Muğla İli Milas İlçesinin Kültür Turizmi Açısından İncelenmesi

Akyay Uygur, Ramazan Göral, İsmail Bozkurt

Öz


Dünya’da turizm hareketleri sayısı ve bu hareketlere katılan turist sayısı sürekli artmaktadır. Turizm faaliyetlerine katılanların sayısı artmasıyla birlikte insanlar kitle turizmini tercih etmemeye başlamışlardır. Bununla birlikte özellikle gelişmekte olan ülkeler alternatif turizm türlerine yönelmeye başlamışlardır. Alternatif turizm türlerinden biri de kültür turizmidir. Turizmin birçok çeşidi olmasına rağmen araştırmada alternatif turizm türlerinden kültür turizmi ile sınırlandırılmış diğer turizm alanları incelenmemiştir. Ayrıca araştırmada bir bölge ya da il incelenmemiş araştırma sadece Muğla İli Milas İlçesi incelenmiştir. Son yıllarda önem kazanan kültür turizmi gelir arttırışının yanında farklı kültürleri tanıma imkânı vermesi en önemli özelliğidir.  Bu açıdan Muğla İli Milas İlçesi’nin sahip olduğu kültürel varlıklar ve somut olmayan mirası Kültür Turizmi açısından incelenmesine karar verilmiştir. Araştırma birçok değere sahip olan Muğla ili Milas İlçesinin incelenip kültürel varlıklarının ve somut olmayan mirasının ortaya koymaya çalışarak kültür turizmine açılmasını sağlamak açısından önemlidir. Ayrıca çalışma bölge halkına gelir sağlaması açısından ve bölgenin sahip olduğu değerlerin turizm açısından incelenmesine imkân sunmaktadır. Araştırma yapılırken Muğla ili Milas İlçesinin birçok somut ve somut olmayan mirasa sahip olduğu görülmüştür. Araştırma yapılırken somut miras açısından Karia döneminden Osmanlı Devleti dönemine kadar birçok maddi öğeye sahip olduğu görülmüştür. Aynı zamanda bölgede yıllardır devam eden bölgeye özgü bir kültüründe devam ettiği görülmüştür. Milas İlçesi, Bodrum ilçesine çok yakın olmasına rağmen turizmden yeteri kadar gelir elde edememiştir. Ancak sahip olduğu somut ve somut olmayan miras sayesinde kültür turizmine açılması durumunda bölgenin turizmden gelir etmeye başlayabilecek olması ilçenin en önemli avantajlarından biridir. Aynı zamanda Milas-Bodrum havaalanının ilçede bulunması nedeniyle ulaşım açısından büyük bir avantaja sahiptir. Muğla ili Milas İlçesinin Kültür Turizmi Açısından İncelemesi yapılırken literatür taraması, internet web tabanlarının incelenmesi, ansiklopedilerin, tezlerin ve basılı kitapların incelemesiyle yapılmıştır. Sonuç ve öneriler kısmında Muğla İli Milas İlçesinin Kültür Turizmine girmesi için öneriler sunulmuştur. Kültür Turizmi hızla gelişmekte olması ve gelir yaratması incelenen bölgenin kültürel açıdan yeterli kaynağa sahip olması ve önceki kültür turizmi uygulayan bölgeleri de inceleyerek planın oluşturulması bölge için sürdürülebilir bir kalkınma, istihdam ve gelir yaratacağı tahmin edilmektedir.


Anahtar Kelimeler


Milas, Kültür Turizmi, Milas Turizmi, Karia

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AÇA, M. ve AÇA, M. (2009). "Hacivat İle Karagöz’ü Belli Bir Döneme Tarihsel Kişilikler Olarak Konumlandırma Çabalarına Sinemadan Bir Örnek: “Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?” Filmi", Türklük Bilimi Araştırmaları, (26), 9-20.

ANABOLU, M. U. "Euromos (Ayaklı) Tapınağı", İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1964.

ARSLAN, A. (2013). "Mylasa’dan Halikarnassos’a Hekatomnidler", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (25): 47-57.

DAYAN, V. , ETİKAN, S. , ÖLMEZ, F.N. (2012). "Milas İlçesinde Dokumacıların Perspektifinden Halıcılık Uğraşılarının Günümüzdeki Durumu; Sorunlar Ve Çözüm Önerileri", Akademik Araştırmalar Dergisi, (53), 155-175.

DURUKAN, A. (1996). "Firuz Bey Camii Ve Medresesi", İslam Ansiklopedisi, Cilt:13, Türk Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul.

EMEKLİ, G. (2006). "Coğrafya, Kültür ve Turizm: Kültürel Turizm", Ege Coğrafya Dergisi, 15 (2006), 51-59, İzmir.

EYİCE, S. (1989). "Ahmed Gazi Camii", İslam Ansiklopedisi, Cilt:2 , Türk Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul.

GÜLCAN B. (2010). "Türkiye’de Kültür Turizminin Ürün Yapısı ve Somut Kültür Varlıklarına Dayalı Ürün Farklılaştırma İhtiyacı", İşletme Araştırmaları Dergisi Yıl: 2010 11-120.

GÜRDAL, M. "Türkiye Turizm Coğrafyası Profesyonel Turist Rehberi ve Gezi Kılavuzu", 2. Basım, Ankara: Nobel Yayınevi, 2014.

KAHRAMAN, N. ve TÜRKAY, O. "Turizm ve Çevre", Gözden Geçirilmiş 5. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık, 2012.

KIZIL, A. "Uygarlıkların Başkenti MYLASA ve Çevresi", 1. Basım, Milas: Milas Belediyesi ve MİÇEV Yayını, 2002.

KIZILIRMAK, İ. , KURTULDU, H. (2005). "Kültürel Turizmin Önemi ve Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma", Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (1):100-120.

KÜÇÜKEREN C.C. , Ege’de Bir Anadolu Uygarlığı Karia, 2. Basım, İstanbul: Kelebek Matbaacılık, 2007.

MCKERCHER, B. ve CROS H. "Cultural Tourism, The Partnership Between Tourism And Cultural Heritage Management", New York:The Hawort Pres, 2002.

Milas Belediyesi, 2015a. Beçin Kalesi, http://www.milas.bel.tr/index.php?modul=2_99〈=tr&ID=11&pID=1, (26.04.2015).

Milas Belediyesi, 2015b. Çöllüoğlu Hanı, http://www.milas.bel.tr/index.php?modul=2_99〈=tr&ID=7&pID=1 (22.04.2015).

Milas Kaymakamlığı, 2015a. Milas Müzesi, http://www.milas.gov.tr/default_b0.aspx?content=1033 (26.04.2015).

Milas Kaymakamlığı, 2015b. Pazar Yerleri, http://www.milas.gov.tr/default_b0.aspx?content=1033 (26.04.2015).

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2015. Yeme-İçme, http://www.muglakulturturizm.gov.tr/TR,73796/milas.html (20.04.2015).

OKTİK, N. , ITIN, K. , BOZYER, Ü. , SEZER, S. "Milas Araştırması", 1. Basım, Muğla: Muğla Üniversitesi Basımevi, 2003.

OLİVER, H. , BATUR, A. , KARLSSON, L., BERTİ, F. , BLİD, J. , BARAN, A. , RUGGENDORFER, P. , OHLİNGER, B. , URAL, M. "Mylasa / Labraunda / Milas / Çomakdağ Güney Ege Bölgesinde Arkeoloji, Tarihi Ve Kırsal Mimari", 1. Basım, İstanbul: Renk Ayrımı ve Baskı Matbaacılık, 2010.

ÖNCÜ, A. (2011). "Karagözle İlgili Araştırmalarda Bir Kaynak Olarak Evliya Çelebi Seyahatnâmesi", A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi", (46), 111-126.

ÖZDEMİR, M. (2012). Muğla İli Milas İlçesi Çomakdağ Köyü Geleneksel Kadın Kıyafeti, Millî Folklor Dergisi, 24 (95):345-355.

ÖZTÜRK, Y. ve YAZICIOĞLU İ. (2002). Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Alternatif Turizm Faaliyetleri Üzerine Teorik Bir Çalışma, Gazi Üniversitesi Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 183-195.

PEKİN, F. "Çözüm: Kültür Turizmi", 1. Basım, İstanbul: İletişim Yayıncılık, 2011.

SEVİNÇ, B. (2001). "Milas Camilerindeki Milas Halıları", Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.

SEZER, İ. (2011). "Didim-Milas Kıyı Kuşağında Turizm Ve Mekânsal Etkileri", Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

SİGALA, M. ve LESLİE, D. "İnternational Cultural Tourism Manegement, İmplications and Cases", UK:İmpirint of Elsiver, 2005.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2013. Hekatomnos Anıt Mezarı Ve Kutsal Alanı (Muğla), http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,45346/hekatomnos-anit-mezari-ve-kutsal-alani-mugla.html (18.04.2015).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.