Elektronik Öğrenmede Öğrenci Tutum ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkide Öğrenci Merak ve Kaygısının Aracılık Rolü

Mehmet ETLİOĞLU, Mahmut TEKİN

Özet


Öğrencilerin bireysel farklılıkları hem geleneksel eğitimin hem de uzaktan eğitimin üzerinde durduğu önemli bir konudur. Bu farklılıklardan birisi de duyuşsal özelliklerdir. Derslerin elektronik araçlarla dağıtılması ile öğrencinin elektronik öğrenmeye yönelik ilgi, tutum, istek, beklenti, merak, akademik benlik, motivasyon, öz-yeterlik, heyecan ve kaygı gibi duyuşsal olarak tepki vermelerine neden olmaktadır. Derslerin öğretmen ile öğrencinin fiziki sınıf ortamı olmadan elektronik araçlar vasıtasıyla verilmesi iletişim ve etkileşimin, uzaklık ve topluluk hissi, zamanında destek ve geri bildirimler ile öğrencilerin yetersiz konularda ön öğrenmelerle desteklenmesi gibi sorunları beraberinde getirmiştir. Kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi ve akademik başarının sağlanması için öğrenci duyuşsal özelliklerini esas alan ve bu özelliklere göre yöntem, program, ders ve materyallerinin tasarlanması son derece önemlidir. Bu çalışmanın amacı, elektronik öğrenmede öğrenci tutumu ile akademik başarı arasındaki ilişkide öğrenci merak ve kaygısının aracılık etkisini incelemektir. Çalışma e-öğrenme ile ders almış 756 önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında oluşturulmuş model yardımıyla, elektronik öğrenmeye yönelik merak ve kaygılarının öğrenci tutumu ve başarıları arasındaki aracı ilişkileri ortaya konmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgular, öğrencilerin e-öğrenmeye yönelik merak ve kaygılarının öğrenci tutumları ile akademik başarısı arasındaki ilişkiye aracılık ettiğini göstermektedir.


Anahtar Kelimeler


Anahtar Kelime 1;Duyuşsal Özellikler, Anahtar Kelime 2;, Anahtar Kelime 3;Elektronik Öğrenme, Uzaktan Eğitim.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Abolmaali, K., Rashedi, M. & Ajilchi, B. (2014). Explanation of Academic Achievement Based on Personality Characteristics Psycho-Social Climate of the Classroom and Students’ Academic Engagement in Mathematics. Open Journal of Applied Sciences, 4, 225-233.

Acun, N., Kapıkıran, Ş. & Kabasakal, Z. (2013). Merak ve Keşfetme Ölçeği II: Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizleri ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları,16 (31), 74-85.

Alnabhan, M., Al-Zegoul, E. & Harwell, M. Factors Related to Achievement Levels of Education Students at Mu’tah University. Assessment & Evaluation in Higher Education. 26 (6). (2001).

Anderson, B. Independent Learning. Handbook of Distance Education. London: IEA. (2007).

Bentler, P. M. & Bonett, D. G. (1980). Significance Tests and Goodness of Fit in the Analysis of Covariance Structures. Psychological Bulletin, 88(3), 588.

Bentler, P. M. (1990). Comparative Fit Indexes in Structural Models. Psychological bulletin, 107(2), 238.

Brindley, J. E., Walti, C. & Zawacki, O.R. (2008). Distance and Online Learning Environments Learner Support in Open. Oldenburg BIS-Verlag der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. 9. 13.

Browne, M. W. & Cudeck, R. Alternative Ways of Assessing Model Fit. Sage Focus Editions, 154, 136-136. (1993).

Büyüköztürk, Ş. (1997). Araştırmaya Yönelik Kaygı Ölçeğinin Geliştirilmesi. Eğitim Yönetimi, 3, 453-464.

Carmines, E. G. McIver. Analyzing Models with Unobserved Variables: Analysis of Covariance Structures. Social Measurement: Current Issues. Newbury Park, CA: Sage. (1981).

Evans, B. (2007). Student Attitudes, Conceptions and Achievement in Introductory Undergraduate College Statistics. The Mathematics Educator. 17(2). 22-24.

George, D. & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10. ed.) Boston: Pearson.

Gömleksiz, M. N. & Kan, A. Ü. (2012). Eğitimde Duyuşsal Boyut ve Duyuşsal Öğrenme. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(1). 1159-1160.

Gunawardena, C. N. & McIsaac, M. S. Distance Education. In D. H. Jonassen (Ed.), Handbook of Research for Educational Communications and Technology: A Project of the Association for Educational Communications and Technology. New York: Simon & Schuster Macmillan. (1996).

Gülbahar, Y. E-Öğrenme (2. ed.). Ankara: Pegem Akademi Yayınları. (2012).

Haznedar, Ö. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Becerilerinin ve E-öğrenmeye Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı.

İnceoğlu, M. Tutum Algı İletişim. Ankara: İmaj Yayıncılık. (2000).

Joreskog, K. G. & Sorbom, D. LISREL VI: Analysis of Linear Structural Relationships by the Method of Maximum Likelihood: User's Guide. Mooresville, IN: Scientific Software. (1984).

Kara, A. (2003). Duyuşsal Boyut Ağırlıklı Bir Programın Öğrencilerin Duyuşsal Gelişimine ve Akademik Başarısına Etkisi. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kashdan, T. B., DeWall, C. N., Pond , R. S., Silvia, P. J., Lambert, N. M., Fincham, F. D., Savostyanova, A. A. & Keller P. S. (2013). Curiosity protects against interpersonal aggression: Crosssectional, daily process, and behavioral evidence. Journal of Personality, 81(1), 88-102.

Liaw, S. S., Huang, H. M. & Chen, G. D. (2007). Surveying Instructor and Learner Attitudes Toward E-learning. Computers & Education, 49, 1066-1080.

Lyons, I. M. & Beilock, S. L. (2012). Mathematics Anxiety: Separating the Math From the Anxiety. Cerebral Cortex, 22 (9), 2102-2110.

Malmivuori, M. L. (2001). The Dynamics of Affect, Cognition and Social Environment in the Regulation of Personal Learning Processes: The Case of Mathematics. University. Helsinki University Press.

Marsh, H. W. & Hocevar, D. (1985). Application of Confirmatory Factor Analysis to the Study of Self-Concept, First and Higher Order Factor Models and Invariance Across Groups. Psychological Bulletin.97, 562-582

McDonald, R. P. & Marsh, H. W. (1990). Choosing a Multivariate Model: Noncentrality and Goodness of Fit. Psychological bulletin, 107(2), 247.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.