İNANÇ TURİZMİ BAĞLAMINDA KENTSEL TURİZM VE KÜLTÜREL TURİZM: KONYA ÖRNEĞİ

Tahsin Karabulut, İbrahim Hakkı Kaynak

Öz


Anadolu kültür ve medeniyetlerin beşiği, mayası ve bir yeryüzü cennetidir. Bu beşikteki medeniyet hamurunun mayası M.Ö 10.000’lerde atılmış ve zenginleşerek tatlı bir kıvamla bugüne kadar gelmiş zengin, cömert bir coğrafi mekân ve destinasyondur.

          Anadolu’da pek çok kent bu tarihsel mirasa ev sahipliği yapmaktadır. Konya, ülkemizin gerek kültürel gerekse de endüstriyel alanında en köklü şehirlerinden biridir. İnsanlık tarihinde bir devrim niteliğinde olan göçebelikten, avcı – toplayıcılıktan yerleşik ve ziraat toplumuna geçişin bu topraklar üzerinde gerçekleştiğini gösteren belgeler Konya Çatalhöyük kazı çalışmalarında ortaya çıkmıştır. Bugünkü dünya medeniyetinin beşiği sayılan Konya, inanç tarihi açısından da önemli bir konuma sahiptir. Çatalhöyük’te M.Ö. 6500’lü yıllarda ortaya çıkan Ana Tanrıça, Kybele kültü paganist dinlerin de ilk nüvesini oluşturmaktadır. Konya diğer dinlere de tarihsel süreç içinde ev sahipliği yapmış bir kenttir. Bu çalışmamızda Konya’da var olan inanç ve kültürel değerler Hıristiyanlık ve İslam dini açılarından değerlendirilerek Kentsel Turizme katkısı üzerinde durulacaktır.


Anahtar Kelimeler


Anadolu Kültürü, Çatalhöyük, Kentsel Turizm, Hıristiyanlık, İslamiyet

Tam Metin:

PDF

Referanslar


-Alver Köksal, (2012), Kent Sosyolojisi Hece Yayınları, Ankara,

-Berk, Fatih Mehmet, (2014), “ Şehir, Medeniyet ve Kutsallık Bağlamında Konya’nın Erken Dönem Hıristiyanlık Tarihi, İnanç Turizmi (Editör: Y.Bilim, Ö. Özer), Çizgi Kitabevi, Konya.

-Emekli, Gözde, (2013),Öğrenen Turizm Bölgeleri Yaklaşımı ve Kent Turizmi - Öğrenen Turizm Bölgeleri, Kentler ve Kent Turizmine Kuramsal Yaklaşım, 3rd International Geography Symposium - GEOMED 2013.

Erbaş, Ali,( 2002),İslam Dışı Dinlerde Hac, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5, Sakarya.

İçellioğlu, Cansu ŞARKAYA,(2014) Kent Turizmi ve marka Kentler:Turizm Potansiyeli Açısından İstanbul ‘un Swot Analizi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 2014 / 1, 37-55.İstanbul.

Kızıldere, Dicle, ( 2007), 1980 Sonrası İstanbul’un Tarihi Kent Merkezinde Sosyo-Ekonomik ve Mekânsal Dönüşüm: Talimhane, Beyoğlu Örneği, Yeditepe Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

M.Serhat YENİCE(2014),Konya Tarihi Kent Merkezi İçin Turizm Odaklı Yenileme Stratejileri,ARTİUM, Vol. 2, No.1, 2014,Gaziantep.

Özcan, Koray, (2009), Sürdürülebilir Kentsel Korumanın Olabilirliği Üzerine Bir Yaklaşım Önerisi: Konya Tarihi Kent Merkezi Örneği, METU JFA,2009/2

Sarıköse, Barış, ( 2009) , Sille, Bin yıllık Birliktelik, Çizgi, Konya.

Tapur, Tahsin,( 2009), Konya İlinde Kültür ve İnanç Turizmi, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social ResearchVolume 2 / 9 Fall

Tuncer, Mehmet, (2006),Tarihsel Çevre Politikaları Konya,

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya.

http://www.mehmetbildirici.com/post_attachment/stream?, Halk İnanışına Göre Konya’da Yatan Peygamberler

Erişim,10.11.2015.

http://www.sehirplanlama.org/index.php?option=com, Erişim,10.11. 2015.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.