Coğrafya Öğretiminde Coğrafi Sorgulama Becerisinin Öğrencilerin Tutum Ve Başarıları İle Öğrenmenin Kalıcılığı Üzerine Etkisi

Recep Bozyiğit, Dilek AKÇA

Öz


Bu araştırmanın amacı; coğrafya öğretiminde coğrafi sorgulama becerisinin öğrencilerin tutum ve başarıları ile öğrenmenin kalıcılığı üzerine etkisini incelemektir.

Deney ve kontrol gruplu deneysel desen modelinin ön test – son test olarak kullanıldığı araştırma 2013-2014 eğitim öğretim yılı birinci yarıyılında Aksaray Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi 9. Sınıf seviyesi öğrencilerinden random yöntemiyle seçilen 30 öğrenciden oluşan bir deney grubu ve yine 30 öğrenciden oluşan bir kontrol grubu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma için gerekli olan verilerin toplanması için araştırmacı tarafından geliştirilen “Akademik Başarı Testi” ve Demirkaya (2003) tarafından geliştirilen “Coğrafya Dersi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. 

Deneysel çalışmalar yedi hafta sürmüştür. Çalışma süresi boyunca dersler deney grubunda coğrafi sorgulama becerisine dayalı etkinlikler uygulanmış, kontrol grubunda ise öğretmen merkezli etkinlikler ile yürütülmüştür. Deneysel çalışmanın öncesi ve sonrasında deney ve kontrol gruplarına ön test- son test kullanılarak veri toplama araçları uygulanmıştır.

 Ayrıca, deneysel uygulamaların bitiminden beş hafta sonra öğrenmenin kalıcılığını belirlemek için deney ve kontrol gruplarına tekrar akademik başarı ve kalıcılık testi ile tutum ölçeği uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 15.00 programı ile frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma değerleri ile bağımsız ve bağımlı gruplar için t-testi teknikleri kullanılarak incelemesi yapılmıştır.

Araştırma bulgularına göre deneysel uygulama sonrasında, coğrafya öğretiminin coğrafi sorgulama becerisine dayalı öğretim etkinlikleriyle gerçekleştirdiği deney grubu öğrencilerinin akademik başarı puanları kontrol grubu öğrencilerine göre daha yüksek çıkarak deney grubu öğrencileri lehine önemli bir farklılık bulunmuştur. Ayrıca aynı sonuç akademik başarı kalıcılık testi puanları için de geçerli olmuştur. Ancak coğrafya dersine yönelik tutum puanları deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin arasında sayısal değer olarak deney grubu öğrencilerin lehinde bir farklılık olmasına karşın değerlendirme sonucunda önemli bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir.

Elde edilen sonuca göre; coğrafya öğretiminde coğrafi sorgulama becerisine dayalı öğretim etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarılarını ve başarının kalıcılığını olumlu yönde etkilediği, tutumları üzerinde ise anlamlı bir olumlu etkisinin olmadığı görülmüştür.


Anahtar Kelimeler


Coğrafi Sorgulama Becerisi; Coğrafya Öğretimi; Akademik Başarı; Tutum; Kalıcılık

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Prof. Dr. Akif AKKUŞ

Doç. Dr. Adnan PINAR

Yard. Doç. Dr. Baştürk KAYA

Yard. Doç. Dr. Adnan Doğan BULDUR


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.