Üç Farklı Programa Göre Eğitim Alan Okul Öncesi Çocukların Sosyal Kural Algılarının İncelenmesi

Kezban TEPELİ, Elif YILMAZ

Öz


Bu çalışmada, üç farklıprograma (Montessori Yaklaşımı, Çoklu Zekâ Kuramına DayalıEğitim ve Milli Eğitim Bakanlığı
Tarafından Uygulanan Okul Öncesi Eğitim Programı) göre eğitim alan okul öncesi çocukların sosyal kural algılarıincelenmiştir.
Normal gelişim gösteren ve yaşları60 ile 66 ay arasında değişen toplam 62 çocuk çalışmaya katılmıştır. Çocukların 21 tanesi
Montessori Yaklaşımına göre, 19 tanesi Çoklu Zekâ Kuramına göre, 22 tanesi ise Milli Eğitim Bakanlığıtarafından halıhazırda
uygulanan okul öncesi eğitim programına göre bir eğitim-öğretim yılıboyunca okul öncesi eğitim almışlardır. Deneysel bir çalışma
olan bu araştırma da ön-test ve son-test verileri, Smetana (1981) tarafından geliştirilen Ahlaki ve Sosyal Kural AlgısıÖlçeği’nin
Sosyal Kural Algısıalt ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanısıra,
araştırmanın amaçlarınıtest etmek amacıyla, ANCOVA, ANCOVA’nın anlamlıolduğu durumlarda Bonferroni Testi
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda çocukların Sosyal Kural Algısıalt ölçeğinin Sosyal Kurallarda Ciddiyet, Sosyal Kurallarda
Otoritenin Yokluğu ve Sosyal Kurallarda Ceza alt boyutlarına ait puanların çocukların eğitim aldığıokul öncesi eğitim programına
göre değiştiği saptanmıştır. Bonferroni çoklu karşılaştırma sonuçları, farklılığın Montessori Yaklaşımı’na göre eğitim alan grubun
lehine olduğunu göstermiştir. Sosyal Kuralların Yokluğu ve Sosyal KurallarıGenelleme alt boyutlarına ait puanların ise çocukların
eğitim aldığıokul öncesi eğitim programına göre anlamlıbir şekilde farklılaşmadığıtespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Okul öncesi eğitim, çocukların sosyal kural algıları, okulöncesi eğitim programları, Çoklu Zekâ Kuramı, Montessori Yaklaşımı

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.