krizin Temel Kalkınma Göstergeleri Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği”, Political Economy, Crisis and Development (Politik İktisat, Kriz ve Kalkınma), 219.

Ergün, B., Şahin, A. ve Ergin, E. (2014). “Finansal Okuryazarlık: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma”, Journal of International Social Research, 7(34), 847-864.

Hogarth , J.M. (2002). “Financial Literacy and Family and Consumer Sciences”, Journal of Family and Consumer Sciences, 94(1), 15-28.

Kılıç, Y., Ata, H. A. ve Seyrek, İ. H. (2015). “Finansal okuryazarlık: Üniversite öğrencilerine yönelik bir araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (66), 129-150.

Kieschnick, Danika A. Financial Knowledge Levels and Savings Behaviors of Bermudian High School Seniors at CedarBridge Academy. Iowa State University, 2006.

Louw, J., Fouché, J. and Oberholzer, M. (2013). “Financial literacy needs of South African third-year university students”, The International Business & Economics Research Journal (Online), 12(4), 439.

Lusardi, A., Mitchell, O. S. and Curto, V. (2010). “Financial literacy among the young”, Journal of consumer affairs, 44(2), 358-380.

Lusardi, A. and Olivia S. M. (2007). “Financial Literacy and Retirement Preparedness: Evidence and Implications for Financial Education”, Business Economics, 35-44pp, January.

Lusardi, A., Mitchell, O. S. and Curto, Vilsa. (2011). “Financial Literacy Around The World: An Overview", Journal of Pension Economics and Finance”, No. 10, November, pp. 497-508.

Lusardi, A. (2008). “Financial Literacy: An Essential Tool for Informed Consumer Choice" Joint Center for Housing Studies. Harvard University.

Mason, Carolynne L. J. and Richard M. S. Wilson. (2000). “Conceptualising Financial Literacy”, Loughborough University Business.

PACFL, (2008), President's Advisory Counsil on Financial Literacy, Annual Report to the President.

Remund, D.L. (2010). “Financial Literacy Explicated: The Case for a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy”, The Journal of Consumer Affairs, Vol. 44, No. 2, pp. 276-295.

Reyes, R. L. (2006). “The Psychological Meanings of Money”. Unpublished PhD Thesis, Alliant Internaional University.

Sohn, S. H., Joo, S. H., Grable, J. E., Lee, S. and Kim, M. (2012). “Adolescents’ financial literacy: The role of financial socialization agents, financial experiences, and money attitudes in shaping financial literacy among South Korean youth”, Journal of Adolescence, 35(4), 969-980.

Temizel, F. (2010). “Mavi Yakalılarda Finansal Okuryazarlık”, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

Temizel, F. ve Bayram, F. (2011). “Finansal okuryazarlık: Anadolu üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencilerine yönelik bir araştırma”, CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(1), 73-86.

Wagland, S. P. and Taylor, S. (2009). “When it comes to financial literacy, is gender really an issue?” Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 3(1), 3.

https://www.teb.com.tr/document/finansal-okuryazarlik-ve-erisim-endeksi.pdf, E.T. : 30.01.2019


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.