Sağlık Çalışanlarının Yönetici Cinsiyetleri Bakımından Mobbing Algıları

Hasan TUTAR, Mahmut AKBOLAT

Öz


Araştırmanın amacıçalışanların mobbing algılarının kurum yöneticilerinin cinsiyetlerine göre değişip değişmediğini ve
çalışanların sosyo-demografik özelliklerinin mobbing algısında anlamlıfarklılık oluşturup oluşturmadığınıbelirlemektir. Çalışmada
veri toplama aracıolarak anket yöntemi kullanıldı. Araştırma 2011 Haziran ayında gerçekleştirildi. Çalışmaya 185 sağlık çalışanı
katıldı. Anketten elde edilen verilerin geçerliliğini test etmek amacıile Cronbach Alpha katsayısından yararlanıldı. Verilerin
analizinde tanımlayıcıistatistiksel yöntemler, bağımsız örneklerde t testi, tek yönlü varyans analizi, Kruskal-Wallis H testi, MannWhitney U testi ve korelasyon analizi kullanıldı. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi.
Çalışmadan elde edilen bulgulara göre genel olarak sağlık çalışanlarının mobbing algılarıdüşük bulunmuştur. Ancak mobbing algısı
en fazla özel yaşama yönelik yıldırma, görevin yapılmasına yönelik yıldırma ve sözlü ve fiziksel yıldırma şeklinde görülmektedir.
Kadın yöneticilerin görev yaptığısağlık örgütlerinde mobbing algıdüzeyi erkek yöneticilerin çalıştığıörgütlerden daha düşüktür.
Mobbing algısınıoluşturan alt boyutlar arasında yüksek düzeyde ilişki bulunmaktadır. Çalışanların eğitim durumu ve çalışma
süreleri mobbing algısında farklılık oluşturmamaktadır. Ancak cinsiyet, yaşve unvan ile mobbing algısıarasında istatistiksel açıdan
anlamlıfarklılık bulunmaktadır. Sonuç olarak örgütlerde mobbing algısının düşük seviyelerde kalmasıiçin yönetici ve çalışanlar
eğitilmeli ve iletişim kanallarıaçık tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler


Mobbing, sağlık çalışanları, kadın yönetici, erkek yönetici

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.