KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FAKÜLTELER BAZINDA GELİR-TÜKETİM İLİŞKİSİNİN ANALİZİ

Ferhat Pehlivanoğlu, Zeynep Narman

Öz


İnsanın fiziki, ekonomik ve kültürel yaşamını devam ettirebilmesi, sınırsız olan ihtiyaçlarını karşılamasıyla ilişkilidir. Sınırsız olan bu ihtiyaçların karşılanması ise ekonomik bir faaliyet olan tüketim ile gerçekleşmektedir. Ayrıca GSYİH içinde en büyük pay tüketim harcamalarına aittir. Refah düzeyini arttırmak isteyen bireylerin sınırsız ihtiyaçlarını karşılama istekleri birçok faktöre bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Tüketim tercihini belirleyen en önemli faktörün gelir olması nedeniyle tüketim-gelir ilişkisinin araştırılması önem arz etmektedir. Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin tüketim davranışlarını konu alan bu çalışmada; ilk olarak tüketim kavramı hakkında teorik bilgiler verilmiş, sonrasında iktisadi, istatistiki ve ekonometrik analizler yapılmıştır. Bu çalışmanın nihai amacı; Kocaeli üniversitesi öğrencilerinin sosyo-ekonomik durumlarını analiz ederek, gelir-harcama ilişkisini test etmektir. Yüz yüze mülakat tekniği ile elde edilen bilgiler doğrultusunda ilk olarak, normal tablolar ve çapraz tablolar yapılarak istatistiksel olarak anlamlılık düzeyleri ölçülmüş, daha sonra harcama gruplarının bütçe içerisindeki paylarına bakılarak her bir harcama grubu için en uygun fonksiyonel formlar bulunmuştur. Elde edilen fonksiyonel formlar sonucunda, “Giyim ve Ayakkabı”, “Gıda ve Alkolsüz İçecekler”, “Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar” ve  “Ulaştırma” harcamalarının zorunlu harcamalar; Alkollü İçecekler ve Tütün Ürünleri, Sağlık, Haberleşme, Kültür ve Eğlence, Eğitim ve Kişisel Bakım harcamalarının ise lüks harcamalar kategorisine girdiği görülmüştür.


Anahtar Kelimeler


Tüketim Davranışları, Tüketim Fonksiyonları, Gelir Esnekliği

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ahçıhoca ,D.ve Ertek, T. (2000) “Consumption Patterns of Households In North Cyprus”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 1(1): 1-2.

Aydın,K.(2012).” Türkiye’de Kişisel Gelir Dağılımının Sosyal Ekonomik Ve Demografik Belirleyicileri”.Kocaeli Üniversitesi İİBF,1,148-166

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı (1997). Yüksek Enflasyonun Aile içi İlişkiler Üzerine Etkisi. Ankara: Bilim Serisi.

Baumol,W.ve Blınder, A.(2009).Macroeconomıcs.Prıncıples and Polıcy.Australia: Pre-Pres PMG

Begg, D., S. Fıscher & R. Dornbusch (2001). Makro İktisat. (Çev: V. Serin), İstanbul: Aklim Yayıncılık.

Bocock, R. (2009). Tüketim. (Çev: İrem Kutluk), Dost Kitabevi, Ankara

Coşgun, M. (2006). “Popüler Kültür ve Tüketim Toplumu.”Batman Üniversitesi Uluslarası Bilim ve Kültür Sempozyumu,1(1),837-849

Champernowne. D G ve Conwell. FA.(1997). Economic inequality and income distribution, Cambridge University Press,London

Fırat,A., Kutucuoğlu, K., Saltık,I., ve Tunçel,Ö.(2013). Consumptıon, Consumer Culture and Consumer Socıety, Journal of Community Positive Practices, 13(1),182-203

Campbell ,J.Y. ve Mankiw,G.N (1989). Consumption, Income, and Interest Rates: Reinterpreting the Time Series Evidence, The University of Chicago Press Journals,4,187-214

Siverekli,D.E. (2003). Vergilendirmenin Ekonomik Büyüme ve Kalkınmaya Etkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,21,97-116

Gujarati, D. ve Porter, C. (2003). Basic Econometrics. İstanbul: Literatür Yayıncılık

Karakaş, M. (2001). Tüketim Kültürü ya da Tüketimin Yeniden Üretimi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 3(1), 11-27.

Öcal, T.(2007). Makro İktisat. İstanbul: İkinci Sayfa Yayınları

Öcal, T.ve Çolak Ö.F. (1999). Para Teori ve Politika. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Tarı, R.ve Pehlivanoğlu, F.(2007). Kocaeli İlinde Tüketici Davranışlarının Gelir-Harcama Grupları İlişkisi Açısından Analizi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,1(13),192-21

Tarı, R. (2010). Ekonometri. Kocaeli: Umuttepe yayınları

Tezcan, M. (1985). Eğitim Sosyolojisi. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Üzümcü, A.ve Korkut, M. (2014). Türkiye’de Gelir Dagılımı Adaletsizliği Ve Yoksullukla Mücadelede Sosyal Yardımların Gelişimi. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(8), 1309 – 4289.

Yıldırım, K.Doğan K& Murat, T. (2010). Makro Ekonomi. Ankara: Seçkin Yayınları.

Zarakoğlu, A. (1979). İktisat Biliminin Temel İlkeleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.