KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM BAĞLAMINDA TÜRK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN JAPONLARA YÖNELİK KALIP YARGILARI

Ömer Bakan, Kadir Canöz

Öz


Kültürlerarası iletişimi etkileyen önemli faktörlerden birisi kalıp yargılardır. Türk üniversite öğrencileri Japonlara ilişkin çeşitli kalıp yargılara sahiptir. Bu kalıp yargıların belirlenmesi Türkler ve Japonlar arasında sağlıklı bir etkili iletişim kurma yolunda önemli katkılar sağlayabilir. Bu çalışmanın amacı Türk üniversite öğrencilerinin Japonlara yönelik sahip oldukları kalıp yargıları belirlemektir. Bu doğrultuda Selçuk Üniversitesi öğrencileri üzerinde bir alan araştırması yürütülmüştür. Çalışmanın genel bir sonucu olarak “Japonlara” ilişkin sahip olunan olumlu kalıp yargıların olumsuzlara göre çok daha fazla olduğu belirlenmiştir.   

Anahtar Kelimeler


Kalıp yargı (stereotip), Japon, kültürlerarası iletişim

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AKSOY, Zeynep (2012). “Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(20), ss.292-303.

BİLGİN, Nuri (2003). Sosyal Psikoloji Sözlüğü, Kavramlar, Yaklaşımlar, İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

COŞGUN, Şengül (2004). Kültürlerarası İletişim Sürecinde Kalıp Düşüncelerin ve Önyargıların Rolü: “Antalya’da Yaşayan Güneydoğulular ile Antalya Yerlileri Arasındaki Kalıp Düşünceler ve Önyargılar”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

IŞIK, Şehnaz (2012). “Kültürlerarası İletişim Bağlamında Cumhuriyet Üniversitesindeki Gençlerin Almanlara Yönelik Kalıp Yargıları”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36 (2), ss. 159-191.

KAĞITÇIBAŞI, Çiğdem (1988). İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş, İstanbul: Evrim Yayınları

KAĞITÇIBAŞI, Çiğdem (2003). Yeni İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş, İstanbul: Evrim Yayınları.

KARABAYEV, Baki ve TUTKUN Ömer F.( 2001). “Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına Karşı Taşıdıkları Kalıp Yargılar”, Bilig Dergisi, 18, ss. 1-25.

KARTARI, Asker (2001). Farklılıklarla Yaşamak: Kültürlerarası letiim, Ankara: Ürün Yayınları.

LONG, Christopher (2015). “Intercultural Communication and Stereotypes, http://www.tohoku-gakuin.ac.jp/research/journal/bk2015/pdf/no01_05.pdf, Erişim Tarihi: 5 Eylül 2016.

ÖZSÜER Esra (2012). “Türk-Yünan İlişkilerinde ‘Biz’ ve ‘Öteki’ Önyargıların Dinamikleri”, Avrasya İncelemeleri Dergisi, 1(2), ss. 269-309.

TEZCAN Mahmut (1974) Türklerle İlgili Stereotipler (Kalıp Yargılar) ve Türk Değerleri Üzerine Bir Deneme, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.

TAVŞANCIL, Ezel (2005). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara: Nobel Basımevi.

WHEELER, S. Christian and PETTY, Richard E. (2001), “The Effect of Stereotype Activation on Behavior: A Review of Possible Mechanism”, Psychological Bulletin, 127 (6), 797-826.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.