Sokakta Çalışan Çocukların Depresif Belirti Düzeylerinin Taranması: Karşılaştırılmalı Çalışma

Mustafa Yüksel ERDOĞDU

Öz


Bu araştırmanın temel amacı; sokakta çalışan çocukların depresif belirti düzeylerini ortaya koymak ve bu belirtileri sokakta
çalışmayan çocukların depresif belirti düzeyleri ile karşılaştırmaktır. Bununla birlikte bu araştırma da örnekleme alınan çocukların
sosyo-demografik özellikleri ile depresif belirti düzeyleri arasındaki ilişkileri ortaya koymak amaçlanmıştır.
Araştırmanın evreni Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sınırlarıiçinde yaşayan 12-17 yaşlarındaki tüm çocuklardır. Araştırmada
12-17 yaşlarında sokakta çalışan 82, aynıyaşgrubundan sokakta çalışmayan 82 (kontrol grubu) olmak üzere toplam 164 çocuk
örneklem olarak alınmıştır. Araştırmada çocukların depresyon düzeyleri “Kovacs Çocukluk Depresyon Ölçeği” ile ortaya
konulmuştur. Ayrıca örnekleme alınan çocukların demografik özelliklerini ortaya koymak amacıyla anket uygulamasıyapılmıştır.
Sokakta çalışan çocukların depresif belirti düzeyleri, sokakta çalışmayan çocuklarınkine göre daha yüksektir. Bununla birlikte
göç etmişailelerin çocuklarının, fazla kardeşe sahip olan çocukların, anne-babalarının eğitim ve gelir düzeyleri düşük olan
çocukların depresif belirti düzeyleri de yüksek bulunmuştur.
Sağlıklıbir toplumun oluşması, sağlıklıbireylerin yetişmesi ile mümkün olacaktır. Bu sebeple çocukların ruh sağlığınıtehlikeye
düşürecek çevresel faktörlerin tespit edilmesi ve gereken önlemlerin alınmasıönem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler


Depresyon, göç, sokakta çalışan çocuklar

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.