Turizm Sektörüne Yönelik Eğitim Alan Öğrencilerin İletişim ve Empatik Becerilerine İlişkin Bir Araştırma

M.Erhan SUMMAK

Öz


Bireylerin kendilerini ifade etmeleri ve hayatlarınıaksamadan sürdürebilmeleri için iletişim ciddi bir öneme sahiptir. İnsan
ilişkilerinin yoğun olduğu turizm endüstrisinde de düşüncelerin aktarılması, fikirlerin açıklanmasıgerekmekte ancak bu şekilde
anlaşmalar sağlanabilmektedir. Bu anlamda iletişimin bir çeşit taraflarıbirbirine bağlama işlevi olduğu söylenebilir. İletişimin
yetersiz olmasıise hizmetin verilmesi esnasında bazısorunların ortaya çıkmasıanlamına gelmektedir. Bu durum personel ile
misafirlerde tatminsizliğe yol açmakta hem de işletmede hizmet kalitesini düşürmektedir. Bunun önlenmesi için de iletişimi
önleyen engellerin ortadan kaldırılmasıgerekir.
İşletme ve kuruluşlarda etkin bir yönetim iyi bir iletişim sürecine dayanmaktadır. Yönetimin fikir ve kararlarıçeşitli biçimlerde
gönderici ve alıcının karşılıklıduygu ve jestlerini de içererek şekilde iletilmelidir. Yani iletişim, örgütsel faaliyetlerin temelini
oluşturmaktadır. Öte yandan iletişimden bahsedebilmek için bireylerarasında karşılıklıolarak fikir, bilgi ve duygu alışverişini
zorunlu kılan bir ilişkinin olmasıgerekmektedir.
Turizm işletmeleri, emek yoğun işletmeler olarak insan ilişkilerinin ve iletişimin ön planda olduğu hizmet işletmeleridir. Birebir
ilişkilerin hem yönetim hem de turistler açısından önem taşıdığıturizm endüstrisinde yaşanabilecek sorunlar zaman zaman etkin ve
doğrudan iletişimsizlikten kaynaklanmaktadır. Oysa doğrudan iletişim, işletmelerde problemlerin, aksaklıkların doğmasını
engellemekte, yanlışanlaşılmalara meydan vermemekte ve en önemlisi dedikodulara engellemektedir. Etkin iletişim becerisine
sahip olan sektör çalışanlarının, gerek kurum içi gerekse misafirlere yönelik sorunlarla daha etkin başa çıkabilen, kendine daha çok
güvenen, sorunlar karşısında objektif davranabilen ve problem-çözüm odaklıdüşünebilen kişiler olduğu söylenebilir. Konunun bu öneminden dolayıaraştırma, Turizm eğitimi alan ve okul sonrasısektörde çalışacak öğrencilerin iletişim ve
empatik becerilerini belirlemeye yönelik olarak yapılmıştır. Selçuk Üniversitesinde Turizm Eğitimi alan 300 öğrenci üzerinde
yapılan araştırmada elde dilden veriler, Spss for Windovs 17.0 istatistik paket programına kodlanarak yüklenmiştir. Daha sonra
yine bu program aracılığıyla tasnif ve analiz edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Turizm Hizmetleri, Empatik Beceriler, İletişim

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.