Bir Kültürel Üretim Biçimi Olarak Etkinlik Pazarlaması ve Şehir Pazarlaması ile Olan İlişkisi: Selçuklu Kongre Merkezi Örneği

Esen ŞAHİN, Bayram KARAKULLUKCU

Öz


Şehirlerin de birer ürün gibi pazarlanabileceği düşüncesinin dünya geneline yayılması ile birlikte şehir yönetimleri hem şehir sakinlerine, hem de şehre gelebilecek ziyaretçilere ve yatırımcılara yönelik pazarlama faaliyetleri ile şehirlerarası rekabette öne çıkmaya çalışmaktadır. Bu çabaların yoğunlaştığı önemli alanlardan birisi de M.I.C.E. (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) sektörüdür. Etkinlik sektörü olarak da bilinen bu alan, fuar, kongre, konferans, sergi, festival gibi etkinliklerin düzenlenmesini ve pazarlanmasını ifade eden bir kültürel üretim biçimi olarak görülmektedir. Bu çalışmada, Konya merkez ilçe belediyelerinden biri olan Selçuklu Belediyesi’nin himayesinde inşa edilen ve 29 Ekim 2017 tarihinde faaliyete geçen Selçuklu Kongre Merkezi (SKM) bünyesinde iki yıl boyunca gerçekleştirilen etkinliklerin Konya’daki kültür-sanat ortamına, sosyal ve ekonomik ilişkilere etkileri şehrinin pazarlaması, kültürel üretim ve etkinlik pazarlaması ekseninde ele alınmıştır. Gerçekleşen etkinliklerle ilgili içeriklerin yanı sıra istatistiki bilgiler ve SKM’nin üst düzey yöneticileri ile gerçekleştirilen mülakatlar betimsel analize tabi tutularak yorumlanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Kültürel Üretim, Etkinlik Pazarlaması, Şehir Pazarlaması, Selçuklu Kongre Merkezi, Konya

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Bayık, F. (2014). “Kültür Kavramının Tarihsel ve Felsefi Yönlerden İncelenmesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı.

Boisen, M. (2007). “The strategic Application of City Marketing to Middlesized Cities” Master Thesis, Utrecht Universty.

Clark, J. D. (2008). “Considering a Convention Center: Ten Questions Communities Will Confort”. Journal of Convention & Event Tourism, Cilt: 6, Sayı: 1–2, 5–21. https://doi.org/10.1300/J452v06n01

Erdentuğ, N. Türkiyeʹde Çağdaşlaşma Eğitim ve Kültür Münasebetleri, Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1981.

Gelders, D., ve van Zuilen, B. (2013). “City events: Short and serial reproduction effects on the city’s image?” Corporate Communications: An International Journal, 18(1), 110–118. https://doi.org/10.1108/13563281311294155

Gürsel, M., & Tabanlıoğlu, M. (2018). ”Selçuklu Kongre Merkezi, Selçukluların Anadolu dokusu ile harmanladığı mimari mirasının izlerinden yola çıkılarak stilize edildi” [Ropörtaj]. Turizm ve Yatırım Dergisi, (70), 10–11.

Karabıyık, N. (2013). “Kültür Pazarlaması: İstanbul’daki Kültür Miraslarının Algılanan Hizmet Kalitesinin Destinasyon İmaj Türlerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.

Kavaratzis, M. (2004). From City Marketing to City Branding Towards a Theoretical Framework for Developing City Brands. Place Branding, Sayı: 1, 58–73.

Odabaşı, Y., & Barış, G. Tüketici Davranışı. 5. Baskı, İstanbul, MediaCat Yayınları, 2011.

Özdemir, N. Kültür Ekonomisi ve Yönetimi. Ankara, Hacettepe Yayınları, 2012.

Türkoğlu, N. Kültürel Üretim Alanları: Renkli Atlas. İstanbul: Babil Yayınları, 2004.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı), Ankara: Seçkin Yayınevi, 2005.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.