VERGİ ADALETİ AÇISINDAN MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN ANALİZİ

İbrahim Halil Sugözü, Hüseyin Yıldırım, Halil İbrahim Aydın

Öz


Vergi, bir ülkenin ekonomisi için önem arz eden faktörlerin başında gelmektedir. Bütün ülkeler kamu harcamalarını finanse etmek ve ekonomik varlığını idame ettirebilmek için vergi toplamaktadır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) vergi gelirleri içersinde önemli bir yere sahip olmaktadır.  Vergi tabanını genişletmek ve araç kullanımının doğurduğu kamu harcamalarını finanse edebilmek için ortaya çıkmış ve önem arz eden bir vergi türüdür. MTV, matrah yapısı itibariyle, spesifik nitelikli (miktar üzerinden alınan) vergi uygulamaları arasında yer almaktadır. Vergi miktarı, tüm tarifelerde maktu olarak belirlenmektedir. Vergi tarifeleri oluşturulurken; verginin kapsamına giren taşıtların yaşı, cinsi, kullanılış şekli, oturma yeri, motor silindir hacmi ve azami kalkış ağırlığı gibi faktörler ön plana çıkmaktadır.

Günümüzde vergi yükünün dağılımında daha çok ödeme gücü (mali güç) ilkesinden yararlanılmaktadır. Mali güç ilkesine göre vergilendirme, verginin kişilerin ekonomik ve bireysel durumlarına göre alınması şeklinde açıklanmaktadır. Bu ilke mali gücü yüksek olanın, mali gücü düşük olana oranla daha fazla vergi ödemesi gerektiğini ifade etmektedir. Verginin mali güce göre alınması vergide adalet ilkesinin uygulama aracı olarak değerlendirilebilir. Bu ilkeye göre vergileme yapıldığında, vergi yükü, vergi mükelleflerinin ödeme kapasitelerine uygun olarak dağıtılmış olacaktır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi servet üzerinden alınan dolaysız bir vergi türüdür. Vergi miktarı belirlenirken vergi yükümlüsünün şahsi durumu, medeni hali, elde ettiği gelirin kaynağı ve miktarı gibi unsurlar göz önünde tutulmamaktadır. Vergi yaş, ağırlık veya hacim gibi ölçüler esas alınarak birim başına belirlenmektedir. Böylece hesaplanan vergi, parasal değeri yüksek vergi konularında oransal olarak düşük olmakta, parasal değeri düşük vergi konularında ise yüksek olabilmektedir. Tarifeler oluşturulurken dikkate alınan ölçütler aynı yaş grubundaki taşıtların değerlerindeki farklılıkları vergiye yansıtmada başarılı değildir. Bu durum vergilemede dikey adaleti zedelemekte ve tersine artan oranlılığı ortaya çıkarabilmektedir. MTV, bir çok Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkede bir çeşit yol ve çevre vergisi olarak değerlendirilirken, Türk Vergi Sistemi’nde servet vergisi kapsamında değerlendirilmekte ve vergi miktarı da bu doğrultuda hesaplanmaktadır. Çalışmada MTV kavram olarak incelendikten sonra karşılaştırmalı bir şekilde vergi adaleti açısından detaylı olarak araştırılmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Motorlu Taşıtlar Vergisi, Kasko Değeri, Vergi Adaleti

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akdoğan, Abdurrahman, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Gazi Kitabevi, 2008

Akdoğan, Abdurrahman, (1980), “Gelir Vergisi Açısından Vergi Adaletine Teknik Bir Yaklaşım”, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayın No:137, Maliye Fakültesi Yayın No:1, Maliye ve Vergi Hukuku Enstitüsü Yayın No: 9,Ankara 1980

Arslan, Mehmet, Türk Vergi Sistemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2004

Aydın, Fazıl, (2013), Hurdaya Ayrılan, Çalınan ve Trafikten Çekilen Araçlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi Uygulaması, www.vergisorunlari.com.tr/makale_login. aspx?makaleno=1961, (Erişim Tarihi 30.07.2013)

Bozdoğanoğlu, Burçin,(2008), “Motorlu Taşıt Alımında Uygulanan Vergiler ve Motorlu

Taşıtlarda Vergilendirme Tekniğinin AB Uygulamaları İle Karşılaştırılması”, Yaklaşım Dergisi, Sayı:192, Aralık.

Çımat, Ali, Yayman, Derya, “Motorlu Taşıtlar Üzerindeki Mali Yükümlülükler”,

E-Yaklaşım, Sayı:19, Şubat 2005, (Erişim Tarihi 10.03.2009)

Demircan, Esra Siverekli, (2003), "Vergilendirmenin Ekonomik Büyüme ve Kalkınmaya Etkisi", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 21, Temmuz-Aralık 2003, Sayfa 97-116, Kayseri.

Düzgün, Özden, (2013), Vergilendirmede Adalet, Eşitlik ilkeleri ve İlintili Kavramlar, www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/ozden/003/, (Erişim Tarihi 30.07.2013)

Edizdoğan, Nihat (2000), Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri ve Vergi Teorisi), Ekin Kitabevi, Bursa.

“En Az Geçim İndirimi”, www.ekodialog.comkamu_maliyesien_az_gecim_indirimi. html, (Erişim Tarihi 03.04.2009)

Gökbunar, Ali Rıza, (2009), Vergileme İlkeleri ve Küreselleşme, http://www.canaktan. org/ekonomi/kamu_maliyesi/maliye-genel/diger-yazilar/gokbunar-vergileme-ilkeleri.pdf, (Erişim Tarihi 15.03.2009)

Jamali, Tarık (2007), Ekolojik Vergiler (Çevre Vergileri), Yaklaşım Yayınevi, Ankara

Karabacak, Hakan, “Avrupa Birliği’nde Motorlu Taşıtların Vergilendirilmesi”, E-Yaklaşım, Sayı:12, Temmuz 2004

Kızılot, Şükrü, (2013), 2013’te daha az otomobil vergisi ödemek ister misiniz?, http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/22279493.asp, (Erişim Tarihi 30.07.2013).

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Kanun No: 197, Kanun Tarihi: 18.02.1963, Resmi Gazete Sayısı: 11342, Resmi Gazete Tarihi: 23.02.1963

Motorlu Taşıtlar Vergisi Sirküleri/1, Konu: Çalınan ve trafikten çekilen araç sahiplerinin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti ile ilgili hususlar, Sayı: Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu-1/2004-1, Tarih: 28/06/2004

Orhaner, Emine (2000), Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, 3. Baskı, Ankara.

Öncel, Mualla, Kumrulu, Ahmet, Çağan, Nami, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara 2008

Özdemir, Biltekin (2009), "Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri", Maliye Dergisi, S. 156, Ocak-Haziran 2009, s. 1-36.

Pehlivan, Osman, Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon 2007

Saraçoğlu, Fatih, (2009), Asgari Geçim İndirimi (En Az Geçim İndirimi):Türkiye İçin Öneriler,http://w3.gazi.edu.trwebfatihsaracogludosyalarakademik_calismalarmakaleler makale_22.pdf/, (Erişim Tarihi 03.04.2009)

Savaş, Abdullah, (2009), İktisadi, Sosyal ve İdari Açıdan Vergileme İlkeleri,

www.muhasebenet.netmakale_abdullah%20savas_iktisadi%20sosyal%20ve%20idari%20acidan%20vergileme, (Erişim Tarihi15.03.2009).

Sugözü, İbrahim Halil (2010), Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiye, Nobel Yayınevi, Ankara.

Şenyüz, Doğan, Türk Vergi Sistemi Dersleri, Ekin Kitabevi, 2004

Temel İstatistikler-Ulaşım ve Haberleşme-Motorlu Kara Taşıt Sayısı, E.T. 30.07.2013,

www.tuik.gov.tr

Turhan, Salih (1998), Vergi Teorisi ve Politikası, Filiz Kitabevi, İstanbul.

Türkkan, Arzu, (2007), “Mali Güç İlkesi Açısından Motorlu Taşıtlar Vergisinin

Değerlendirilmesi”, Yaınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Uluatam, Özhan (2011), Kamu Maliyesi, İmaj Yayınevi, Ankara.

Üstün, Ümit Süleyman (2012), "Motorlu Taşıtlar Üzerinden Alınan Vergilerin Çevreyi Korumaya Yönelik Ve Adil Olarak Düzenlenmesi", Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVI, Y. 2012, S. 1, s.153-190

Vergi Usul Kanunu, Kanun No:213, Kanun Tarihi: 04.01.1961, Resmi Gazete Sayısı: 10703, Resmi Gazete Tarihi: 10.01.1961

Yereli, Ahmet Burçin ve Ata, Ahmet Yılmaz (2011), “Vergi Adaletine Ulaşma Yöntemleri Çerçevesinde Fayda İlkesinin Teorik Açıdan Değerlendirilmesi”, Maliye Dergisi, Sayı:161, Temmuz -Aralık 2011, ss. 21 – 32

seri nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Resmi gazete sayısı: 26382, Resmi gazete tarihi: 20.12.2006

seri nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Resmi gazete sayısı: 28249, Resmi gazete tarihi: 30.03.2012

seri nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete Sayısı: 28514 (4. Mükerrer), Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2012

www.gib.gov.tr, E.T. 30.07.2013

www.tsrsb.org, E.T. 30.07.2013


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.