STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİBAĞLAMINDA ÖRGÜTLERDE İŞGÖREN MOTİVASYONU SÜRECİ

Adem ÖĞÜT, Tahir AKGEMCİ, M.Tahir DEMİRSEL

Özet


Küresel rekabet ortamında örgütlerin rakip işletmelerin önünde olma ölçütleri, sahip oldukları
nitelikli insan kaynaklarıve bu kaynaklarıkullanma derecesi ile ilişkilendirilmektedir. İşdünyasının
yanısıra, kamusal kurum ve kuruluşlar, bankalar ve sigorta şirketleri, stratejik savunma birimleri,
üniversiteler, bağımsız araştırma enstitüleri ve gönüllü teşekküller gibi örgütler dünyasının diğer
kimi birimleri de insan kaynaklarının gereksinimlerine cevap verecek nitelikte olabilmenin çabası
içine girmek zorundadırlar.
Personel yönetiminden insan kaynaklarıyönetimine doğru gerçekleşen doğrusal dönüşüm,
hızla değişen çevresel koşullar karşısında yetersiz kalmaktadır. Örgütlerin gerçekleştirdikleri dışsal
ve içsel çevre analizlerinden daha hızlıdeğişen işgücü koşullarına karşıne tür tepkiler vereceklerini
belirlemeleri oldukça güçleşmiştir. Bu noktada, stratejik yönetim ve strateji formülasyonu
açılımları, insan kaynaklarıyönetimi alanıaçısından önemi ihmal edilemez bir konuma
yükselmiştir.
İnsan kaynaklarının değişen boyutları, işgören motivasyonunu da derinden etkilemektedir.
Örgütlerin gelişen işgören gereksinimlerini tatmin etme yollarıfarklılaşmakta, gerek somut
güdüleyicilerin gerekse soyut güdüleyicilerin önemi giderek artmaktadır. Soyut/informel örgüt
kültürünü içselleştirmişve somut/formel örgüt vizyonunu benimsemişolan işgörenler, örgüt
stratejilerinin başarıyla uygulanmasısürecinde çok önemli bir role sahiptirler. Bu bağlamda,
çalışmada insan kaynaklarıyönetimi ve stratejik boyutu ile stratejik insan kaynaklarıyönetiminde
işgören motivasyonunun yeni açılımlarıirdelenmektedir.


Anahtar Kelimeler


İnsan KaynaklarıYönetimi, Stratejik Yönetim, Stratejik İnsan KaynaklarıYönetimi, İşgören Motivasyonu

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.