Otantik Değerlendirme Yaklaşımlarının Ortaöğretim Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi

Sehran Dilmaç, Oğuz Dilmaç

Öz


Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim görsel sanatlar dersinde uygulanan otantik değerlendirme yaklaşımlarının öğrencilerin
derse yönelik tutum ve bu sürecin algılarıüzerindeki etkisini araştırmaktır. Araştırma 2011-2012 öğretim yılının bahar yarıyılında
Erzurum İli Yakutiye İlçesi’ndeki Erzurum Lisesi’nde yürütülmüştür. Araştırma deneysel yöntemin ön test-son test kontrol gruplu
deseni kullanılmıştır. Gruplar cinsiyet, ilköğretim mezuniyet puanları, ortaöğretime girişsınav puanlarına göre eşitlenmiştir.
Araştırmada verilerin elde edilmesinde, görsel sanatlar dersi tutum ölçeği, otantik değerlendirme anketi, öz değerlendirme, grup
değerlendirme formu ve otantik değerlendirme formlarıkullanılmıştır. Dersler deney grubunda otantik değerlendirme
yaklaşımlarına, kontrol gruplarında ise geleneksel öğretime dayalıolarak işlenmiştir. Araştırmada, görsel sanatlar tutum puanlarının
ortalama ve standart sapmalarıhesaplanmışve sonuçlar analizlerde kullanılmıştır. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma ve
“t” testi kullanılmıştır. Analizlerde anlamlılık düzeyi olarak p< .05 olarak alınmıştır. Araştırma verilerinin analizi SPSS istatistik
programıkullanılarak gerçekleştirilmiştir. Deney ve kontrol gruplarıyukarıda belirtilen istendik değişkenler açısından
denkleştirildiği için, kovaryans analizi yapılmamıştır.
Otantik değerlendirme yaklaşımlarına dayalıöğretim uygulanan deney grubu ile geleneksel öğretim uygulanan kontrol
gruplarının görsel sanatlar dersi tutum ölçeğinden aldıklarıön test puanlarıkontrol altına alındığında, son test puanlarıarasında
deney grubu lehine anlamlıfark bulunmuştur. Otantik değerlendirme yaklaşımlarına dayalıöğretim uygulanan deney grubu
öğrencilerinin süreci değerlendirmeye yönelik formlara verdikleri yanıtlar üzerinde yapılan içerik analizi sonuçları, deney grubu
öğrencilerinin otantik değerlendirme sürecini algılarıüzerinde etkili olduğu sonucunu göstermiştir.


Anahtar Kelimeler


Görsel sanatlar, otantik, sanat eğitimi, değerlendirme, yapılandırmacı yaklaşım

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.