MÜTEAHHİDİN ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK HAKKININ ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVRİ

Mustafa Arıkan, Kemal Erdoğan

Özet


Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlar, uygulamada arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi adı verilen bir sözleşme tipinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu sözleşme tipi sayesinde, çoğu zaman yeterli parası olmayan arsa sahibi, arsasından belli payları müteahhide devrederek daire sahibi olmakta, müteahhit de kendilerine düşen bağımsız bölümleri satarak kâr elde etmektedir. Müteahhidin bağımsız bölümlerin maliki olduktan sonra söz konusu bağımsız bölümleri üçüncü kişilere satması durumunda herhangi bir hukukî sorunla karşılaşılmayacaktır. Buna karşılık, müteahhidin inşaat henüz bitmeden ve bağımsız bölümün maliki olmadan ileride sahip olacağını düşündüğü daireleri satması uygulamada bir takım problemlere yol açmaktadır. Müteahhidin arsa sahibine karşı ileri sürebileceği bu hakkını üçüncü kişilere satması, hukuken alacağın temliki olarak isimlendirilmektedir. Bu çalışmada, müteahhidin alacağını üçüncü kişilere devredebilmesi için gerekli olan şartlar, alacağın temlikinin kapsamı, alacağın temlikinin arsa sahibi, müteahhit ve üçüncü kişi bakımından sonuçları incelenmeye çalışılmıştır

Anahtar Kelimeler


Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Müteahhitten Bağımsız Bölüm Satın Alan Üçüncü Kişiler, Alacağın Temliki, İnşaat Hukuku, Atipik Sözleşmeler

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Acar, Faruk: Eser Sözleşmesinde Tamamlanma Oranı ve Bu Oranın Bazı Etkileri, E-Akademi Hukuk, Ekonomi Ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, S. 134, Aralık 2013, http://www.e-akademi.org/makaleler/facar.pdf, (E.T.: 15.1.2015).

Akipek, Jale G./ Akıntürk, Turgut: Eşya Hukuku, İstanbul 2009.

Akkayan Yıldırım, Ayça: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Temerrüde Düşmesi Üzerine Arsa Sahibinin Sözleşmeyi Sona Erdirmesi ve Sona Ermenin Etkileri, Prof. Dr. Ergun Özsunay'a Armağan, s. 49-86.

Aksoy Dursun, Sanem: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Eksik İş Kavramı ve Kavramın Ayıplı İşten Farkları, Legal Hukuk Dergisi, S. 101, Mayıs 2011, s. 1845-1860.

Arıkan, Mustafa: Türk Özel Hukukunda Alacağın Temliki, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 13, S. 1, 2005, s. 129-155.

Ayan, Mehmet: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 7. Baskı, Konya 2012 (Borçlar).

Ayan, Mehmet: Eşya Hukuku, Mülkiyet, C. II, 8. Baskı, Konya 2013 (II).

Aydıncık, Şirin: Bir İnançlı İşlem Türü Olarak Alacağın Teminat Amacıyla Temliki, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 64, S. 1, 2006, s. 131-194.

Baur, Fritz/ Stürner, Rolf: Sachenrecht, München 1999.

Brehm, Wolfgang/ Berger, Christian: Sachenrecht, 2. Auflage, Leipzig 2005.

Brox, Hans: Allgemeines Schuldrecht, 22. Auflage, München 1995.

Coşkun, Gürkan: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Hak Kazanan Üçüncü Kişinin Hukukî Durumu, 1. Baskı, Ankara 2010.

Çamurcu, Hayri: Dünya Nüfus Artışı ve Getirdiği Sorunlar, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 8, S. 13, 2005, s. 87-105.

Dullinger, Silvia: Bürgerliches Recht, Band II: Schuldrecht Allgemeiner Teil, 4., aktualisierte Auflage, Wien 2010.

Eren, Fikret: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 15. Baskı, Ankara 2013 (Borçlar).

Eren, Fikret: Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, 1. Baskı, Ankara 2014 (Özel).

Erman, Hasan: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, 3. Baskı, İstanbul 2010 (İnşaat).

Erman, Hasan: Eşya Hukuku Dersleri, 4. Baskı, İstanbul 2013 (Eşya).

Erman, Hasan: Karar İncelemesi: Arsa Payı İnşaat sözleşmesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 50, S. 1-4, 1984, s. 505-517 (Karar).

Esener, Turhan/ Güven, Kudret: Eşya Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2008.

Fikentscher, Wolfgang/ Heinemann, Andreas: Schuldrecht, Berlin 2006.

Franko, Nisim: Alacağın Temliki, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C. 49, S. 1, 1994, s. 177-197.

Guhl, Theo/ Koller, Alfred/ Schneyder, Anton K./ Druey, Nicolas Jean: Das Schweizerische Obligationenrecht, 9. Auflage, Zürich 2000.

Gümüş, Mustafa Alper: Alacağın Temliki Sözleşmesinin Şekli, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 10, S. 2, Temmuz 2011, s. 9-35 (Temlik).

Gümüş, Mustafa Alper, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, C. II, İstanbul 2012 (Özel).

Günel, Mustafa Cahit: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Arsa Sahibinin İnşaattaki Ayıp Nedeni ile Sahip Olduğu Haklar, Prof. Dr. Ergun Özsunay'a Armağan, s. 411-434.

Gürsoy, Kemal Tahir/ Eren, Fikret/ Cansel, Erol: Türk Eşya Hukuku, Ankara 1978.

Hatemi, Hüseyin/ Gökyayla, Emre: Borçlar Hukuku, Genel Bölüm, 2. Baskı, İstanbul 2012.

Kaya, Özgür Katip: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, İstanbul 1993.

Keskin, İsa: Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde Karşılaşılan İlginç Durumlar, Yaklaşım Dergisi, Y. 16, S. 190, Ekim 2008, s. 92-101.

Kılıçoğlu, Ahmet M.: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 17. Baskı, Ankara 2013.

Kırca, Çiğdem: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Sözleşmeden Dönmenin Üçüncü Kişilere Etkisi, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu (Bildiriler - Tar-tışmalar), Ankara 2007, s. 77-98.

Kocaman, A.: Alacağın Temlikinin Benzer Üçlü İlişkiler Karşısındaki Teorik Sorunu, Ankara 1992.

Koziol, Helmut/ Welser, Rudolf: Grundriss des bürgerlichen Rechts, Wien 2007.

Kurşat, Zekeriya: İmkânsızlığın Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Üzerindeki Etkileri, Prof. Dr. Ergun Özsunay'a Armağan, s. 751-778.

Oğuzman, Kemal M./ Seliçi, Özer/ Oktay-Özdemir, Saibe: Eşya Hukuku, 15. Baskı, İstanbul 2012.

Oğuzman, M. Kemal/ Öz, M. Turgut: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C. I, 11. Baskı, İstanbul 2013 (I).

Oğuzman, M. Kemal/ Öz, M. Turgut: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C. II, 11. Baskı, İstanbul 2013 (II).

Reisoğlu, Safa: Arsa Payı İnşaat Sözleşmesine İlişkin Bir Kısım Sorunlar, BATİDER, C. 24, S. 2 (Seza Reisoğlu’na Armağan Sayısı), s. 5-17.

Rey, Heinz: Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Bern 1991.

Sarı, Suat: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Doğan Hakkın Şerhi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 64, S. 2, 2006, s. 273-300.

Schellhammer, Kurt: Sachenrecht nach Anspruchsgrundlagen samt Wohnungseigentums-und Grundbuchrecht, 2., neu bearbeitete Auflage, Heidelberg 2005.

Schwab, Karl Heinz/ Prütting, Hanns: Sachenrecht, München 1996.

Tekinay, Selâhattin Sulhi/ Akman, Sermet/ Burcuoğlu, Halûk/ Altop, Atilla: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 7. Baskı, İstanbul 1993.

Tunçomağ, Kenan: Türk Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C. I, İstanbul 1976.

Üçer, Mehmet: Roma Hukuku’nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Alacağın Temliki, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 54, S. 3, 2005, s. 397-443.

Weber, H. Rolf: Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band VI, Bern 2005.

Wieling, Hans Josef: Sachenrecht, Zweite Auflage, Trier 1994.

Yaşar, Halis: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde 3. Kişinin (Alıcı) Hak ve Sorumlulukları, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 102, 2012, s. 289-322.

Yavuz, Cevdet: Borçlar Hukuku Dersleri, Özel Hükümler, 12. Baskı, İstanbul 2013.

Yener, Mehmet Deniz: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Müteahhidin Temerrüdü ve Sonuçları, 1. Baskı, İstanbul 2011 (Temerrüt).

Yener, Mehmet Deniz: Müteahhidin Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Haklarını Üçüncü Şahıslara Devri ve Sonuçları, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 65, S. 2, 2007, s. 371-382 (Devir).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.