Yeni Bir İletişim AlanıOlarak Sosyal Medya Kullanımı ve Konya Kadın Dernekleri Örneği

Başak SOLMAZ, H.Nur GÖRKEMLİ

Öz


Gerek medyanın gerekse iletişim teknolojilerinin hayatımızda oynadıklarırol hızla genişlemektedir. Yeni iletişim teknolojileri
insanlara, düşüncelerini ve eserlerini paylaşacaklarıolanaklar yaratmakta, paylaşım ve tartışmanın esas olduğu bir medya
sunmaktadır. Sosyal medya ortamlarıgeleneksel kitle iletişim araçlarından farklıolarak artan bir hızla etki alanıyaratmaktadır.
Sosyal medya terimi, kullanıcıların birbirleriyle bilgi, görüşve ilgi alanlarınıpaylaşarak etkileşim kurmalarıiçin olanak sağlayan
online araçlar ve web siteleriniiçermektedir. Sosyal medyanın getirdiği iletişim olanaklarıkurum ve kuruluşların ulaşmakta
zorlandıklarıhedef kitlelere ulaşmalarını, kolay eyleme geçebilmelerini, mesajlarınıyayabilmelerini sağlamaktadır. Kurum içi
iletişimin hızlıve katılıma açık olarak sağlanmasında yine sosyal medya araçlarıetkili olabilmektedir.Sosyal medya ortamlarından
sosyal paylaşım ağları, kişisel iletişimleri sürdürmenin mekânıolmanın ötesinde, internetin yeni bir kamusal alanıolma özelliğini de
yansıtmaktadır. Kamusal alan özelliği taşıyan sivil toplum örgütleri de sosyal medya ortamlarınıkullanarak savunduklarıkonuların
tartışılmasını, mesajlarının yayılmasını, üyelerinin ve destekçilerinin harekete geçirilmesini sağlamaktadır.
Yeni medya ve iletişim teknolojilerinin yarattığıyeni düzen içerisinde, işletmeler de özellikle yeni sistemin gerektirdiği
düzenlemeleri ve değişiklikleri kendi bünyelerine entegre etmeye başlamışlardır. Facebook, Twitter, Friendfeed, Flickr, bloglar gibi
birçok sosyal paylaşım ağının bir bütünü olarak adlandırabileceğimiz sosyal medya kavramıda işletmelerin son yıllarda oldukça
önem verdiği alanlardan biridir. İşletmelerin kendi organizasyon yapılarıiçerisinde sadece bu işle ilgilenen departmanlar kurmaları
ve kendileri dışında gelişen olayların kontrol edilebilirliği noktasında etkin bir konum yaratma çabalarıda bunun en somut
örneklerinden biridir.
İnternetin doğasıgereği kullanıcıların fikirlerini ve görüşlerini özgürce ifade edebildiği bir platformu yaratmasıneticesinde,
işletmelerin de kendi ürün ve hizmetleri hakkında oluşan olumlu/olumsuz fikir birliği ya da görüşayrılıklarından haberdar olma ve
bunlara yönelik yeni işplanlarıve stratejiler gerçekleştirme gerekliliği duyması, içinde yaşadığımız iletişim ve teknoloji çağının doğal
bir parçasıdır. İşletmeler genel olarakdijital pazarlama adıaltında yürüttükleri çalışmalar neticesinde hem müşterilerle olan karşılıklı
iletişimlerini kuvvetlendirmekte ve onların görüşlerini öğrenme fırsatınıyakalamaktadırlar hem de kendi markalarının değerliliği
noktasında marka imajına yönelik olarak pozitif bir katkısağlama  şansına sahip olmaktadırlar. Ayrıca kendi işsüreçlerini,
müşterilerle olan eşzamanlıbilgi alışverişi sayesinde revize etme imkanına kavuşarak, onların istek ve ihtiyaçlarınıkarşılamak ve
tatmin etmek noktasında önemli bir avantajıellerinde bulundurmaktadırlar.
Sosyal medya internet ile bir şekilde tanışan hemen herkesin içinde yer aldığıbir alan özelliği göstermektedir. Sadece kişiler
değil, kurumlar açısından da bu alanın içerisinde yer almak bir zorunluluk haline gelmiştir. Bunun nedeni ise hedef kitle neredeyse,
orada olmak zorunluluğudur. Burada “olmak” sadece sosyal ağda bir firma sayfasıoluşturmak, internet reklâmıvermek, ya da bir
web sayfasına sahip olmak anlamına değil, sosyal medya içerisinde yaşayan bir marka olarak bu alanda da pazarlama faaliyetleri
yürütmek anlamına gelmektedir. Çünkü sosyal medya hedef kitle ile doğrudan iletişimin kurulabildiği bir alandır. Klasik marka –
tüketici ilişkisinden oldukça farklıolarak bilgi vermenin dışında farklıbirçok biçimde kurulabilen bu iletişimin de en önemli getirisi
marka algısınıve bağlılığınıkuvvetlendirmesidir. Üstelik sosyal medya geleneksel yöntemlerle kıyaslandığında birçok farklıavantaja
sahip görünmektedir. Sosyal medyayıetkin kullanan bir firma için, potansiyel ya da mevcut müşterilerini tanımak, onların
özelliklerini, tercihlerini belirlemek de daha kolay olmaktadır. Sosyal medya kişilerin birbirlerinin fikirlerini, tavsiyelerini dinlediği
bir alan olarak da giderek daha fazla önem kazanmakta ve bu alanda kullanıcıların firmalar ile ilgili olarak paylaştıklarıfikirler,
deneyimler, görüşler diğer kullanıcılar için de belirleyici olabilmektedir.
Her ne kadar zaman zaman sınırlarıtartışılıyor olsa da sosyal medya kişilerin görüşlerini daha rahat ifade edebildikleri bir alan
olma özelliği göstermektedir. Üstelik bu alanda kişiler sadece kendi öznel görüşlerini sunmakla kalmamakta aynızamanda
fikirlerini de paylaşmaktalar. Ürünlerle kendilerini bağdaştırabilmekte, kampanyalara bireysel olarak dahil olabilmekte ve böylece
markalarla daha kuvvetli bağlar kurabilmektedirler. Sosyal medya iletişimin oldukça hızlıyürüdüğü bir alan haline gelmiştir. Bu
özelliği bir dezavantaj gibi görünüyor olsa da, özellikle içerik anlamında değiştirilebilirlik, yenilenebilirlik özelliklerinden dolayı
diğer mecralara göre daha hızlıözellikler sergilemektedir.
Yeni iletişim teknolojileri aracılığıyla mesaj bombardımanının en üst düzeyde yaşandığıgünümüzde insanlar, yeni arayışlara ve
dolayısıyla da yeni iletişim ortamlarına doğru yönlenmektedir. Günümüzde yeni iletişim ortamları, özellikle internet, modern
iletişim sisteminin en büyük destekçisi olmaktadır. Özellikle 1970’li yıllarda başlayan ve 1990’lıyıllardan sonra hızla devam eden
internet kullanımı, web sitelerinin yaygınlaşmasıyla kullanıcısayısınıartırmış, 2000’li yıllarda sosyal medyanın işlerlik kazanmasıyla
her kesimden insanıilgilendirecek noktalara ulaşmıştır. Sanal ortam kullanıcılarıtarafından bir alışkanlık haline gelen sosyal medya
kullanımı, her kesimden ve her kültürden genişkitlelerin sosyal yöndeki taleplerine cevap vermektedir. Yeni iletişim ortamlarının
gelişmesi, her kesimden bilgi iletişim teknolojilerine olan ilginin artması, sosyal medyanın gücünü arttırmakta, sosyalleşme
kavramına da yeni bir boyut kazandırmaktadır. Sosyal medya sürekli güncellenebilmesi, çoklu kullanıma açık olması, sanal
paylaşıma olanak tanımasıgibi nedenlerden dolayıen ideal mecralardan biri olarak kendisini göstermektedir. İnsanlar sosyal medya
aracılığıyla düşüncelerini yazmakta ve paylaşmakta, hatta bu düşünceler üzerinde tartışabilmekte ve yeni fikirler ortaya
koyabilmektedirler. Kişisel düşünce ve bilgilerin yanısıra, çeşitli fotoğraflar, videolar paylaşabilmekte gerçek dünyayısanal ortamda
yaşayabilmektedirler. Sosyal medyanın bu kadar sıklıkla ve etkin kullanılmasıdikkatlerin giderek bu alana yönelmesine sebep
olmakta ve sanal dünyaya yeni bir kavramsal çerçeve çizmektedir.
Bu çalışmada, sosyal medya kavramıve sivil toplum örgütlerinin sosyal medya kullanımıyla ilgili verilerin yanında, çalışmanın
araştırma evrenini oluşturan sivil toplum örgütleri arasından seçilen ve Konya’da hizmet veren aktif iki kadın derneğinin iletişim
faaliyetlerine ilişkin veriler sunulmuştur. Araştırma sonucunda örgütlerin geleneksel medyada yer alma çabalarına paralel sosyal
medyada da yer alıp almadıklarısorgulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, iletişim, kurumsal iletişim, hedef kitlelerle iletişim
ve medya ilişkileri yönünden yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler


Sosyal Medya, Geleneksel Medya, Sivil Toplum Örgütleri, İletişim Teknolojileri, Kadın Dernekleri

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.