Sivil Toplum Kuruluşlarında Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya: Türk Kızılayı ve LÖSEV Örneği

Eda DEMİR, Ahmet TARHAN, Hayriye Nur GÖRKEMLİ

Özet


Küreselleşme kavramının ortaya çıkması ve teknolojinin gelişmesi ile hızla değişen medya, kurum ve örgütlerin kendilerini ifade ettikleri, faaliyetlerini duyurdukları, yeni hedef kitlelere ulaştıkları bir ortam haline gelmiştir. Geleneksel medya yerini web 2.0 teknolojilerine ve sosyal medyaya bırakmıştır. Sosyal medya olarak adlandırılan bu mecralar, büyük kitleleri bir araya getirmekte ve kullanıcılarına etkileşimli bir alan sunmaktadır. Kurum ve örgütler sosyal medya sayesinde sahip oldukları hedef kitlelerin yanında farklı hedef kitlelere ulaşma imkânını da yakalamıştır. Bu da kurum ve örgütlere zaman ve maliyet açısından büyük faydalar sağlamıştır. Kurum ve örgütler, sosyal medyayı halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütebilecekleri ve kişilere aktarabilecekleri bir mecra olarak aktif bir şekilde kullanmaktadırlar. Bu da kurumlara halka kendileri tanıtma yolunda büyük avantajlar sağlamaktadır. Sivil toplum kuruluşları web 2.0 teknolojilerinin ortaya çıkması ve sosyal medya olgusunun gelişmesiyle bu mecraları hedef kitlelerine ulaşmak için kullanmaya başlamışlardır. Bu ise Sivil toplum kuruluşlarına maliyet, zaman ve tanıtım olarak büyük faydalar sağlamaktadır. Çalışmada sivil toplum kuruluşlarının sosyal ağlardan olan Instagram ve Twitter’ı halkla ilişkiler faaliyetleri açısından nasıl kullandıkları incelenmiştir. Araştırmanın evrenini Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın yaptığı bir anket sonucu belirlenen Türkiye’de en çok bilinen 15 sivil toplum kuruluşu oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise yapılan kamuoyu araştırması ile belirlenen 15 sivil toplum kuruluşundan bilinirliği en yüksek olan Türk Kızılayı ve LÖSEV Vakfı seçilmiş ve bu kurumların Instagram ve Twitter hesapları içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmanın önemi ise yapılan literatür taraması ışığında çalışmada ele alınan kurumların daha önce herhangi bir çalışmada kullanılmamış olmasıdır. Araştırma bulgularında sosyal ağlardan olan Instagram ve Twitter’ı Türk Kızılayı’nın kamuoyu bilgilendirme amaçlı kullandığı, LÖSEV’in ise bilgilendirme ile birlikte etkileşim kurma amacıyla da yararlandığı belirlenmiştir. Bununla birlikte Türk Kızılayı sosyal medya hesaplarının her ikisini de yaptığı paylaşımlar açısından LÖSEV Vakfından daha aktif bir şekilde kullanıldığı saptanmıştır. Kurumların paylaşım yaparlarken daha çok mesai saatlerini ve gün olarak hafta içini tercih ettikleri de ulaşılan diğer bulgulardan bazılarıdır

Anahtar Kelimeler


Sivil Toplum Kuruluşları, Halkla İlişkiler, Sosyal Medya, Türk Kızılayı, LÖSEV, Instagram, Twitter

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akar, D. (2018). “Filmlerin Tanıtımında Halkla İlişkiler Aracı Olarak İnstagram Kullanımı: Ayla Filmi Örneği’’, Akdeniz İletişim Dergisi 29, 95-109

Akar, E. (2009). “Web 2.0 İle Değişen Pazarlama ve Yeni Kuralları”, Pazarlama ve İletişim Dergisi, 8(28), 47-55

Alikılıç, Ö. (2011). Halkla İlişkiler 2.0 Sosyal Medyada Yeni Paydaşlar Yeni Teknikler, Ankara: Efil Yayınevi

Aytaç, S. E. & Çarkoğlu, A. (2016). Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik, İstanbul: Tüsev Yayınları

Aziz, A. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Ankara: Nobel Yayıncılık

Bat, M. & Vural, Z. B. (2010). “Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma”, Journal Of Yaşar University, 20(5), 3348-3382

Briones, L. R., Kuch, B., Broke, F. L., Yan, J. (2011). “Keeping Up With The Digital Age: How The American Red Cross Uses Social Media To Build Relationship”, Public Relations Review, 37, 37-43

Demirli, C. & Kütük, F. Ö. (2010). “Anlamsal Web (Web 3.0) ve Ontolojilerine Genel Bir Bakış”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 9(18) , 97-107

Eldeniz, L. (2010). ‘İkinci Medya Çağında Etkileşimin Rolü’ , Filiz Aydoğdu, Ayşen Akyüz(der), İkinci Medya Çağında İnternet, İstanbul: Alfa Yayıncılık

Haenlein, M. & Kaplan, M. A. (2010). “Users Of The World, Unite! The Challenges Opportunities Of Social Media” Bussiness Horizons, 53, 59-68,

Holtz, S. (2002). Public Relations On The Net, New York: Amacom, Erişim Tarihi (02.12.2018)

Hyujin, S., Ji Young, K., Sung-Un, Y. (2009). “Global Activism and New Media: A Study Of Transnational NGO’s Online Public Relations”, Public Relations Review, 35, 123-126

Işık, G. (2002). “Sivil Toplum Örgütlerinde İletişim ve Halkla İlişkilerin Rolü: TOBB Örneği”, Selçuk İletişim Dergisi, 2(2), 73-92

Jamal, Y. J. & Waters, D. R. (2011). “Tweet, Tweet, Tweet: A Content Analysis Of Nonprofit Organizations Twitter Updates”, Public Relations Review, 37, 321-324

Kılıç, P. (2012). “Türkiye’de Eğitim Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının Halkla İlişkiler Uygulamaları”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lovejoy, K. & Saxton, G. (2012). “İnformation, Community and Action: How Nonprofit Organizations Use Social Media”, Journal Of Computer-Mediated Communication, 17, 337-352

Mayfield, A. (2008).‘What İs Social Media’ https://www.icrossing.com/uk/sites/default/files_uk/insight_pdf_files/What%20is%20Social%20Media_iCrossing_ebook.pdf, Erişim Tarihi (12.12.2018)

Okay, A. & Okay, A. (2014). Halkla İlişkiler Kavram ve Strateji Uygulamaları, İstanbul: Der Yayınları

Okay, A. (2008). “How Do Non-Governmental Organizations İn Turkey Make Us Of Public Relations İn Shopping The Public Sphere? Example: The Field Of Education”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 33, 121-139

Özdemir, P. & Yamanoğlu, M. (2010). “Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları Web Sitelerinin Diyalojik İletişim Kapasiteleri Üzerine Bir İnceleme”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 3-36

Özkaya, B. (2012). “Halkla İlişkiler 2.0 Kapsamında Kurumların Arama Motoru Kullanıcılarına Yönelik Çalışmalar”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, 2, 355-382

Peltekoğlu, F. (2012). Halkla İlişkiler Nedir? , İstanbul: Beta Yayınları

Perry, D. & Taylor, M. (2005). “Diffusion Of Traditional Media and New Media, Tactics İn Crisis Communication”, Public Relations Review, 31, 209-217

Poynter, R. (2012). İnternet ve Sosyal Medya Araştırmaları İçin Araç ve Teknikler, Çeviren: Ümit Şensoy, İstanbul: Optimist Yayınları

Ryan, D. (2017). Dijital Pazarlama, Çeviren: Mehmet Murat Kemaloğlu, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları

Sayımer, İ. (2008). Sanal Ortamda Halkla İlişkiler, İstanbul: Beta Yayınları

Scanfeld, D., Scanfeld, V. & Larson, E. (2010). “Dissemination Of Health, İnformation, Through Social Networks: Twitter and Antibiotics”, American Journal Of İnfection Control, 38(3), 182-188

Talas, M. (2011). “Sivil Toplum Kuruluşları ve Türkiye Perspektifi”, TÜBAR XXIX- BAHAR (2011)

Tarhan, A. (2012). “Büyükşehir Belediyelerinin Sosyal Medya Uygulamalarına Halkla İlişkiler Modellerinden Bakmak”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 35, 79-101

Türkmenoğlu, H. (2014). “Teknoloji ile Saat İlişkisi ve Bir Dijital Saat Örneği Olarak İnstagram”, Ulak Bilge Dergisi 2(4), 87-100

TÜSEV (2006). ‘Türkiye’de Sivil Toplum: Bir Değişim Süreci Uluslararası Sivil Toplum Endeksi Projesi Türkiye Ülke Raporu’ Filiz Bikmen, Zeynep Meydanoğlu(ed.), İstanbul: Tüsev Yayınları

Yağmurlu, A. (2011). “Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya”, Selçuk İletişim Dergisi 7(1), 5-15

Yazdanifard, R., Babei, H., Obeidy, W. K., Yusoff, W. F. (2011). “Social Networks and Microblogging; The Emerging Marketing Trends and Tools Of The Twenty First Century” İnternational Conference on Computer Communication and Management, IACSIT Press: Singapore, 577-581

Yeniçıktı, N. (2016). “Halkla İlişkiler Aracı Olarak İnstagram: Sosyal Medya Kullanan 50 Şirket Üzerine Bir Araştırma”, Selçuk İletişim Dergisi, 9(2), 92-115

Zengin, M. (2017). Sosyal Medyada Marka İletişimi, Konya: Literatürk Academia

İnternet Kaynakları

https://www.instagram.com/turkkizilayi/, Erişim Tarihi (21 Aralık 2018)

https://www.instagram.com/losev1998/, Erişim Tarihi (21 Aralık 2018)

https://twitter.com/Kizilay, Erişim Tarihi (21 Aralık 2018)

https://twitter.com/losev1998, Erişim Tarihi (21 Aralık 2018)

https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-in-western-asia-part-1-northwest-86865983, Erişim Tarihi (17 Aralık 2018)

https://www.ntv.com.tr/galeri/teknoloji/twitterda-yeni-donem-basladi-karakter-sayisi-artti,tJL9EozDfEOJNy-G3s8Krw (27.12.2018)


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.